Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2020-08-01 till 2020-10-25)
  • 2 (2020-10-26 till 2020-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

5

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

GYNEKOLOGISK KOMPETENS:

studerande har kompetens att kunna planera och
förverkliga vården i
samarbete med handledaren för den gynekologiska
patienten på
gynekologisk avdelning, - jour eller -poliklinik
eller anna poliklinik/
mottagning avdelning inom barnmorskearbete.
Opiskelija osaa toteuttaa saavuttanut kätilötyön
kliinisen osaamisen
ohjattuna gynekologisella osastolla,
päivystyksessä tai - poliklinikalla
tai muun kätilötyöhön liittyvällä
vastaanolla/poliklinikalla tai
osastolla.

Studenten har kompetens till ett
interprofessionellt samarbete med
vårdteamet på enheten
Opiskelijalla osaa toimia moniamatillisesti
tiimistyöskentelyssä

Studerande förstår barnmorskans roll och
ansvarsområdet med beaktande av
etiken i denna specifika kontext
Opiskelija tietää ja osaa toimia kätilön roolissa
ja tuntee vastuualueet
tässä kontekstissa myös eettisestä näkökulmasta.

Studenten har kunskap och kan utföra
vårdhandlingarna specifika inom
vården i de valda kontexten.
Opiskelija osaa toteuttaa hoitotimenpiteitä jotka
ovat erityisiä
valitun kontekstin hoitotyössä.

Studerande känner till och kan vägleda
patienten/klienten i hälsovårdsorganisationen och
samarbeta samt kan
deltar i vården inom detta kompetensområde
Opiskelijalla on muodostunut ymmärrys ja tietää
potilaan/asiakkaan
hoitopolusta, tietää ketkä osallistuvat
potilaan/asiakkaan hoitoon ja
osaa osallistua oman osaamisalueensa puitteessa.

NEONATATOLOGISK KOMPETENS:

Målsättningen med kursen är att ge
barnmorskestuderande
beredskap att vårda det kritiskt sjuka nyfödda
barnet.

studerande har beredskap att förbereda och
genomföra transport av ett
ett nyfött barn.

Studerande har beredskap att förbereda
återupplivningsbordet, (sug),
syresätta och ventilera den nyfödda vid behov.

Studerande kan ta hand om nyföddas
näringstillstånd och behärskar olika
metoder att nära barnet.

Studerande kan handleda och stöda föräldrarna i
relation till sitt
nyfödda barn.

Läranderesultat

GYNEKOLOGISK KOMPETENS:

Studerande når barnmorskans kliniska kompetens
inom sexual- och reproduktiv hälsa i vården
den gynekologiska patienten i det
tvärprofessionella teamet samt ha färdighet för
vården av
familjen och kvinnan i sexual och reproduktiv
hälsa.

NEONATOLOGISK KOMPETENS:

Målsättningen med kursen är att ge
barnmorskestuderande beredskap att vårda det
kritiskt sjuka nyföddabarnet.

Studerande har beredskap att förbereda och
transportera ett
kritiskt sjukt barn,

Studerande har beredskap att förbereda
återupplivningsbordet, (sug), syresätta och
ventilera den nyfödda vid behov.

Studerande kan ta hand om nyföddas
näringstillstånd och behärskar olika metoder
att nära barnet.

Studerande har kunskap att handleda och stöda
föräldrarna i relation till sitt
nyfödda barn.

Innehåll

GYNEKOLOGISK KOMPETENS:

Studerande gör sina praktiska studier (3 eller 4
veckor) inom gynekologisk
vård på gynekologisk poliklinik, jour eller
vårdavdelning.

Valfri praktik inom barnmorskearbete kan göras
på valfri plats i samråd med handledande
lärare avtalas

NEONATOLOGISK KOMPETENS (3 eller 4 veckor):

Handledd praktik på intensiv eller
övervakningsavdelning för nyfödda

Eller VALBAR YREKSPRAKTIK; studerande kan fritt
välja (3ve, 38h ve) praktik inom
barnmorskeyrkets område enligt eget intresse.

MÅLSÄTTNINGAR: studerande skapar själv sina
målsättningar till studieperioden kompletterande
sitt tidigare kunnande
och fördjupar sin förståelse om barnmorskans
yrkesområden.

Studerande skriver en inlärningsdagbok över
inhämtad kompetens från det
valda praktikområdet med minst två refererade
artiklar inom området.

Förkunskaper

Vården av kvinnor och barn
Avklarade teoristudier i sexual och reproduktiv
hälsa (godkänd examination)
Graviditet och Hälsa, Postpartum och
familjecentrerad vård

Om det gått över två år sedan sexual och
reproduktiv hälsa,
barnmorskearbete under oregelbunden graviditet
kurs/kurser
avlagts, bör studenten innan praktiken inleds
påvisa
tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen
eller
kursernas praktiska övningar med godkänt
resultat.

Mer information

Neonatal praktik, på neonatal intensiv eller
övervakningsavdelning (konsultera ansvarig
lektor vid bokning av praktikplats)
Om studerande har tidigare gjort både
neonatalvård och gynekologisk vård i
sjukskötarutbildningen kan hen välja fritt 5sp
fördjupad yrkespraktik inom
barnmorskeyrkets område vid två tillfällen.

Angående vaccinationskrav:
Infektioiden torjunta on keskeinen osa hoidon
laatua ja potilasturvallisuutta. Infektioiden
torjunnassa esim. henkilökunnan
influenssarokotuksilla voidaan merkittävästi
vähentää potilaiden influenssaan sairastumista
ja potilaskuolemia. Työharjoitteluun
osallistuvalla opiskelijalla on oltava
päivitetyn ohjeen mukaisesti tartuntatautilain
48§ mukaisesti joko rokotuksen tai sairastetun
taudin antama suoja tuhkarokkoa, vesirokkoa ja
hinkuyskää vastaan. Lisäksi vaaditaan
tartuntatautilain 55 ja 56 §mukainen
terveydentilan selvitys keuhkotuberkuloosista
ja salmonellasta. Opiskelijoiden
terveydenhuolto hoidetaan oppilaitoksen kautta.
Opiskelijan tulee olla hyvissä ajoin yhteydessä
opiskeluterveydenhuoltoon asianmukaisen
rokotussuojan ja tartuntatautilain mukaisen
terveydentilan varmistamiseksi. Oireinen
opiskelija ei saa aloitta harjoittelua ennen
oireiden selvittämistä. (JYL 2/2018).

Litteratur

-samma som på motsvarande teorikurs
-aktuell litteratur på avdelningen

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 30 timmar
  • praktikuppgiften - 12 timmar
  • Praktik - 228 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

-godkänd praktik (8t/dag), handledaren skall vara
barnmorska eller
sjukskötare inom den gynekologiska vården.

För den valfria praktiken inom barnmorskeområdet
skall studenten
självständigt lägga upp målsättningar för
praktiken som godkänns av
den handledande läraren och handledaren

-egen- och handledarens värdering, underskriven
arbetslista,
målsättningar returneras till handledande lärare
inom en vecka efter
avslutad praktik

Lärare

  • Stenbäck Pernilla
  • Silfver Jessica

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

P1 och P2, allternativt P4 eller som sommarstudier

Kursanmälningstid

2020-05-18 till 2021-07-31

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-08-17 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-18 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-19 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-20 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-21 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-24 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-25 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-26 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-27 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-28 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-08-31 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-09-01 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-09-02 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-09-03 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-09-04 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-16 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-17 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-18 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-19 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-20 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-23 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-24 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-25 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-26 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-27 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-11-30 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-12-01 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-12-02 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-12-03 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-12-04 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-12-07 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-12-08 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-12-09 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-12-10 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård
2020-12-11 08:00 - 16:00 Praktik: Sexual- och reproduktiv vård

Kurs och studieplanssökning