Kursens undervisningsperiod

3 (2021-01-01 till 2021-03-21)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:

 • ha en grundläggande förståelse för den process
  som styr ergoterapeutens praktiska arbete
 • ha en grundläggande förståelse för hur
  aktiviteter kan anpassas, graderas eller
  adapteras för att svara på individens rätt till
  att vara aktiv

Studenten utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt
resonemang
genom att:

 • ha en grundläggande förståelse för
  ergoterapeutens arbetsuppgifter i
  ergoterapiprocessens olika delar
 • få en förståelse för bedömningsprocessens
  betydelse för den kommande ergoterapin
 • kunna utnyttja professionellt resonemang i
  samband med bedömningen för att identifiera
  fysiska, sociala, attitydmässiga och kulturella
  faktorer som kan inverka på klientens
  aktivitetsutförande

Studenten utvecklar sin kompetens i fråga om
professionellt förhållande och kompanjonskap
genom att:

 • förstå betydelsen av och principerna för
  klientcentrerat arbete
 • bli medveten om principerna för det
  klientcentrerade arbetet i bedömningsprocessen
 • kan principerna för att ställa upp
  personcentrerade mål

Studerande utvecklar sin etiska kompetens genom
att:

 • utveckla förståelse för de yrkesetiska
  principer som styr ergoterapeutens arbete

Studerande utvecklar sin kommunikativa kompetens
genom att:

 • intervjua, observera och redogöra skriftligt
  för resultat av bedömning

Läranderesultat

 • studerande kan redogöra för
  ergoterapiprocessens (CPPF) olika delar

 • studerande kan presentera det centrala
  innehållet i praxismodellerna PEOP,
  MoHO och CMOP-E och beskriva hur modeller
  används
  i ergoterapeutens professionella resonemang

 • studerande kan redogöra för
  bedömningsprocessen
  i ergoterapi, definiera vad reliabilitet och
  validitet är samt förstå vilken betydelse dessa
  har i en bedömningssituation

 • Studerande kan granska manualen för
  bedömningsinstrument samt har en grundläggande
  kunskap om intervju och observation

 • Studerande kan redogöra för det centrala
  innehållet i ett klient- och personcentrerat
  arbetssätt och kan relatera till hur dessa
  synsätt påverkar bemötande

 • studerande kan ställa upp personcentrerade
  mål med Goal Attainment Scaling GAS-metoden

 • studerande kan analysera, gradera och
  anpassa en aktivitet

 • studerande kan tillämpa ergoterapiterminologin
  i grundläggande ergoterapeutisk dokumentation

 • studerande skriver ett blogginlägg för
  inside.arcada för att förmedla sitt lärande

Innehåll

Ergoterapiprocessen, Person- och klientcentrerat
arbete, Bedömningsprocesssen, Målformulering,
Aktivitetsanalys, Rapportering, Etik inom
ergoterapin

Förkunskaper

Grundkurs i egoterapi

Mer information

Deltagande i International week (v.5),
obligatorisk.
Obligatorisk närvaro vid workshop.

Kursen ordnas i huvudsak online pga Covid-19 pandemin.

Litteratur

Examinationslitteratur:

CPPF:
Townsend,E. , Polatajko, H. 2007. Enabling
Occupation II: Advancing an Occupational
Therapy.
Vision for Health, Well-Being & Justice through
Occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE.
Kap. 9 och 10

Praxismodeller:

 • Turpin, M. & Iwama, M. K. 2011, Using
  Occupational Therapy Models in Practice. A field
  guide. Elsevier: Churchill Livingstone
  kap 4 (del: PEOP), 5, 6

Aktivitetsanalys:
Creapeau, E. et al. 2003. Williard & Spackman´s
Occupational Therapy. 10 th ed. Lippincott
Williams & Wilkins. Kap 16

Intervju, Bedömning:
Hagedorn R. Tools for Practice in Occupational
Therapy. 2000. Churschill Livingstone.

 • kap 14:Interviewing
 • kap 18: Introduction to assessment
  of individual potential, ability and needs

Person- och klientcentrerat arbete:
Ekman,I. (red.) 2014. Personcentrering inom
hälso-
och sjukvård. Från filosofi till praktik.
Liber.

 • Kap 1,2

Sumsion, T. 2006. Client-centered practice in
Occupational Therapy. 2nd ed. Churchill
Livinstone, Elsevier.

 • Kap 1

Personcentrerad måluppsättning:
Bovenderdt, T et al. 2009. Writing SMART
rehabilitation goals and achieving
goalattainment scaling: a practical guide.
Clinical
Rehabilitation 2009; 23: 352-361

Lindstedt, H., Ivarsson, A-B. Goal Attainment
Scaling, GAS, Måluppfyllelseskala, Manual.
Skriftserie i vårdvetenskap 3, 2008, Örebro
universitet 2008.

Dokumentation, att skriva utlåtande:
K. Sames. 2010. Documenting Occupational Therapy
Practice. 2ed. Pearson.
Kap. 1 Introduction

Ergoterapeutens yrkesetiska riktlinjer
Etisk kod för arbetsterapeuter.2012. Förbundet
Sveriges Arbetsterapeuter. (ItsLearning).

Referenslitteratur/övrig kurslitteratur:

 • Christiansen,C; Baum,C.; Bass,J.2015.
  Occupational Therapy: Performance, participation
  and well-being. Fourth edition. SLACK
  Incorporated

Persson,H-I;Jvainger,M;Ekman,I.
(red).Personcentrerad hälso- och sjukvård -
rapport från verklighetern:

 • Kap 1: Den inhumana vården -en anhörig
  berättar
 • Kap 7: Mötet som ger möjligheter -
  arbetsterapeutens erfarenheter

Ergoterapiterminologi:

 • Ergoterapiterminologi 2003. Finlands
  kommunförbund 2007.
 • Savolainen; Aralinna. 2017.
  Toimintaterapianimikkeistö, Nomenklatur för
  ergoterapi.

Praxismodeller även:

 • Christiansen, C & Baum, C. 1997. Occupational
  Therapy: Enabling Function and Well-Being.
  Second
  edition. USA: Slack (PEOP)

Christiansen, Charles,; Baum, Carolyn Manville,
redaktör. ; Bass, Julie D. red. 2015.
Occupational therapy : performance,
participation, and well-being

 • Kielhofner, G. 2008. A model of human
  Occupation:
  Theory and Application. 4rd ed. Baltimore:
  Lippincott, Williams & Wilkins (MOHO)

 • Townsend,E. , Polatajko, H. 2007. Enabling
  Occupation II: Advancing an Occupational
  Therapy.
  Vision for Health, Well-Being & Justice through
  Occupation. Ottawa: CAOT Publications ACE.
  (CMOP-E)

 • Hautala, T. & Hämäläinen, T. & Mäkelä, L. &
  Rusi-Pyykönen, M. 2011. Toiminnan Voimaa.
  Toimintaterapia käytännössä. Helsingfors: Edita.
  Kapitel 3 i sin helhet (modeller)

Bedömning:

http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/site/asse Extern länk
ts/files/2411/toi_arviointijulkaisu.pdf

TOI Ergoterapiförbundet (Finland)

http://www.toimintaterapeuttiliitto.fi/images/st Extern länk
ories/toikirjaamissuositus.pdf

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 30 timmar
 • Självstudier - 50 timmar
 • International week vecka 5: 1- 5.2.2021. Obligatorisk. - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs:

 • Tentamen (bedöms med vitsorden 1-5)

Smågruppsarbete/individuellt
(godkänd/underkänd):

 • praxismodeller
 • Genomförda deluppgifter i kursen

Omtentamenstillfällen: 23.4.2021, 7.6.2021

Lärare

 • Arola Annikki
 • Peri Heidi
 • Werner Tove

Examinator

Werner Tove

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-07-30

Kursens tidtabell

Se Arbs/ItsLearning. Kursaktiviteter ordnas i huvudsak online.

Kursanmälningstid

2020-12-11 till 2021-01-15

Examinationsformer

2021-03-10 - Tentamina

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-01-11 13:15 - 15:00 Ergoterapiprocessen Kursintroduktion (online) (TW,HP) Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63393719639?pwd=TnA4cStXSjdZdXppNFh0b1NLRDZKdz09&from=addon Meeting ID: 633 9371 9639 Passcode: 931397 Peri Heidi
Werner Tove
2021-01-14 09:15 - 11:00 Ergoterapiprocessen Föreläsningserbjudande: Canadian Practice Process Framework (CPPF) (HP) Peri Heidi
2021-01-19 09:15 - 11:00 Ergoterapiprocessen Föreläsningserbjudande: Modeller för ergoterapi praxis (TW) Werner Tove
2021-01-21 14:15 - 16:00 Ergoterapiprocessen Föreläsningserbjudande: Bedömning inom ergoterapi (HP) Peri Heidi
2021-01-27 13:15 - 16:00 Ergoterapiprocessen Obligatoriskt: Praktisk tillämpning av CPPF och presentation av smågruppsarbete om modeller för ergoterapi praxis (HP, TW) Peri Heidi
Werner Tove
2021-02-09 11:00 - 12:00 Ergoterapiprocessen Föreläsningserbjudande: person- och klientcentrering inom ET (AA) Arola Annikki
2021-02-10 10:15 - 11:45 Ergoterapiprocessen Föreläsningserbjudande: Etiska anvisningar inom ergoterapin (TW) Werner Tove
2021-02-16 09:15 - 11:00 Ergoterapiprocessen Föreläsningserbjudande: Aktivitetsanalys (TW) Peri Heidi
2021-02-18 09:15 - 11:45 Ergoterapiprocessen Workshop obligatorisk: Personcentrerad målformulering enligt GAS (HP) Peri Heidi
2021-03-02 09:15 - 11:30 Ergoterapiprocessen Föreläsningserbjudande: Dokumentation och ergoterapiterminologi (TW) Werner Tove
2021-03-03 13:15 - 15:00 Ergoterapiprocessen Handledning inför tentamen (HP,TW) Peri Heidi
Werner Tove
2021-03-10 12:00 - 16:00 Ergoterapiprocessen TENTAMEN (ItsLearning) Werner Tove

Kurs och studieplanssökning