Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i finska språket i tal och skrift på högskolenivå. Studenter lär sig att utarbeta olika typer av dokument inom sitt eget yrkesområde, blir förtrogen med facktexter och terminologi, som hänför sig till det egna yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt lagen om de språkkunskaper, som krävs av offentligt anställda (424/2003) krävs för en tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken högskoleexamen är ett krav, och som behövs med tanke på studerandens yrkesutövning och utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Teknisk terminologi
Muntlig framställning
Mötes- och förhandlingsteknik
Språkriktighet och språkvård
Arbetsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär
Rapporter
I kursen ingår informationssökning i elektroniska tidskrifter (obligatorisk närvaro).

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen för språk

Mer information

Studerande måste personligen anmäla sig till kursen senast den 3.4.2013.
Länk till prepkursmaterialet:
https://famnen.arcada.fi/intra/undervisning/prepkurser_i_finska/ Extern länk

Grammatikövningar finns här:
https://famnen.arcada.fi/intra/undervisning/prepkurser_i_finska/ovninga… Extern länk

Litteratur

Kauppinen, Anneli - Nummi, Jyrki - Savola, Tea. 2006. Tekniikan viestintä. Kirjoittamisen ja puhumisen käsikirja. Fjärde till sjätte upplagan. Helsingfors: Edita Prima Oy.
ISBN 951-37-4078-1

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 39 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Basgruppsarbete - 6 timmar
 • Självstudier - 72 timmar
 • Muntliga test och skriftligt förhör - 9 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Suunnittelukokouksen muistio ryhmätyönä

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 %
Muntliga uppgifter 20 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntlig test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2013-09-13

Examinationsformer

 • 2013-05-15 - Tentamina
 • 2013-05-08 - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-04-17 - Rapporter och produktioner
 • 2012-04-25 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning