Kursens undervisningsperiod

4 (2021-03-22 till 2021-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande
efter genomgången kurs kan värdera, kritiskt
granska och utnyttja
olika former av kunskap i syfte att hitta bästa
praxisen för sitt arbete
med
klienter och brukare inom eget professionsområde.

Efter avklarad kurs kan studerande:

 • befästa ett kritiskt förhållningssätt genom
  att aktivt identifiera, förklara och motivera
  olika
  problemställningar i
  sin egen profession
 • prova på olika angreppssätt för att närma sig
  en frågeställning
 • självständigt insamla och kritiskt granska
  vetenskaplig kunskap för att använda och tillämpa
  i egen kunskapsutveckling
 • bekanta sig med alternativa former för
  examensarbete
 • sammanväga professionellas erfarenheter och
  personens erfarenheter och förutsättningar som
  en grund för tillämpning av integrerade lösningar
  på komplexa problem

Läranderesultat

Studerande kan:

 • välja, diskutera och avgränsa ett
  problemområde inom den egna professionen och
  reflektera över till
  vilken grad individen själv fått komma till
  uttryck
 • utnyttja relevanta databaser och sökord för
  att hitta vetenskaplig kunskap inom eget
  professionsområde
 • sammanställa, utvärdera och kombinera
  vetenskapliga arbeten i en avgränsad
  kunskapsöversikt
 • uppfatta skillnaden mellan begrepp som
  reflektion och deskription, analys och syntes
  och kan omsätta det i praktiken
 • diskutera till vilken grad
  individen/klienten/personen/brukaren själv
  har möjlighet att bidra till best practice

Innehåll

Meddelas senare

Förkunskaper

40 sp inom eget utbildningsprogram

Kursen ersätter följande kurser

För ergotearpeuter: 2013-2014: Evidensbaserad
ergoterapi

Mer information

Obligatorisk närvaro

 • Workshop kring opponentskap (block 2)
 • Deltagande i smågruppsarbete + Seminarium (block

Litteratur

Backman, J. (2008). Rapporter och uppsatser.
Lund: Studentlitteratur.
Bury, T., Mead, J. (2000). Evidence-based
healthcare. A practical guide for therapists.
Holm, M. (2000). Our mandate for new millennium:
Evidence-based practice. AJOT, 54; 575-84.
Hydén, M. (2008). Evidence-based social work på
svenska ? att sammanställa systematiska
kunskapsöversikter.
Socialvetenskaplig tidskrift
(1), 3-18
Kassirer, Jerome P, Kopelman, Richard I. & Wong,
John B. (2009). Learning clinical reasoning.
Lippincott Williams & Wilkins. ISBN10:078179515X.
Patel,R & Davidsson,B. (2011).
Forskningsmetodikens
grunder. Att
planera, genomföra och rapportera en undersökning.
Lund:
Stundentlitteratur.
Taylor M. Clare (2007) Evidence-Based Practice
for Occupational Therapists. Whiley: Blackwell

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 5 timmar
 • Basgruppsarbete - 45 timmar
 • Självstudier - 65 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Block 2:11-12.5.2021 Block 3:25-26.5.2021 Block 3: muntligt 24.5.2019 + skriftlig uppg. 29.5.2019

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:

Examination Block 1: Individuell granskning av
vetenskapliga artiklar. 60% av kursvitsordet.

Examination 2: Redovisning av grupparbete kring
material som sammanställts och granskats på ett
avgränsat kunskapsområde. 40% av kursvitsordet.

Examination Block 3: Grupp opponentskap. G/U

Lärare

 • Forss Mia
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kiukas Carina
 • Rosengren Åsa
 • Sigfrids Ingmar
 • Tana Jonas
 • Werner Tove

Examinator

Sigfrids Ingmar

Antal kursplatser

Ingen begränsning (74 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2021-10-31

Kursens tidtabell

Kursen pågår 24.3. - 31.5.2021. Delprestationer
/kompletteringar (jmf omtent) kan lämnas in 13.6
och 31.7

Kursanmälningstid

2021-03-08 till 2021-04-04

Examinationsformer

 • 2021-04-25 - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2021-03-24 10:15 - 12:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66395060358   Meeting ID: 663 9506 0358   Join by SIP 66395060358@109.105.112.236 66395060358@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 663 9506 0358   Introduktion Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-04-01 09:00 - 10:30 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62203475276   Meeting ID: 622 0347 5276   Join by SIP 62203475276@109.105.112.236 62203475276@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 622 0347 5276   Möjlighet till handledning Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-04-14 09:00 - 11:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66799149596   Meeting ID: 667 9914 9596   Join by SIP 66799149596@109.105.112.236 66799149596@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 667 9914 9596   Möjlighet till handledning Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-04-14 10:15 - 11:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Introduktion till Block 2 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-04-20 12:30 - 16:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Tidsreservation för arbete med block 2 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-04-27 09:00 - 13:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Tidsreservation för arbete i de egna temagrupperna
2021-04-27 13:00 - 14:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62653534051   Meeting ID: 626 5353 4051   Join by SIP 62653534051@109.105.112.236 62653534051@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 626 5353 4051   Tidsreservation för arbete med block 2 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-04-27 14:00 - 16:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Tidsreservation för arbete i de egna temagrupperna
2021-05-05 09:00 - 11:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/68824835844   Meeting ID: 688 2483 5844   Join by SIP 68824835844@109.105.112.236 68824835844@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 688 2483 5844   Möjlighet till handledning Block 2 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-05-05 10:15 - 11:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Introduktion till Block 3 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-05-05 12:00 - 16:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Tidsreservering för arbete med block 2 Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-05-11 08:30 - 12:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/63055775516   Meeting ID: 630 5577 5516   Join by SIP 63055775516@109.105.112.236 63055775516@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 630 5577 5516   Grupp 1 Workshop. Grupp 2 Tidreserveration för arbete i de egna grupperna Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-05-12 08:30 - 12:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/62893137666   Meeting ID: 628 9313 7666   Join by SIP 62893137666@109.105.112.236 62893137666@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 628 9313 7666   Grupp 2 Workshop. Grupp 1 Tidsreservation för grupparbete Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-05-19 09:00 - 16:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion Tidsreservation för grupparbete Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-05-19 14:00 - 15:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69001361441   Meeting ID: 690 0136 1441   Join by SIP 69001361441@109.105.112.236 69001361441@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 690 0136 1441   Handledning Block 3: Opponentskap Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-05-24 16:00 - 17:30 Introduktion till examensarbetet/lärdomsprovet Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/64905900224 Forss Mia
Kiukas Carina
2021-05-25 09:00 - 12:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/69382451148   Meeting ID: 693 8245 1148   Join by SIP 69382451148@109.105.112.236 69382451148@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 693 8245 1148   Opponentskap av lärdomsprov Sigfrids Ingmar
Werner Tove
2021-05-26 09:00 - 12:00 Kunskapsbaserad verksamhet och kritisk reflektion isi@arcada.fi is inviting you to a scheduled Zoom meeting.   Join Zoom Meeting https://arcada.zoom.us/j/66470468133   Meeting ID: 664 7046 8133   Join by SIP 66470468133@109.105.112.236 66470468133@109.105.112.235   Join by H.323 109.105.112.236 109.105.112.235 Meeting ID: 664 7046 8133   Opponentskap av lärdomsprov Sigfrids Ingmar
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning