Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Läranderesultat

After completing this practical rotation, the
student is expected
to be able to / harjoittelun päätyttyä,
opiskelija osaa:

Theoretical knowledge / teoreettinen tieto

integrate knowledge from different
sciences/courses such as
anatomy, physiology, pharmacology,microbiology,
pathology,
internal medicine, surgery as well as nursing
sciences / osaa
integroida tietoa eri osaalueilta kuten
anatomia
ja fysiologia,
mikrobiologia, sisätaudit, kirurgia, ja
hoitotyö

apply the nature of internal medicine and
surgical care to form a
comprehensive picture of the care process /
osaa
soveltaa
tietoja ja taitoja sisätautisen ja/tai
kirurgisen
potilaan hoidosta
muodostaakseen kokonaiskuvan potilaan hoitotyön
prosessista

understand what resources are available to
health
professionals
when caring for patients with
internal medicine and surgical issues /
ymmärtää
mitä resursseja
hoitajalla on käytettävissään sisätauti- tai
kirurgisen potilaan
hoidossa

understand the importance of communication
during
care /
ymmärtää kommunikaation merkityksen potilaan
hoidossa

Capacity in practical situations/ taidollinen
osaaminen

improve the patient's well-being by creating a
caring
relationship / osaa parantaa potilaan
hyvinvointia luomalla hyvän
hoitosuhteen potilaaseen

possess basic nursing care skills, such as;
meet
the patient's
personal hygiene needs, nutritional
needs, and monitor the patient's vital signs /
hallitsee hoitotyön
perustaidot (henkilökohtainen hygienia,
ravitsemus, vitaalinen
ottaminen)

apply the treatment process, for example, to
observe/assess,
analyze, plan and implement basic care /
hallitsee
hoitoprosessin; osaa tarkkailla, arvioida,
suunnitella ja toteuttaa
hoitoa

meet the patient's underlying problems, needs,
and desires, and
increasingly see the patients’ whole care
picture
/ osaa vastata
potilaan hoityön tarpeisiin ja hänen
tarpeisiinsa
ja toiveisiinsa ja
hahmottaa potilaan kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin
suhteessa
hoitotyön prosessiin ja sen tavoitteisiin ja
toetutukseen

be able to administer enteral, subcutaneous and
intramuscular
medications / osaa antaa lääkkeitä eri
antotavoilla

see the patient's health resources, and health
obstacles, and
can take these into consideration
while administering care / näkee potilaan
voimavarat ja
terveyden uhat ja osaa ottaa nämä huomioon
hoitotyössä

document on patient care/condition (record
keeping, end of shift
report) with the language unit is using/ osaa
dokumnetoida
potilaan asioita sekä suullisesti että
kirjallisesti osastolla
käytettävällä kielellä

provide for the needs of the patient during end
of life / osaa
toteuttaa saattohoitoa

Ethical Attitude /eettinen ajattelu

be aware of their own level of competence and
seek guidance
when knowledge and skills are lacking /
opiskelija on tietoinen
omasta eettisestä ajattelustaan ja osaa etsiä
ohjausta tai tietoja
niitä tarvitessaan

follow the ethical guidelines for care / osaa
noudattaa eettisiä
toimintaohjeita

understand the importance of confidentiality /
ymmärtää
salassapitosäädösten merkityksen

understand the importance of ethics in
cooperation between
staff and the patients’
family members / ymmärtää yhteistyön
merkityksen
potilaan,
omaisten ja hoitohenkilökunnan välillä

Förkunskaper

The student must have accomplished the
following
courses:
Clinical care I & II
Clinical Practice: Clinical Nursing II
Clinical Practice: Practical training
Medication Administration and Patient safety
course

Dosage Calculation exam must be valid.

Mer information

Praktikplatsen reserveras via Jobiili och bör
vara gjord inom utsatt tid.

Platsen måste bokas minimum två veckor före
praktiken börjar så det finns tillräckligt med
tid att bekräfta platsen.

Ifall studerande inte kan påbörja praktiken,
måste platsen annulleras två veckor före den
börjar.

CV:n måste vara uppdaterad före reservationen
görs.

Informera läraren att då ska på praktik.

Uppgifterna för kursen finns i Itslearning samt
information om praktiken. Logga in i kursen
före
praktiken börjar.

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Godkänd praktik
Godkända uppgifter i Itslearning

Lärare

  • Gray Pamela
  • Mannevaara Pauleen

Examinator

Mannevaara Pauleen

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs och studieplanssökning