Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Kursen bidrar till att utveckla studentens
vetenskapliga kompetens innefattande att
studenten kan avgränsa ett tema för utveckling
av vården och kan utnyttja kunskap med
vetenskaplig metodik och systematik. Vidare kan
studenten utnyttja gjorda rapporter och
forskningar och tolka dem mot en
vårdvetenskaplig referensram.
Studenten kan även utnyttja handledning
(substans, metod och språk) på ett relevant
sätt

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-utföra ett utvecklingsarbete där vetenskaplig
metodik och systematik används samt skriva en
rapport på arbetet.
-logiskt och kritiskt granska och tolka
utvecklingsarbeten.
-presentera data enligt vetenskapliga principer
och argumentera för sina åsikter.

Innehåll

Handledning i grupp och individuellt.
Deltagande i fem planseminarier och
i tio presentationer av examensarbeten.
Självständiga studier.
OBS! Följande gäller studerande som påbörjat
sina studier 2006-2009: Gällande
presentationsdeltagande skall antalet vara 12
(inkl.den egna presentationen och
opponeringen),3 av dessa skall studenten ha
gjort i andra utbildningsprogrammens klustrar.

För studerande som påbörjat sina studier 2010
och efter det skall aktivt delta i 15
presentationer (inkl. den egna presentationen
samt opponeringen),3 av dessa skall studenten
ha gjort i andra utbildningsprogrammens
klustrar.

Förkunskaper

Avklarade kurser i vårdforskningens grunder,
metodik samt kurserna i vårdvetenskap.

Mer information

Det är önskvärt att det arbete som studerande gör
är ett beställningsarbete eller ingår i ett
projekt.

Litteratur

Arcadas Skrivguide
Guide för examensarbete inom social- och
hälsovården

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 360 timmar
  • handledning seminarier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Lärare

  • Jeglinsky-Kankainen Ira
  • Savolainen Jari
  • Stenbäck Pernilla
  • Onninen Berit

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Avdelningens tidtabell för
examensarbetsprocessen publiceras på
avdelningens hemsida i studieguiden.

Timetable for the degree thesis process and
Thesis Forum will be announced in the
department of health and welfare's homepage in
stydy guide.

Examinationsformer

2012-06-04 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning