Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

ÖVERGRIPANDE MÅL: Studerande förstår äldres
levnadsförhållanden och vad åldrandet innebär ur
biologiskt, fysiskt och psykologiskt perspektiv.
Studerande introduceras i projektarbete som
förverkligas under kursen Klientarbete inom
äldreomsorg.

Läranderesultat

 • känner till äldres levnadsförhållanden samt
  äldreomsorgens verksamhetsmiljöer
 • känner till biologiska, fysiska och psykologiska
  åldersförändringar
 • känner till olika demenssjukdomar och deras
  sjukdomsförlopp
 • känner till de vanligaste långvariga sjukdomarna
  hos äldre
 • känner till den lagstiftning som reglerar äldres
  sociala trygghet och välfärd
 • känner till olika serviceformer inom
  äldreomsorgen

http://people.arcada.fi/~bda/intern Extern länk
LÄKEMEDELSBEHANDLING 10SO
Målsättning att studerande efter avslutad kurs:

 • ser läkemedelsbehandling i klientvården som en
  helhet som omfattar kunskap inom många olika
  områden såsom etik, juridik, anatomi och
  fysiologi, farmakologi och matematik
 • känner till olika former av läkemedel och i
  huvuddrag vet hur läkemedlen påverkar organismen
 • är medveten om sitt ansvar vid
  läkemedelshantering och kan handla enligt de
  anvisningar som är i kraft
 • behärskar den terminologi och de
  räkneoperationer som behövs för att garantera
  klientens säkerhet.
 • har beredskap att handleda klienten i frågor som
  berör läkemedelsbehandling
 • förstår de olika skedena i
  läkemedelsbehandlingsprocessen och ser betydelsen
  att medverka till att utveckla denna process
 • är medveten om vad som är säker
  läkemedelsbehandling och god praxis i hanteringen
  av läkemedel,
 • har kunskap om äldres specialbehov då det gäller
  läkemedelsbehandling
 • ser betydelsen av att medverka till att skapa
  en kultur som befrämjar patient/klientsäkerheten.

Innehåll

Kursen tar fasta på socialgerontologins breda
kontaktytor med andra ämnesområden; psykologi,
geriatri, vårdvetenskap och läkemedelsbehandling.

Kursinnehåll för läkemedelsbehandling:
INNEHÅLL:

Inledning, presentation av innehåll och litteratur
Definitioner och begrepp.
Läkemedlets skede i organismen
Administrationssätt och läkemedelsformer

Administrationssätt och läkemedelsformer (forts.)
Etikettydning, Presentation av Pharmaca Fennica
och Lääkeinfo
Räkneövningar med tabletter och suppositorier
ordinerade i g, mg eller mikrogram
Räkneövningar med flytande perorala läkemedel
Räkneövningar med injektionslösningar ordinerade i
g, mg eller mcg

Felanvändning, missbruk och biverkningar
Medicinskåpet, utdelning av medicin på bricka
eller i dosett. Dosdispensering/maskinell
utdelning
Lagstiftning. Handbok i säker administrering av
läkemedel. Socionomens juridiska ansvar vid
läkemedelshantering.
Räkneövningar med läkemedel ordinerade i
internationella enheter
Hur länge räcker den ordinerade mängden läkemedel,
räkneövningar

Läkemedel åt specialgrupper,
Säker läkemedelsbehandling
Räkneövningar

Subcutana injektioner

WORKSHOP i läkemedelsräkning

Förkunskaper

Inga

Litteratur

Ekwall, A (red) 2010. Äldres hälsa och ohälsa - en
introduktion till geriatrisk omvårdnad. Lund:
Studentlitteratur.

Referenslitteratur:
Andersson,L.(red.) 2002. Socialgerontologi. Lund.
Studentlitteratur
Forsell, E. 2004. Skyddandets förnuft. En
studie om anhöriga till hjälpbehövande äldre
som invandrar sent i livet. Akademisk avhandling.
Institutionen för socialt arbete.
Stockholm
Jegermalm, M. (2005) Carers in the welfare state –
On informal care and support for carers in Sweden.
Academic dissertation. Stockholm University, Dept
of Social Work
Jeppson Grassman, E. (red.) 2003. Anhörigskapets
uttrycksformer. Studentlitteratur.
Lund
Koskinen, S & Ahonen, S & Jylhä, N & Korhonen, A-L
& Punonen, M. 1992. Vanhustyö. Gummerus.
Jyväskylä
Kröger, T. (2005) Interplay between formal and
informal care for older people: The state of the
Nordic research.
Larsson, M. 2000. Geriatrisk vård och specifik
omvårdnad. Studentlitteratur. Del 1.
Lund
Lingås, L-G. 1998. Över andras tröskel. Etik
vid omsorgsarbete i andras hem.
Studentlitteratur. Lund
Marin, M & Hakonen, S. (toim.) Seniori- ja
vanhustyö arjen kulttuurissa.
P-S-kustannus. Jyväskylä
Päivärinta, E & Haverinen, R. 2002. Ikäihmisten
hoito- ja palvelusuunnitelma. Opas
työntekijöille ja palveluista vastaavista.
Stakes. Helsinki
Sand, A-B.M. 2005. Informell äldreomsorg samt
stöd till informella vårdare – en nordisk
forskningsöversikt. I M. Szebehely (Red)
Äldreomsorgsforskningen i Norden. En
kunskapsöversikt (s. 197-242). Nordiska
Ministerrådet. Tema Nord
2005:508
Seppänen, M & Karisto, A & Kröger,T. 2007.
Vanhuus ja sosiaalityö. Sosiaalityö
avuttomuuden ja toimijuuden välissä.
Lappalainen, T & Turpeinen, A. (toim.) 1998.
Auttamistyö kotona. Kirjayhtymä Oy. Helsinki
Silfverberg, G. (Red.) 2007. Hemmets vårdetik.
Om vård av äldre i livets slutskede.
Studentlitteratur. Lund
Stakes publikation 59/2005: Vård- och
serviceplaner inom äldreomsorgen - en handbok för
personal inom social- och hälsovården samt
serviceansvariga

Litteratur för läkemedelsbehandling:
Veräjänkorva O. m.fl. 2006. Lääkehoito
hoitotyössä. WSOY. Helsinki. ISBN 951-0-30230-9
Alternativ på svenska, motsvarar inte den finska
boken:
Nurminen M-L. 2008. ABC om läkemedelsbehandling.
Utbildningsstyrelsen. Otavas Tryckeri AB. Keuru.

Säker läkemedelsbehandling. Social- och
hälsovårdsministeriets publikationer 2007:15 ,
ISSN 1236-2050. ISBN 978-952-00-2368-3 (inh.),
978-952-00-2369-0 (PDF).
http://www.stm.fi/Resource.phx/publishing/document Extern länk
s/11882/index.htx

Rekommenderad litteratur:
Fastbom J. 2001. Äldre och läkemedel. Liber.
Stockholm. ISBN91 47 050066 7.

Böcker i läkemedelsräkning, t.ex.:
Ernvall Sirpa, Pulli Antero, Salonen Anne-Marie,
Nurminen Marja-Leena, Kaukkila Hanna-Sisko, 2006.
Läkemedelsräkning. Utbildningsstyrelsen 2006 .
ISBN 952-13-2734-0.
alternativt
Ernvall S. m.fl. 2005. Lääkelaskenta. WSOY..
Porvoo. ISBN 951-0-30244-9
alternativt:
Kompendium i läkemedelsräkning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 40 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 9 timmar
 • Basgruppsarbete - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 10 timmar
 • Självstudier - 54 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Bedömning av kursen:

Hem examination 75 %
Om hemexaminationen:
Uppgiften blir att för varje studerande
individuellt granska, återge och analysera 3 olika
vetenskapliga artiklar (från Nelli) som alla klart
knyter an till inlärningsmålen för kursen.
Frågeställningarna i arbetet blir: Hur svarar
denna källa an mot vilket av kursens
inlärningsmål?

Läkemedelsbehandling
I läkemedelsbehandlingen består tentamen av två
delar. Den första delen består av en teoretisk del
som värderas med vitsorden tillfredsställande
(1,2), god (3,4) och utmärkt (5). Maximum 28p,
(1)14-16p, (2) 17-19p, (3) 20-22p, (4) 23-25p, (5)
26-28p.
Den andra delen är läkemedelsräkning. Den
innehåller fem tal som för godkänd prestation alla
skall vara rätt räknade . Kalkylator får användas
men inte telefonens kalylator. Läkemedelsräkningen
värderas med godkänd/underkänd. Om den ena delen
är godkänd och den andra underkänd kan den
underkända delen tenteras om separat. Båda delarna
tenteras samtidigt i den första tentamen.
Teorivitsordet ger kursvitsordet för
läkemedelsbehandlingen som motsvarar 1,5 sp.

Om examinationen i läkemedelsbehandling:
Tentamen består av två delar. Den första delen
består av en teoretisk del som värderas med
vitsorden tillfredsställande (1,2), god (3,4) och
utmärkt (5). Maximum 28p, (1)14-16p, (2) 17-19p,
(3) 20-22p, (4) 23-25p, (5) 26-28p.
Den andra delen är läkemedelsräkning. Den
innehåller fem tal som för godkänd prestation alla
skall vara rätt räknade utan kalkylator.
Läkemedelsräkningen värderas med
godkänd/underkänd. Om den ena delen är godkänd och
den andra underkänd kan den underkända delen
tenteras om separat. Båda delarna tenteras
samtidigt i den första tentamen.

I omtentamen tenteras endast den underkända delen.

Lärare

 • Dahl Birgitta
 • Gustavson Mia
 • Tillman Ilse
 • Stenberg Taina
 • Sigfrids Ingmar

Examinator

Gustavson Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning