Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande vara förmögen att självständigt planera, utföra och utvärdera ett hembesök (öppenmottagningsbesök)samt kunna följa den aseptiska arbetsordningen och utföra den teknik som behövs i hemförhållanden och inom öppen vård. (exempelvis blodprovstagning, blodtrycksmätning, INR mätningar, B-glucos m.m.) Telefon-, mottagnings- och hembesöken fördjupas. Studerande känner till och beaktar den äldre patientens specialbehov i vården.Näringsbehovet är en viktig del vid vården av den äldre människan. Studerande förstår vad tystnadsplikten innebär samt dokumenterar sina observationer och vårdåtgärder i hemförhållanden och den öppna vården.Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att vara medveten om att socialpolitiken och socialvården samt rehabiliteringen utgör en del av den verksamhet som strävar till att befrämja människans välbefinnande....

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande vara förmögen att självständigt planera, utföra och utvärdera ett hembesök (öppenmottagningsbesök)samt kunna följa den aseptiska arbetsordningen och utföra den teknik som behövs i hemförhållanden och inom öppen vård. (exempelvis blodprovstagning, blodtrycksmätning, INR mätningar, B-glucos m.m.) Telefon-, mottagnings- och hembesöken fördjupas. Studerande känner till och beaktar den äldre patientens specialbehov i vården.Näringsbehovet är en viktig del vid vården av den äldre människan. Studerande förstår vad tystnadsplikten innebär samt dokumenterar sina observationer och vårdåtgärder i hemförhållanden och den öppna vården.Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att vara medveten om att socialpolitiken och socialvården samt rehabiliteringen utgör en del av den verksamhet som strävar till att befrämja människans välbefinnande....

Innehåll

Hemsjukvård, hemvård
Äldre patientens vård
Öppen vård
Rehabilitering
Socialpolitik

Förkunskaper

Hälsoprevention inkl. FHV och utvecklingspsykologi
Klinisk vårdlära I
Läkemedelsbehandling och räkning
Inre medicinsk vårdlära
Kirurgisk vårdlära

Kursen ersätter följande kurser

Individuellt arbete
Grupparbeten

Litteratur

Aejmelaeus R. & al. 2007, Erikoistu Vanhustyöhön, osaamista hyvään arkeen, WSOY, ISBN-978-951-0-26412-6
Anttonen A. & Sipilä J.2000 Suomalaista sosiaalipolitiikkaa, Tampere Vastapaino
Balaz-Scale S. 2001, Handbok i hemsjukvård, Stockholm, Gothia
Dahlin O. & Rundgren Å.Geriatrik,2007, Studentlitteratur, ISBN: 978-91-44-03849-0
Ehkäisevät kotikäynnit vanhuksille, 2002, kuntaliitto
Förmåner från FPA för professionellt bruk (2012)
http://www.kela.fi/in/internet/liite.nsf/alias/FPA_formoner/$File/Notsk… Extern länk
Haag A & Karlsson T. 2002, Hemsjukvård, Bonniers ISBN: 91-622-5187-2
Hilli Y. 2007,Hemmet som ethos-en idéhistorisk studie av hemmet som ethos blev evident i hälsosysterns vårdande under 1900-talets första hälft, Åbo Akademi ISBN 978-951-765-362-6
Hägg T. et al.2007, Hoitotyö kotona, WSOY, ISBN: 978-951-0-31866-9.
Kallanranta T., Rissanen P., Vilkkumaa I. (red.) 2001. Kuntoutus ISBN 951-656-036-9 (valda delar)
Kassara H. Hoitotyön osaaminen,2006,WSOY,(valda delar) ISBN: 951-0-26185-8.
Kaye W.Leonard; Home Health Care, 1992, SAGE publications; ISBN: 0-8039-2903-X
Loeb Stanley; Illustrated guide to Home Health Care, Springhouse: ISBN: 0-87434-745-9
NUH - Nordiska utvecklingscentret för handikapphjälpmedel:2007 Aktuellt i Norden - Nationella system för förmedling av hjälpmedel. ISBN:91-86954-76-8
Niemelä H. & Salminen K.2004,Den sociala tryggheten i Finland, FPA, ISBN: 951-609-704-6
Pajukoski Marja, 2004, Sähköinen asiointi sosiaali- ja terveydenhuollossa, Lainsäädännön rajat ja mahdollisuudet, Saarijärvi, rapport 283 Stakes

Vallejo Medina A. Vanhustenhoito,2007, WSOY,ISBN: 978-951-0-25323-6
Åstedt-Kurki P. et al.2006, Kohti perheen hyvää hoitamista, WSOY (valda delar) ISBN: 978-951-0-31311-4.
http://www.ravitsemusneuvottelukunta.fi/files/attachments/fi/vrn/ravits… Extern länk
http://www.evira.fi/attachments/vrn/ravitsemussuositus2005.swe.pdf Extern länk

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 22 timmar
 • Självstudier - 100 timmar
 • Seminarier - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 132 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 132 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Casestudier i grupp, presentation av casen

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 tent
Examination 2 casearbete i grupp
Vitsordet består till 35% av tentvitsordet, 35% av grupparbetet och 30% av aktivitet och deltagande under lektioner

Lärare

 • Grönlund Anu
 • Ring Joachim

Examinator

Grönlund Anu

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

 • 2015-03-03 - Tentamina
 • 2015-02-12 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning