Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

<a href="/sv/studieplaner/903000/2019-2020/255">Mk exsemin, frivilliga och breddstudier 09-10 - Manus breddstudiepaket</a>

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska reflektera kring sig
själv, sitt förhållningssätt och inställning till världen. Varför skriver
jag?! Studenten ska få en vidgad förståelse för betydelsen av att
göra grundläggande forskningsarbete.

Läranderesultat

Studenten ska kunna processkriva och ska kunna använda metoder
för att komma åt sin fantasi och kreativitet. Förstå betydelsen av
forskning för att stå på en god grund vid behandling av olika
ämnen och teman.

Innehåll

Resonemang kring målsättning och målgrupp.
Reserach/forskning
Skrivuppgifter
Genomgångar, analys och diskussioner

Litteratur

Ingen kurslitteratur

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 40 timmar
  • Projekt- och produktionsarbete - 50 timmar
  • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
  • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande
examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och
presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt
närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Granath Thomas

Examinator

Granath Thomas

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Examinationsformer

2009-04-13 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning