Kursens undervisningsperiod

2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:

 • förstå hur mental ohälsa inverkar på personens
  aktivitet
  och delaktighet
 • tillämpa olika referensramar och modeller samt
  praxismodeller i arbetet med personer
  inom mentalvården.
 • förstå betydelsen av samt hur gruppaktivitet
  kan främja
  mental hälsa
 • redogöra för det aktivitetsvetenskapliga
  begreppet
  aktivitetsrättvisa med koppling till
  mentalvården

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt
resonemang genom att:

 • tillämpa ergoterapiprocessens olika delar i ett
  givet case
 • identifiera aktivitetsrättvisa och dess
  innebörd i ett givet
  case

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
professionellt förhållande och kompanjonskap
genom att:

 • känna till riktlinjerna för mångprofessionellt
  arbete inom
  mentalvården i Finland
 • förmedla information, idéer, problem och
  lösningar inom
  ergoterapins område
  interdisciplinärt, till lekmän samt till
  ergoterapistuderande

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
professionell självständighet och
professionellt ansvar genom att:

 • känna till rådande lagstiftning gällande
  klientens
  rehabilitering med fokus på
  förebyggande samt upprätthållande insatser inom
  mentalvården

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
forskning och utveckling i ergoterapi och
aktivitetsvetenskap genom att:

 • kritiskt använda forskningsresultat i
  planeringen av
  ergoterapin för ett givet case

Läranderesultat

Efter avklarad kurs:

 • kan studerande redogöra för hur mental ohälsa
  samt psykiatrisk- och missbrukarproblematik
  påverkar aktivitetsutförandet
 • kan studerande välja ut och använda lämplig
  referensram/modell/metod som bas för
  ergoterapiprocessen
 • kan studerande motivera sitt resonemang och
  val av instrument/metod, vad gäller bedömning
  inom mentalvården
 • kan studerande visa på sitt professionella
  resonemang i förhållande till planering och
  målformulering samt på ett ändamålsenligt sätt
  använda perspektivet aktivitetsrättvisa i ett
  givet case
 • kan studerande använda sig av ett
  evidensbaserat arbetssätt i arbetet med
  personer med mental ohälsa
 • kan studerande planera, genomföra och
  motivera för aktivitetsval samt evaluera en
  aktivitetsgrupp, vilka omfattar
  psykoedukativa-, färdighetstränings- eller
  skapande grupper, då målsättningen är att
  främja den mentala hälsan.
 • skriva ett blogginlägg för Inside Arcada för
  att förmedla
  sitt
  lärande

Innehåll

Aktivitet, delaktighet och mental hälsa
Gruppens och gruppaktiviteternas betydelse för
mental hälsa
Lagstiftning och rekommendationer för
rehabiliteringen inom mentalvården
Professionellt resonemang
Psykatrisk problematik och aktivitetsutförande

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi, Ergoterpiprocessen,
Aktivitet, hälsa och samhälle
Omgivning och delaktighet, Medicin 2

Kursen ersätter följande kurser

Ergoterapi vid psykiatriska nedsättningar,
aktivitet och delaktighet II

Mer information

Alla workshops, handledningar och
färdighetsträningar samt
seminarium innebär obligatorisk närvaro.

Frånvaro kompenseras genom ett referat på en
artikel som behandlar det ämne som varit
aktuellt (teoretisk del). Artikelns innehåll
diskuteras också i
förhållande till den egna professionen (subjektiv
del)
Ett referat/ frånvaro.

Litteratur

Obligatorisk litteratur för examination:

Creek, J.(ed.) 2002,3 uppl. Occupational
Therapy and Mental Health. Philadelphia:
Elsevier Churchill & Livingstone. China. 0443-
06447-4
Speciellt sektion 2,4 och 5

ELLER:

Creek, J & Lougher L. 2008, 4 uppl.
Occupational Therapy and Mental Health.
Philadelphia:
Elsevier Churchill & Livingstone. Speciellt
sektion 2,5 samt
valda delar av sektion 6 (ex. 21 och 29)

OCH:

Eklund, M. & Gunnarsson, B. & Leufstadius Ch.
2010. Aktivitet och relation. Mål och medel
inom psykosocial rehabilitering.
Studentlitteratur:
Lund. ISBN 978-91-44-04868-0. Kapitel:
3,4,6,8,11

Referenslitteratur ex:

Borg, B. Giroux Bruce, M.A 2002. Psychosocial
Frames of Reference - Core for Occupation-Based
Practice. 3rd ed. Thorofare: Slack. ISBN 1-
55642-494-9

Brown, C. & Stoffel, V. 2011. Occupational
Theraphy in Mental Health. A Vision for
Participation. Philadelphia: F.A Davis Company.
ISBN-13: 978-0-8036-1704-9. 2.811

Christansen, Charles. H & Townsend, Elizabeth.
A. 2010. 2:dra uppl. Introduction to
Occupation. The Art and Science of Living. New
Jersey: Pearson

Cole, M.B. 2005. 3 uppl. eller 4 uppl. Group
Dynamics in
Occupational Therapy. The Theoretical Basis and
Practice Application of Group Treatment. Slack
Inc. Thorofare.1-55642-687-9

Early, M. B. 2017, 5:de uppl. Mental Health
Concepts & Techniques for the Occupational
Thearpy Assistant. Philadelphia: Wolters Kluwer

Finlay,L. 2004. The Practice of Psychosocial
Occupational Therapy. Cheltenham:Nelson Thornes
Ltd. ISBN: 074877257x. Kapitel 10

Koffert,T. Kuusi, K. 2007. 11 uppl.
Koskisuu, J. 2004. Eri tietä perille, mitä
melenterveyskuntoutus on? Edita. Helsingfors.
ISBN 951-37-4119-2

Koskisuu, J. 2004. Oman elämänsä puolesta,
mielenterveyskuntoutujan työkirja. Edita.
Helsingfors. ISBN 951-37-3765-9

Manville, C.A, & Keough J.L. 2016. Mental Health
Practice for the Occupational Therapy
Assistant. Thorofare:Slack Incorporated.
Kapitlen: 12,13,14

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa:
Paloma-
hankeen käsikirja
http://www.julkari.fi/handle/10024/136193 Extern länk

Pierce, Doris (red.)2014.Occupational Science
for Occupational Therapy. Thorofare:Slack
Incorporated. Kapitel 13

Salo-Chydenius, S. 2003. Yhdessä harkittu
toiminta - mitä asiaksakeskeisyys on
toimintaterapian mielenterveystyössä. Pro Gradu
tutkielma. Terveystieteen laitos/ Jyväskylän
Yliopisto.
http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v03/G000015 Extern länk
7.pdf

Schell & Schell.2018. Clinical and professional
reasoning in
Occupational Therapy. Wolters Kluwer. Second
edition.

Turpin, M. & Iwama, M.K. 2011. Using
Occupational Therapy Models in Practice - a
field guide. Churchill Livingstone. Elsevier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination (Paruppgift) Case rapport: Et-
processen för en klient inom mentalvården. Se
instruktioner på ItsLearning

Bedöms i vitsord: skala 1-5.
Blankett för kriterierna för bedömningen finns
synliga på ItsLearning

Lärare

 • Marina Arell-Sundberg
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-03-17

Kursens tidtabell

Vänligen se de bokningar som är gjorda i ARBS

Kursanmälningstid

2020-10-12 till 2020-11-08

Examinationsformer

2019-12-20 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-11-02 13:00 - 16:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Förhandsuppgift: Psykiatri (instruktioner finns på Itslearning) Arell-Sundberg Marina
2020-11-03 08:30 - 09:45 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Introduktion till kursen Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/61525040624?pwd=bUk3THhSeHpEUmpPVUFmYXJwRS9jQT09 Meeting ID: 615 2504 0624 Passcode: 843301 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-11-04 10:15 - 12:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Online: Föreläsningserbjudande: Mental (o)hälsa och mentalvården i Finland (TW)   https://arcada.zoom.us/j/69751910019?pwd=MWJCSlJocFp6WUxJaWl2aVVLK2xOQT09   Meeting ID: 697 5191 0019 Passcode: 044823       Werner Tove
2020-11-04 13:00 - 15:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Online: Gästföreläsning! Erfarenhetsexperter och medlemmar från klubbhus   Click here to join the meeting   Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-11-05 13:00 - 14:30 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Online föreläsningserbjudande: Aktivitetsorättvisa (TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66090201883?pwd=VWVSVnMxT0ExaEZKV3F2VWlCOWlMUT09   Meeting ID: 660 9020 1883 Passcode: 934917   Werner Tove
2020-11-09 13:00 - 16:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Jobba med posterpresentationerna Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-11-10 12:00 - 15:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa 12.00 - 12.30 CMCE-modellen 12.30 - 13.30 Kompanjonskap och terapeutisk relationen 14.00 - 15.00 Föreläsning kring bedömning inom psykiatrin med en genomgång av olika bedömningsinstrument användbara inom psykiatrin Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62387756455?pwd=VFZKUjdRWU9EUEYxbUE4NGFOaGZrUT09 Meeting ID: 623 8775 6455 Passcode: 538020 Arell-Sundberg Marina
2020-11-11 09:45 - 14:30 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Kran r.f. Skolningsdag på G18: "Att vara närstående till en missbrukare" Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-11-12 08:30 - 09:30 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Online föreläsning (M A-S):Aktivitetsanalys enl.Pierce Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62576174134?pwd=dklSbmJWalMwS1J2Sjdrc1pPSHBSZz09 Meeting ID: 625 7617 4134 Passcode: 821590 Arell-Sundberg Marina
2020-11-12 11:45 - 14:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Online föreläsning (M A-S) Att leda grupper inom vård/ergoterapi https://arcada.zoom.us/j/63914453558?pwd=eFJYbWlxbExzYy9YaDNBOXNCNGNvdz09 Meeting ID: 639 1445 3558 Passcode: 931319 Arell-Sundberg Marina
2020-11-13 09:00 - 11:30 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Online: Presentationer av poster (TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/65076714633?pwd=K0lvTUpJMW5EeWRDTlc1Qmt2NjAxdz09   Meeting ID: 650 7671 4633 Passcode: 761060 Werner Tove
2020-11-13 12:15 - 15:15 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 1 (M A-S): Personanalys utifrån CPPF och teoretisk referensram för case-arbetet https://arcada.zoom.us/j/65050658100?pwd=bW14OWFITUZON3lVc1c0K2hLbngvdz09 Meeting ID: 650 5065 8100 Passcode: 731561 Arell-Sundberg Marina
2020-11-17 10:00 - 16:30 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Studiebesök ONLINE: Mentalvårdsmässan - deltagande i YLEISÖOHJELMA: https://www.mtkl.fi/mielenterveysmessut/yleisoohjelma-2/ https://www.mtkl.fi/toimintamme/mielenterveysmessut-2019/mielenterveysmessut/messuinfo/ Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-11-19 13:15 - 14:45 handledning för de grupper som skall vara på Kannelmäki 2 och 3.12 arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62459827984?pwd=U21VSjNPMW1idTdvYktsY2FBRHJCZz09   Meeting ID: 624 5982 7984 Passcode: 852080   Join by SIP 62459827984@109.105.112.236 62459827984@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 624 5982 7984 Passcode: 852080   Handledning för de grupper som skall vara aktiva på Kannelmäen palvelutalo 02.12 och 03.12 2020 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-11-20 09:00 - 15:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 2: lägga grunden, bedömningsprocessen Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62080995738?pwd=NkdCU2ZSSnFVd0RjazlXQ0hUTjFSdz09 Meeting ID: 620 8099 5738 Passcode: 315366 Arell-Sundberg Marina
2020-11-30 09:30 - 11:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66952555793?pwd=OWtkcmhFNWt3VzlFOUlNYm5LdXpzdz09   Meeting ID: 669 5255 5793 Passcode: 542116   Join by SIP 66952555793@109.105.112.236 66952555793@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 669 5255 5793 Passcode: 542116   Att främja mental hälsa i praktiken Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-12-01 08:30 - 09:30 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa - ET arbetet men unga på en psykiatrisk poliklinik Besök av ET från fält av ET Tuija repo och ET Mandi Petrell     Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67694568012?pwd=TjVMd2lCV0d6QU1QVmpUNGdWdHFFUT09   Meeting ID: 676 9456 8012 Passcode: 043371   Join by SIP 67694568012@109.105.112.236 67694568012@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 676 9456 8012 Passcode: 043371   Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-12-01 13:00 - 15:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62598608312?pwd=N3BZcFFyM2R0U2dyd3hpMUVqakJVUT09   Meeting ID: 625 9860 8312 Passcode: 716399   Join by SIP 62598608312@109.105.112.236 62598608312@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 625 9860 8312 Passcode: 716399   Workshop: ONLINE Gruppaktivitet inom mentalvården 13-14 Introduktion till aktiviteten 14-15 Genomförande Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-12-02 08:30 - 10:00 Handledning Hej! handledning frö de grupper som skall vara på Gamlas/Kannelmäki den 9.12 och 10.12 Logga in på:   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/67398261737?pwd=UXFRbW1FVjVTSm1aY2daOXJHOFNoZz09   Meeting ID: 673 9826 1737 Passcode: 204967   Join by SIP 67398261737@109.105.112.236 67398261737@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 673 9826 1737 Passcode: 204967   Handledning för de grupper som skall genomföra grupp på Kannelmäen palvelutalo den 09.12 och 10.12 2020 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-12-04 09:00 - 15:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 3: Planering, mål och genomförande Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64331445095?pwd=akhqakcrM3lYTG90b1BFZ0dtT2pndz09 Meeting ID: 643 3144 5095 Passcode: 619824 Arell-Sundberg Marina
2020-12-08 09:00 - 10:45 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Online föreläsningserbjudande: Utmanande situationer inom ET: aggressivitet (TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63852790893?pwd=cFQzcDdqWWl6K0pQZmRETE5aK2MrUT09   Meeting ID: 638 5279 0893 Passcode: 054765 Werner Tove
2020-12-09 08:30 - 10:00 Puurojuhlat Hej! Välkommen med på handledningstillfälle inför online äventyret på Gamlas/Kannelmäki.   Använd följande länk:   https://arcada.zoom.us/j/66210546321?pwd=dGlTNXVuYUliOHVURU13UDVQeEdQZz09   Meeting ID: 662 1054 6321 Passcode: 965944   Join by SIP 66210546321@109.105.112.236 66210546321@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 662 1054 6321 Passcode: 965944   Handledning för de grupper som skall vara aktiva på Kannelmäen palvelutalo den 16.12 och 17.12 2020 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2020-12-09 14:15 - 15:45 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Online föreläsningserbjudande: Utmanade situationer inom ET: Självdestruktivitet och självmord (TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69208945892?pwd=Ti8yZ2ZRQW1oNzd5a2lTQ1lsZ3ZhZz09   Meeting ID: 692 0894 5892 Passcode: 817672 Werner Tove
2020-12-10 14:15 - 15:45 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Online föreläsningserbjudande: Psykisk ohälsa och sexualitet(TW)   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63929436579?pwd=U2NuaXpzYXpha3NQRTg3YkEybHpxUT09   Meeting ID: 639 2943 6579 Passcode: 960532 Werner Tove
2020-12-14 14:00 - 16:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa arellsum@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63777663449?pwd=SW4yOXkwcmcyRjl5SWF1Z2RqOHZWZz09   Meeting ID: 637 7766 3449 Passcode: 502310   Join by SIP 63777663449@109.105.112.236 63777663449@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 637 7766 3449 Passcode: 502310   Arell-Sundberg Marina
2020-12-17 11:15 - 13:15 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Arbetslivsrelaterad grupp: Grupp-aktivitet för att främja mental hälsa för äldre Arell-Sundberg Marina
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning