Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att fostra en lyhördhet för barns uttrycksformer genom eget deltagande i skapande verksamhet samt en beredskap att pedagogiskt skapa möjligheter för att öka barns delaktighet med hjälp av kreativa metoder

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande kunna
- identifiera och pröva på olika uttrycksformer av lek och skapande för barn.
- resonera kring kultur för barn och barnens egen kultur och relatera dem till varandra.
- visa i handling förmågan att förverkliga ett barnkulturprojekt i samarbete med daghemspartner
- skriva gemensam rapport som kombinerar teori, reflektion och brukarbehov

Innehåll

Barnkultur(er)
Mångkultur
Verkstäder med bildkonst, lek, musik, rörelse, drama, berättande och litteratur
Meda- seminar
Samarbetsprojekt med daghem
Studiebesök
Reflektiv rappport

Förkunskaper

Inga

Mer information

Konstnärlig verksamhet/praktiska övningar och projektgenomförande kräver obligatorisk närvaro.

Litteratur

Obs: referenslitteratur
Banér, A. (red.) 1999. Barnkultur - igår, idag, imorgon. Stockholm: Centrum för barnkulturforskning vid Stockholms universitet.
Björkvald, J-R. 1994.Den musiska människan. Stockholm: Runa förlag.
Borgström, Britt-Marie.2003. Tidsresan - Lek och fantasi som pedagogisk metod.Nordiska museets förlag.
Owens, A. & Barber, K. 2006. Dramakompassen.
Vygotskij, L. S. 1995. Fantasi och kreativitet i barndomen. Göteborg: Daidalos
Christoffersson, A. 1997. Mera bild! Tips och idéer till BILD-undervisningen, i förskolan, skolbarnomsorgen och de första skolåren. Uppsala: Uppsala fortbildning.
Grindberg, T. & Langlo Jagtöien, G. 2000. Barn i rörelse. Lund: Studentlitteratur.
Heinonen, S-L. 1997. Seikkailu, vapaus, lento ja kuvittellun leikki: draama varhaiskasvatuksessa. Tampere: Tampereen yliopisto.
Kalliala, M. 1999. Enkeliprinsessa ja itsari liukumäessä. Leikkikulttuuri ja yhteiskunnan muutos. Helsinki: Gaudeamus.
Skoglund, E. 1998. Lust att skapa. Stockholm: Bergh.
Roos Sjöberg, J. 2000. I gränslandet mellan scen och publik. Nycklar till teater med drama som metod. Dalateatern.
Sydkustens kandskapsförbund 2010.Ordkonst - alla har fantasi.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 6 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 5 timmar
 • Nätbaserade - 5 timmar
 • Seminarier - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Aktivt deltagande i workshops och genomförande av projekt. Skriftlig grupprapport med referenser.
Kursen bedöms.

Lärare

 • Brantberg Bettina
 • Gustafs Christel
 • Nordlund-Spiby Rut
 • Silius-Ahonen Ellinor
 • Vaappo Marko

Examinator

Silius-Ahonen Ellinor

Kursens hemsida

Its learning

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Period 3 och 4

Examinationsformer

 • 2014-04-11 - Tentamina
 • 2014-04-07 - Demonstrationer och presentationer
 • 2014-04-11 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning