Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att förkovra de
praktiska färdigheterna i finska språket i tal
och skrift på högskolenivå. Studenter lär sig
att utarbeta olika typer av dokument inom sitt
eget yrkesområde, blir förtrogna med facktexter
och terminologi, som hänför sig till det egna
yrkesområdet samt förbättrar sin förmåga att
uttrycka sig på finska i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) för en tjänst
inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för vilken
högskoleexamen är ett krav, och som behövs med
tanke på studerandens yrkesutövning och
utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Teknisk terminologi
Muntlig framställning
Mötes- och förhandlingsteknik
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär
Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B2 (europeiska referensramen
för språk)och minst sex års studier i finska som
det
andra inhemska språket grundskolan eller gymnasiet.

Mer information

OBS! Kursen är obligatorisk för studerande som
har haft svenska eller finska som skolspråk i
gymnasiet eller grundskolan. Kursen i period 2
är avsedd för studerande som
har
vitsord i finska som modersmål från grundskolan
eller andra stadiet eller
magna cum laude approbatur eller högre i finska
som det andra inhemska språket (A-språk).
Undervisningen går helt på finska.
Kursinnehållet är identiskt i båda grupperna, men
svårighetsgraden i uppgifterna är anpassad så att
de kan göras på god nivå (B2) eller
modersmålsnivå.
Målet på den här kursen är att nå goda kunskaper
(vitsorden 3, 4 eller 5) och att finjustera
ordvalet för utmanande situationer, medan kursen
i period 1 är för studenter som är på nöjaktig
nivå (B1) i finska.

Litteratur

Av läraren sammanställd material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 25 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 14 timmar
 • Självstudier - 78 timmar
 • Muntligt test Skriftligt förhör - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Ansökningsbrev och CV.

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 %
Muntliga uppgifter 20 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntligt test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-04-23

Kursens tidtabell

Omtagning av skriftlig tentamen 4.2.2020 kl.
16.15-18.15 och 23.4.2020 kl. 15.30-17.30
i rum B 325.
Omtagning av muntligt test 21.1.2020 kl.
16.15-17.15 och 22.4.2020 kl. 12.30-13.30 i rum
B 325.
Anmälan till tentamen eller test senast fem
vardagar före tent- eller testdatumet per e-post
till läraren.
Sista inlämningsdatumet för uppgifterna är
23.4.2020. Efter detta datum är delprestationerna
inte i kraft utan särskild överenskommelse.

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-11-04

Examinationsformer

 • 2019-12-02 - Tentamina
 • 2019-11-04 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-11-07 - Rapporter och produktioner
 • 2019-11-19 - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-28 13:15 - 15:45 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-10-31 13:15 - 15:00 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-11-04 13:15 - 15:45 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-11-06 13:15 - 15:00 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-11-07 13:15 - 15:00 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-11-11 13:15 - 15:45 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-11-19 09:15 - 11:45 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-11-21 13:15 - 15:00 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-11-25 09:15 - 12:00 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-11-28 13:15 - 15:00 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-12-02 13:15 - 15:45 B325 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 TENTAMEN Herva Marja
2019-12-05 13:15 - 15:00 B325 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-12-09 13:15 - 15:45 B325 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja
2019-12-12 13:15 - 15:00 B323 Arbetslivsfinska för energi- och materialbranschen på nivå B2 Herva Marja

Kurs och studieplanssökning