Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

- Du har grundläggande kunskap om
forskningsprocessen och om olika
forskningsmetoder, speciellt om de
metoder som har särskild betydelse för
den egna
professionen.

- Du kan tillämpa vetenskaplig
litteratur i ditt
eget arbete, och som referensmaterial i
din egen
kunskapsutveckling.

- Du har utvecklat din beredskap och
kan delta i
arbetslivsrelaterade projekt och därmed
bidra
till
kunskapsutveckling.

Dessa tre kompetensmål bidrar till
följande
övergripande mål med kursen: Du förstår
innebörden i
begreppet kunskap, olika former av
kunskap och
olika traditioner för
kunskapsbildning.Du
förstår
sambandet mellan de kunskapssyner som
gäller i
olika vetenskaps-/tvärvetenskapliga
områden.

Läranderesultat

1.Kunna identifiera behov för
utveckling, kunna
avgränsa tema samt formulera ett syfte
och
frågeställningar för sitt examensarbete
vilket
bidrar till kunskapsutveckling inom
professionsområdet.

2.Känna till och kunna diskutera olika
typer av
examensarbete i förhållande till behov
inom
arbetslivet.

3.Känna till och kunna diskutera de
yrkes- och
forskningsetiska principerna som gäller
för
examensarbetet.

4.Ha förmåga att läsa, förstå och
kritiskt
granska vetenskaplig litteratur som
stöd för
examensarbetet.

5.Kunna redogöra för relevanta metoder
för
insamling av kvalitativ data för olika
typer av
examensarbeten och behärskar grunderna
för
innehållsanalysens olika skeden och
förstår när
innehållsanalys lämpar sig som
analysmetod för
bearbetning av insamlat material.

6.Behärskar grunderna för insamling av
kvantitativa data, kan utnyttja ett
statistikverktyg för analys av data,
och du
behärskar grunderna för tolkning av
resultaten
och rapportering av dem i form av
deskriptiv
statistik.

7.Kunna kritiskt diskutera resultat
samt kunna
rapportera och argumentera resultaten i
förhållande till arbetets olika delar.

Innehåll

Forskningsprocessen
Kunskapsteori
Litteraturöversikt och dess betydelse
Designer inom kvantitativ och
kvalitativ
forskning
Enkät, intervju och observationsstudier
Litteraturstudie
Standardiserade mätmetoder inom HV:s
profilområden
Innehållsanalys
Forskningsetik
Informationssökning och -bearbetning
Kritisk granskning av vetenskapliga
artiklar,
rapporter och uppsatser

Statistik – normalfördelning,
konfidensintervall,
korstabellen, korrelationsanalys,
korrelationskoefficient, T-test

Förkunskaper

Evidensbaserad vård och grunderna i
patientsäkerhet

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Kursen kräver aktivt deltagande i grupp
och
inlämning av övningsuppgifterna på It´s
learning.

Litteratur

- Backman, J. 2008. Rapporter och
uppsatser.
Studentlitteratur, Lund.
- Björklund, M. & Paulsson, U. 2014.
Academic
papers and theses: - to write and
present and to
act as an
opponent.
- Brinkmann, S. & Kvale, S. 2009. Den
kvalitativa forskningsintervjun.
Studentlitteratur, Lund.
- DePoy, E. 1999. Forskning: en
introduktion.
Studentlitteratur, Lund.
- Ejlertsson, G. 2014. Enkäten i
praktiken: En
handbok i enkätmetodik,
Studentlitteratur, Lund.
- Flick, U. 2011. Introducing Research
Methodology. A Beginner's Guide to
Doing a
Research Project.
USA, SAGE Publications Ltd.
- Forsberg, Ch. & Wengström, Y. 2013.
Att göra
systematiska litteraturstudier. Natur
och
Kultur, Stockholm.
- Granskär, M. & Höglund-Nielsen, B.
2008.
Tillämpad kvalitativ forskning inom
hälso- och
sjukvården.
Studentlitteratur, Lund.
- Henricson, M. (2012, 2017) Vetenskaplig
teori och
metod : från idé till examination inom
omvårdnad.
Studentlitteratur.
- Jakobsen, D.I. 2007. Förståelse,
beskrivning
och förklaring - Introduktion till
samhällsvetenskaplig
metod för hälsovård och socialt arbete.
Studentlitteratur, Lund.
- Jansson, R. 2013. English for
scientific
research. A practical guide to good
science
writing.
Studentlitteratur, Lund.
- Ojasalo, K., Moilanen, T. &
Ritalahti, J.
Kehittämistyön menetelmät – Uudenlaista
osaamista liiketoimintaan. Sanoma Pro
Oy,
Helsinki.
- Patel, R. & Davidson, B. 2011.
Forskningsmetodikens grunder: att
planera,
genomföra och rapportera
en undersökning.
- Paulsson, U. 2011. Uppsatser och
rapporter:
med eller utan uppdragsgivare.
Studentlitteratur, Lund.
- Toikko, T. & Rantanen, T. 2009.
Tutkimuksellinen kehittämistoiminta.
Tampere
University, Tampere.
- Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009.
Laadullinen
tutkimus ja sisällönanalyysi. Tammi,
Helsinki.
- Vilkka, H. & Airaksinen, T. 2004.
Toiminnallisen opinnäytetyön ohjaajan
käsikirja.
Tammi, Helsinki.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 44 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 70 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Nätbaserade - 50 timmar
 • Seminarier - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Följande tre delar bildar examinationerna för
denna kurs.
Alla tre olika delmoment bör vara godkända för
avklarad kurs:

1) TENT 17.10. som ger max 40 poäng, för godkänt
krävs 15 poäng i tentamen.

2) Individuellt skriva ett abstrakt. Denna
uppgift är en peer-review uppgift på ITS
learning. (kriterier för uppgifterna).
Sammanfattande skriftlig uppgift ger 20 poäng.
Uppgiften skrivs den 10.10.2018 klockan 8:30 -
11:30.

3) Aktivt deltar i programvisa träffar som
bedöms godkänd/underkänd. Aktivt deltagande
innebär att man regelbundet (minst 3 gånger)
finns på plats, har deltagit i gruppuppgifterna
och lämnat in uppgifterna på ITS learning. (Lupp
i grupp uppgifter)

Bedömningsskala:
60-56 5
55-51 4
50-46 3
45-41 2
41-35 1
Poäng mindre än 35 betyder underkänd i kursen

Lärare

 • Forss Mia
 • Gray Pamela
 • Hagström Sarah
 • Haldin Denice
 • Jeglinsky-Kankainen Ira
 • Kukkonen Göta
 • Paakkonen Heikki
 • Piippo Jukka
 • Sigfrids Ingmar
 • Stenbäck Pernilla
 • Villikka Denise
 • Wallinvirta Eivor
 • Wikström-Grotell Camilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2018-10-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning