Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Modulen stöder följande yrkesspecifika kompetensutveckling:

- Studeranden kan bedöma förändringar och utvecklingsbehov i välfärdsservicen.
- Studeranden kan med hjälp av servicehandledning styra och bygga upp den service som
den enskilda klienten behöver som stöd i olika livsskeden.
- Studeranden kan identifiera förändringsbehov i samhälleligt beslutsfattande och i servicesystemet.
- Studeranden kan utvärdera sin egen verksamhet i relation till klientarbetet, arbetssamfundets verksamhet och yrkesområdet.

Målsättningen med kursen är att den studerande:
- Utvecklar förståelse för vad det innebär att leva med ett funktionshinder och hur dagens samhälle påverkar personer som har funktionshinder
- Utveckla sin förmåga att ur ett socialpedagogiskt perspektiv möta, stöda, och handleda samt inspirera klienter med funktionshinder
- Kritiskt granskar de synsätt och värderingar gentemot personer med funktionshinder, som studerande har upplevt och tagit del av i möten med klienter och personal
- Utvecklar sin förmåga att tillämpa teoretisk kunskap och att aktivt delta i olika arbetssituationer

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att:

- På ett professionellt sätt bemöta personer med funktionshinder
- Identifiera resurser och stödbehov hos klienter
- Tillämpa teoretiska kunskaper om funktionshinder och om klienternas livsvillkor
- Använda socialpedagogiska arbetssätt i arbetet med personer som har funktionshinder
- Samarbeta med personalen,anhöriga och andra parter.

Innehåll

Praktiskt arbete med funktionshindrade: Att möta, förstå och stöda klienter inom handikappomsorgen ur ett socialpedagogiskt perspektiv.

Förkunskaper

Funktionshinder i samhället 5 sp
Funktionshinder och socialpedagogiskt arbete 10 sp

Minst 60 sp totala registrerade poäng, eller enligt individuellt studieprogram

Mer information

Praktikperioden utvärderas skriftligt godkänd/underkänd.
För att bli godkänd krävs följande:
- Blanketten "Utvärdering av inlärning i arbetet" bör inlämnas med underskrift av handledaren och anteckning på att du är godkänd
- Självutvärderingsblanketten lämnas in
- Pratkikrapporten inlämnas senast 18.12.2013
- Obligatoriskt deltagande i praktikutvärderingsdagen 18.12.2013.

Litteratur

Madsen. B. (2001). Socialpedagogik. Lund: Studentlitteratur

Viinamäki Leena. (toim.) 2008. Kap. 11 s. 143-158 ur: 14 puheenvuoroa sosionomien (AMK) asemasta Suomen hyvinvointiasiantuntijajärjestelmässä. Kemi-Tornion ammattikorkeakoulun julkaisuja. Sarja A: Raportteja ja tutkimuksia 2/2008.

Studieaktiviteter

 • Studiebesök och demonstrationer - 8 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 6 timmar
 • Självstudier - 32 timmar
 • introduktion samt praktikutvärderingsdag - 10 timmar
 • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Praktikperioden utvärderas skriftligt godkänd/underkänd.
För att bli godkänd krävs följande:
- Blanketten "Utvärdering av inlärning i arbetet" bör inlämnas med underskrift av handledaren och anteckning på att du är godkänd
- Självutvärderingsblanketten lämnas in
- Pratkikrapporten inlämnas senast 18.12.2013
- Obligatoriskt deltagande i praktikutvärderingsdagen 18.12.2013.

Lärare

 • Nordlund-Spiby Rut
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Nordlund-Spiby Rut

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Praktik 11.11-20.12.2013.
- Arbetstiden 7h/dag eller 35 h./v. uppgörs enligt överenskommelse med praktikplatsen och fälthandledaren.
- Dessutom självstudier (5h./v.) med Praktikuppgift som inlämnas senast 18.12.2013.

Examinationsformer

 • 2013-12-18 - Tentamina
 • 2013-12-18 - Demonstrationer och presentationer
 • 2013-12-18 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning