Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studeranden känner till de grundläggande elementen i skriftlig och muntlig kommunikation. Hon/han innehar en språklig medvetenhet och förstår vikten av att fortgående förkovra sina språkliga kunskaper.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att skriva rapporter, referat och andra dokument relaterade till arbetslivet. Hon/han kan anpassa sitt språk till varierande kommunikationssituationer och kan utnyttja språkliga hjälpmedel såsom ordböcker och handböcker. Studeranden kan analysera facklitteratur både innehållsligt och språkligt/stilistiskt och känner till kriterierna för vetenskaplig text.

Innehåll

Ordkunskap, språkriktighet, referatteknik och mötesteknik. Studeranden skriver en essä, enligt reglerna för vetenskaplig skrift, på ett valbart tema och analyserar ett skönlitterärt verk.

Förkunskaper

gymnasienivå

Kursen ersätter följande kurser

Svenska 1 + 2 före hösten 2005

Mer information

I kursen ingår en obligatorisk del, informationssökning, i samarbete med biblioteket.

Litteratur

Reuter, Mikael 2003 Översättning och språkriktighet. Helsingfors: Svenska Språktjänst Ab

Svenska skrivregler 2003 Svenska språknämnden. Andra upplagan. Stockholm : Liber

Aktuella artiklar och skrifter i språkriktighet

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 3 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 25 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 15 timmar
 • Självstudier - 70 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 70 timmar
 • Varav schemalagda studier: 63 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Löfhjelm-Bergström Katarina

Examinator

Lindroos Camilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2010-07-31

Kursens tidtabell

Tidtabellen delas ut då kursen börjar och finns tillgänglig i ARBS.

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning