Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Du förstår innebörden i begreppet kunskap,olika
former av kunskap och olika traditioner för
kunskapsbildning.
Du förstår sambandet mellan de kunskapssyner som
gäller i olika vetenskaps-/tvärvetenskapliga
områden.
Du har grundläggande kunskap om
forskningsprocessen och om olika
forskningsmetoder, speciellt om
de metoder som har särskild betydelse
för den egna professionen.
Du kan tillämpa vetenskaplig litteratur i ditt
eget arbete, och som referensmaterial i din egen
kunskapsutveckling.
Du har utvecklat din beredskap och kan delta i
arbetslivsrelaterade projekt och därmed bidra
till
kunskapsutveckling.

Läranderesultat

1.Kunna identifiera behov för utveckling, kunna
avgränsa tema
samt formulera ett syfte och
frågeställningar för sitt examensarbete vilket
bidrar till
kunskapsutveckling inom
professionsområdet.

2.Känna till och kunna diskutera olika typer av
examensarbete
i förhållande till behov inom
arbetslivet.

3.Känna till och kunna diskutera de yrkes- och
forskningsetiska principerna som gäller för
examensarbetet.

4.Ha förmåga att läsa, förstå och kritiskt
granska vetenskaplig
litteratur som stöd för
examensarbetet.

5.Kunna redogöra för relevanta metoder för
insamling av
kvalitativ data för olika typer av
examensarbeten och behärskar grunderna för
innehållsanalysens olika skeden och förstår när
innehållsanalys lämpar sig som analysmetod för
bearbetning
av insamlat material.

6.Behärskar grunderna för insamling av
kvantitativa data, kan
utnyttja ett statistikverktyg
för analys av data, och du behärskar grunderna
för tolkning av
resultaten och rapportering
av dem i form av deskriptiv statistik.

7.Kunna kritiskt diskutera resultat samt kunna
rapportera och
argumentera resultaten i
förhållande till arbetets olika delar.

Innehåll

Forskningsprocessen
Vetenskapsteori
Litteraturöversikt och dess betydelse
Designer inom kvantitativ och kvalitativ
forskning
Deltagarorienterad design
Enkät , intervju och observationsstudier
Systematisk litteraturstudie
Standardiserade mätmetoder inom HV:s
profilområden
Innehållsanalys
Forskningsetik
Informationssökning och bearbetning
Kritisk granskning av vetenskapliga artiklar,
rapporter och
uppsatser

Statistik – normalfördelning,
konfidensintervall, korstabellen,
korrelationsanalys, korrelationskoefficient, T-
test

Förkunskaper

Evidensbaserad vård och grunderna i
patientsäkerhet

Kursen ersätter följande kurser

Metodik och Kunskapsteori

Mer information

FUI-dag OBLIGATORISK NÄRVARO
Mini FUI 26.9

Litteratur

Tentlitteratur:

Jakobsen, D.I. 2012. Förståelse, beskrivning
och förklaring -
Introduktion till samhällsvetenskaplig metod
för hälsovård och
socialt arbete. Studentlitteratur, Lund.

Övrig kurslitteratur:

Henricson,M. 2012. Vetenskaplig teori och metod:
från idé till examination inom omvårdnad.
Studentlitteratur.

Patel, R. & Davidson, B. 2011.
Forskningsmetodikens grunder: att
planera, genomföra och rapportera en
undersökning.

Backman, J. 2008. Rapporter och uppsatser.
Studentlitteratur, Lund.

Björklund, M. & Paulsson, U. 2014. Academic
papers and theses: -
to write and present and to act as an opponent.

Brinkmann, S. & Kvale, S. 2009. Den kvalitativa
forskningsintervjun.
Studentlitteratur, Lund.

DePoy, E. 1999. Forskning: en introduktion.
Studentlitteratur, Lund.

Ejlertsson, G. 2014. Enkäten i praktiken: En
handbok i
enkätmetodik, Studentlitteratur, Lund.

Flick, U. 2011. Introducing Research
Methodology. A Beginner's
Guide to Doing a Research Project. USA, SAGE
Publications Ltd.

Forsberg, Ch. & Wengström, Y. 2013. Att göra
systematiska
litteraturstudier. Natur och Kultur, Stockholm.

Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B. 2008.
Tillämpad kvalitativ
forskning inom hälso- och sjukvården.
Studentlitteratur, Lund.

Jansson, R. 2013. English for scientific
research. A practical guide to
good science writing. Studentlitteratur, Lund.

Ojasalo, K., Moilanen, T. & Ritalahti, J.
Kehittämistyön menetelmät –
Uudenlaista osaamista liiketoimintaan. Sanoma
Pro Oy, Helsinki.

Paulsson, U. 2011. Uppsatser och rapporter: med
eller utan
uppdragsgivare. Studentlitteratur, Lund.

Toikko, T. & Rantanen, T. 2009.
Tutkimuksellinen
kehittämistoiminta. Tampere University,
Tampere.

Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen
tutkimus ja
sisällönanalyysi. Tammi, Helsinki.

Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004.
Toiminnallisen opinnäytetyön
ohjaajan käsikirja. Tammi, Helsinki.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 10 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 60 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 80 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Följande tre delar bildar examinationerna för
denna
kurs. Alla tre olika delmoment bör vara godkända
för
avklarad kurs:

1) TENT 17.10. som ger max 40 poäng, för godkänt
krävs 15 poäng i tentamen.

2) Individuellt skriva ett abstrakt. Denna
uppgift är
en peer-review uppgift på ITS learning.
(kriterier
för uppgifterna). Sammanfattande skriftlig
uppgift
ger 20 poäng. Uppgiften skrivs den 10.10.2018
klockan
8:30 - 11:30.

3) Aktivt deltar i programvisa träffar som bedöms
godkänd/underkänd. Aktivt deltagande innebär att
man
regelbundet (minst 3 gånger) finns på plats, har
deltagit i gruppuppgifterna och lämnat in
uppgifterna
på ITS learning. (Lupp i grupp uppgifter)

Bedömningsskala:
60-56 5
55-51 4
50-46 3
45-41 2
41-35 1
Poäng mindre än 35 betyder underkänd i kursen

Lärare

 • Karbin Daniela
 • Lejonqvist Gun-Britt
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen börjar 29.8 klo 10.30-12.00 i stora
auditoriet. Obligatorisk närvaro.

Examinationsformer

 • 2018-10-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning