Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Studerande fördjupar sina kunskaper kring barns lärande och utveckling genom att delta i pedagogisk verksamhet

Läranderesultat

Studeranden har införlivat värderingar och yrkesetiska principer inom det sociala
området.

Studeranden kan utvärdera sitt eget handlande ur ett yrkesetiskt perspektiv.

Studerande kan identifiera det unika hos varje enskild individ.
Hon/han kan upptäcka värderingskonflikter.

Studeranden kan beakta det unika hos varje enskild individ. Han/hon har erfarenhet av
utvärdering av situationer där det råder värderingskonflikter och kan och kan handla
i dessa.

Studeranden har grundläggande färdigheter i professionell interaktion.
Han/hon kan fungera i professionell växelverkan.

Studeranden förstår betydelsen av människosynen och värdegrunden klientarbetet.

Studeranden förstår betydelsen av ett målinriktat klientarbete. Han /hon kan fungera i
samarbete med klienten i dennes vardag.

- efter avklarad kurs förväntas den studerande beskriva dagvårdsverksamheten och hur den tar sig form på ifrågavarande daghem.
- visa att han förstår betydelsen av ett pedagogiskt tänkande i dagvårdsverksamheten.
- visa medvetenhet om att synen på barn tar sig uttryck i förhållningssätt och attityd samt medvetenhet om sin egen roll och ansvar som medskapare av barnet uppväxt- och lärmiljö.
- delta aktivt i teamets arbete och vara medveten om betydelsen av samarbete med föräldrar och även övriga samarbetspartners.

Innehåll

Socialpedagogik/ förskolepedagogik

Förkunskaper

Barnet och uppväxtmiljön del 1-3
Minst 25 sp eller enligt individuell studieplan.

Mer information

Kursmaterial finns på Itslearning under studiehelhetsnamnet Barnet och uppväxtmiljön.

Litteratur

Se Pedagogiskt kunnande
Reetta Vehkalahti: Trygga barn Stärk barnets självkänsla med lekar och aktiviteter (2008)

Studieaktiviteter

  • Basgruppsarbete - 10 timmar
  • Självstudier - 60 timmar
  • Praktik - 196 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 266 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 266 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänd i slutvärderingsdiskussionen samt i skriftliga rapporter och uppgifter.

Lärare

  • Brantberg Bettina
  • Nordlund-Spiby Rut

Examinator

Brantberg-Ahlfors Bettina

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

- praktikperioden börjar 14.4.2014 och slutar måndagen den 26.5.2014.
- den 27.5.2014 är en obligatorisk uppföljningsdag på Arcada
- arbetstid 7h/dag eller 35 h / vecka
- utöver detta självstudier

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning