Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerandena utvecklar kunskaper i psykiatrisk hälso-och sjukvård för att studerandena skall kunna utveckla sin kunskap och handlingsberedskap.
Kursen bidrar till att utveckla den kliniska kompetensen inom psykiatrisk vård och mentalt hälsofrämjande.
Kursen bidrar också till att utveckla den vårdvetenskapliga kompetensen.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att inse vårdrelationens betydelse och medvetet kunna använda sina färdigheter för patientens och de närståendes bästa. Kunna analysera gränserna för den egna kunskapen och kunna använda handledning som stöd. Kunna analysera etiska principers betydelse i den psykiatriska vården och kunna tillämpa dem. Förstå betydelsen av hälsofrämjande,förebyggande och rehabiliterande mentalvårdsarbete.

Innehåll

- Den psykiatriska vården som område
- Tradition och vetenskap i psykiatriska vården
- Psykisk hälsa-ohälsa
- Vårdrelationen
- Sjukskötaren i den psykiatriska vården
- Etik
- Grupprocesser
- Hälsofrämjande
- Förebyggande och rehabiliterande vård.

Förkunskaper

Drogmissbruk och krisvård, psykiatri, grundkurs i vårdvetenskap, läkemedelsbehandling och räkning

Litteratur

För alla:
Crafoord C. 2005 Människan är en berättelse. Falun. Natur och kultur
Rask, M. & Brunt, D. 2010 Vårdande och stödjande handlingar.Inom psykiatriska vård- och boendeformer. Lund. Studentlitteratur.
Sarvimäki.A och Stenbock-Hult.B. 2008 Omvårdnadens etik. Sjuksköterskan och det moraliska rummet. Stockholm. Liber.

Artiklar
Åtminstone en valbar vetenskaplig nordisk artikel till uppg.

Referenslitteratur:
Syrjälä E., Kontio R. ja Paasovaara S. 2009 Uusi ote avohoitoon. Sairaanhoitaja- Sjuksköterskan nr 2 vol. 82 (16-18)
Kuosmanen L. Lehtilä H. Makkonen P. Salminen H. 2011 Psykiatrisen potilaan sitominen eettisesti vaikeaa. 8/2011 ( 42-43)
Punkanen T. 2004 Mielenterveystyö ammattina. Tampere. Tammi. (kap.1-6)
Sarvimäki,A.& Heimonen,S.& Mäki-Petäjä-Leinonen, A. 2010 Vanhuus ja haavoittuvuus. Helsinki. Edita

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 60 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 20 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • Seminarier - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Godkänd tentamen med 60% korrekta svar

Lärare

Savolainen Jari

Examinator

Savolainen Jari

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2014-10-30 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning