Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge insikter i
ekonomistyrning med tonvikt på kalkylering, interna
processer och prestationsmätning

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att
- redogöra för ekonomistyrningens utgångspunkter
och styrmedel
- uppgöra kalkyler med hjälp av divisions-,
påläggs-, bidrags- och aktivitetsbaserad metod
- redogöra för prestationsmätning och det
balanserade styrkortet
- bedöma olika kalkylmetoders och styrmetoders
möjligheter och risker

Innehåll

Ekonomifunktionen i speciellt mindre företag
Produkter och interna processer i
företagsstrategiskt sammanhang
Avdelningskalkyler och rapportering
Produktkalkyler
ABC-redovisning och interna processer
Balanced Scorecard

Förkunskaper

Ekonomiplanering

Kursen ersätter följande kurser

inga

Mer information

inga

Litteratur

Ax-Johansson-Kullvén: Den nya ekonomistyrningen,
2009 eller senare, Block 1-3 och 8-9

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 48 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten
avlägger följande examinationer:
- inlämnade obligatoriska uppgifter under kursens
lopp
- tentamen
- närvaro vid presentationer

Lärare

Backas Bror

Examinator

Backas Bror

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2015-07-30

Examinationsformer

 • 2014-12-17 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning