Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge deltagarna grundläggande kunskaper och färdigheter i diskret matematik för att underlätta förståelsen av matematiska begrepp, beräkningsmetoder och skrivsätt inom IT-området.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- kunna konstruera och använda sig av sanningstabeller
- kunna skriva om och förenkla uttryck mha logikens räkneregler
- känna till grundläggande begrepp inom mängdläran
- känna till begreppen induktion och rekursion
- kunna tillämpa Euklides algoritm
- känna till begreppet differensekvation
- känna till relations- och funktionsbegreppen
- kunna lösa enkla problem mha grafteori
- känna till uppbyggnad, adressering och traversering av binära träd samt hur de kan utnyttjas i sorteringsalgoritmer
-kunna lösa optimeringsproblem i grafer mha Dijkstras, Prims och Kruskals algoritmer

Innehåll

1. Elementär logik.
2. Mängdlära. Venndiagram. Antalsräkning
3. Talteori med induktion och rekursion
4. Euklides algoritm och diofantiska ekvationer
5. Differensekvationer
6. Relationer och funktioner
7. Grafteori
8. Träd. Adressering och traverseringar (ordningar). Sorteringsalgoritmer
9. Optimering i grafer. Dijkstras algoritm. Kruskals och Prims algoritmer. Flödesproblem

Förkunskaper

Elementär matematik

Kursen ersätter följande kurser

2005-2006 Matematik 4

Mer information

Obligatoriska räkneövningar

Litteratur

Ralph P. Grimaldi, Discrete and Combinatorial Mathematics an Applied Introduction, 4ed.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 60 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • - 13 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 43 timmar
 • Varav schemalagda studier: 90 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Demonstrationer och presentationer

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Skön Kim

Examinator

Skön Kim

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning