Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande skall kunna uppvisa grundläggande kunskaper i forskningsmetoder av särskild betydelse för det egna yrkesområdet och kunna tillämpa grunder i forskningsmetodik i studierna.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs skall den studerande på en grundläggande nivå kunna

-känna till och förstå grundbegrepp, designer, datainsamlings- och analysmetoder med både kvantitativt och kvalitativt närmelsesätt och relevans inom forskning och utveckling av arbetslivet inom det egna yrkesområdet
-läsa, analysera och kritiskt granska vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser publicerade på svenska, finska och engelska inom det egna yrkesområdet
-tillämpa aktuella forskningsresultat i studier, arbetspraktik och examensarbete
-förstå de grundläggande forskningsetiska principerna

Innehåll

Forskningsprocessen.
Designer inom kvantitativa och kvalitativa forskning.
Enkät, intervju och observation som datainsamlingsmetod.
Statistik.
Innehållsanalys.
Forskningsetik.
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar, rapporter och uppsatser.
Informationssökning och bearbetning.
Vetenskapligt skrivande.

Förkunskaper

Vårdforskning I

Mer information

Föreläsningar och övningar är obligatoriska.

Tentamen i statistik
Examinationen i forskningsprocessen och övrig metodik: godkänt grupparbete, presentation
För godkänd kurs krävs att alla delprestationer (föreläsningar, statistiktent och grupparbetet i metodik) skall vara avklarade.

Litteratur

Jakobsen, D.I.2007. Förståelse, beskrivning och förklaring - Introduktion till samhällsvetenskplig metod för hälsovård och socialt arbete. Studentlitteratur, Lund

Referenslitteratur:
- Metodikbok enligt eget val
alternativt
Backman, J. 1998. Rapporter och uppsatser. Lund: Studentlitteratur.
DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion. Lund: Studentlitteratur.
Kvale, S. 1997. Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 20 timmar
 • Självstudier - 68 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 68 timmar
 • Varav schemalagda studier: 65 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Kursen vitsordas utifrån max 100p
Datatimmarna obligatorisk närvaro !
Aktivt deltagande i stastistikföreläsningar ger max 8p, statistikdelens uppgift för övrigt ger 32 p.
Övriga delen av metodikkursen ger 60 p.
Övnings- och seminarietimmarna obligatorisk närvaro !

Lärare

 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Rosengren Åsa
 • Sivonen Kerstin
 • Stenbock-Hult Bettina
 • Sved Ann-Christine
 • Wärnå Carola

Examinator

Lejonqvist Gun-Britt

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Gemensamma föreläsningar för hela avdelningen Hälsa och Välfärd :
1. Kunskapsteori (2x45) Tina Nordman, må 6.9 10.15-12
2. Litteraturöversikt och dess betydelse (2x 45) Gun-Britt Lejonqvist ti 7.9 8.30-10
3. Designer inom kvantitativ och kvalitativ FoU (2x 45)
Gun-Britt Lejonqvist ti 7.9 10.15-12 och (2 x 45) , Åsa Rosengren ti 14.9 8.30-10 i deltagarorienterad design)

4. Enkät (2x 45), Åsa Rosengren ti 14.9 10.15-12
5. Intervju (2 x 45) Bettina Stenbock-Hult må 20.9 12.15-14
6. Observation (2 x 45) Ellinor Silius-Ahonen må 20.9 14.15- 16
7. Systematisk litteraturstudie (2 x 45) Camilla Wikström-Grotell ons 22.9 12.15-14
8. Standardiserade mätmetoder inom HV:s profilområden (2 x 45)
Jukka Surakka må 27.9 12-15-14
9. Innehållsanalys I (2 x 45) Carola Wärnå-Furu ti 29.9 12.15-14
10. Innehållsanalys II (2 x 45) Carola Wärnå-Furu ti 29.9 14-16
11.. Forskningsetik (2 x 45) Bettina Stenbock-Hult må 4.10 13.15-15
Forsknings- och innovationsdagen 8.10.09 8.30-15

Kurs och studieplanssökning