Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att introducera kunskapsteori för att studerande skall kunna förstå och värdera olika slags kunskap och kunskapsbildande traditioner och därmed kunna läsa och förstå forskningar inom det egna kompetensområdet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att;

 • förstå innebörden i begreppen kunskap och vetenskaplig kunskap och olika former av kunskap
 • förstå olika kunskapsbildningstraditioner
 • kunna förhålla sig kritiskt i läsning och värdering av forskningsartiklar inom sitt eget kompetensområde
 • förstå teoribegreppet inom NV och HV tradition
 • förstå grundläggande vetenskapliga begrepp så som sanning, intersubjektivitet, generaliserbarhet, validitet och reliabilitet

Innehåll

Innehåll
Vad är kunskapsteori? Ontologi och epistemologi. Kunskap, tro och sanning. Kunskapsformer. Att förstå och förklara. Kritiskt förhållningssätt och rationalitet. Vetenskaplig kunskap och vetensaplighet. Kunskapsbildningsstrategier. Den vetenskapliga arbetsprocessen och vetenskapliga grundbegrepp. Vikten av en god teori.

Förkunskaper

Inga

Mer information

Närvaro obligatorisk.

Litteratur

Bjereld, U. & Demker, M & Hinnfors, J. 2000. Varför vetenskap ? Om vikten av problem och teori i forskningsprocessen. Lund, Studentlitteratur.
Litteraturhänvisning i samband med varje lektion
ELLER; Lindholm, S. 2005. Vägen till vetenskapsfilosofin.Lund ; Grahn´s tryckeri AB

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Studentstyrd lärarhandledd undervisning - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete - 40 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 90 timmar
 • Varav schemalagda studier: 40 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Rapporter och produktioner

Lärare

Lejonqvist Gun-Britt

Examinator

Lejonqvist Gun-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

03.02.2009 Knowledge theory, ontoloy and epistemology
10.02.2009 Knowledge, truth and belief
16.02.2009 Different forms of knowledge
18.02.2009 To explain and to understand
24.02.2009 Critical thinking and rationalism
25.02.2009 Knowledge and science
04.03.2009 Ways gaining knowledge
11.03.2009 The concept of theory
18.03.2009 Synthesis, validity and reliability

Examinationsformer

2008-04-03 - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning