Kursens undervisningsperiod

4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i
fråga om
ergoterapi genom att:
- kunna teoretiskt förklara och
praktiskt
tillämpa olika modeller för ergoterapin
för att
öka aktivitetsmöjligheter och
delaktighet hos
vuxna klienter med neurologiska
aktivitetsbegränsningar

Studerande utvecklar sin kompetens i
fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt
resonemang
genom att studerande:
- förstår hur den neurologiska
problematiken
inverkar på individens
aktivitetsutförande och
delaktighet inom de olika
aktivitetsområdena
- kan genom professionellt resonemang
stödja
klientens aktivitetsutförande
- kan bedöma, planera och förverkliga,
samt
utvärdera den klientcentrerade
ergoterapin för
klienter med neurologiska
aktivitetsbegränsningar

Studerande utvecklar sin kompetens i
fråga om
professionellt förhållande och
kompanjonskap
genom att:

-studerande förstår betydelsen av det
multiprofessionella samarbetet

Studerande utvecklar sin kommunikativ
och social
kompetens:

-kan förmedla sitt budskap skriftligt,
genom
olika kommunikationsstilar och -medel
som är
anpassade till målgrupp och kontext

Läranderesultat

Studerande har uppnått målen i denna
kurs för
utvecklandet av kompetens i fråga om
ergoterapi
genom att:
- studerande har kunskap om den
vanligaste
neuropsykologiska problematiken hos
vuxna och
förstår hur dessa påverkar det dagliga
livet
- kan redogöra och i case implementera
principerna för rehabilitering av
neurologisk
aktivitetsproblematik
- kan beakta omgivningens betydelse för
aktivitetsutförandet
- kan redogöra för innebörden i
begreppen aktivitetsidentitet
(occupational
identity) och livsbalans och kan
beskriva hur
begreppen konkret kan användas i
förhållande till
specifika case

Studerande har uppnått målen i denna
kurs för
utvecklandet av kompetens i fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt
resonemang
genom att:
- kan definiera klientens
aktivitetsförmåga och
resurser
- kan välja och tillämpa en
ändamålsenlig
referensram för att bedöma, planera,
förverkliga
och utvärdera den klientcentrerade
ergoterapiprocessen
- i samband med praktiska övningar kunna
stödja
klientens aktivitetsutförande
- kan tillämpa ergoterapiprocessen och
ett
klientcentrerat förhållningssätt i olika
case
- kan förklara och grunda sitt kliniska
resonemang i teori

Studerande har uppnått målen i denna
kurs för
utvecklandet av kompetens i fråga om
professionellt förhållande och
kompanjonskap
genom att:
- kan i case redogöra för det
multiprofessionella
samarbetet och ergoterapeutens
ansvarsuppgifter
- skriver ett blogginlägg för Inside
Arcada för
att förmedla sitt lärande

Innehåll

Teoretisk och praktisk kunskap för att
kunna utföra
ergoterapiprocessen inom
vuxenneurologisk
ergoterapi

Förkunskaper

Grundkurs i aktivitetsvetenskap och
ergoterapi
eller Grundkurs i ergoterapi,
Kommunikation och
lärande för delaktighet och aktivitet,
Människans
utveckling ur ett livscykelperspektiv,
Ergoterapiprocessen, Aktivitet, hälsa
och
samhälle, Omgivning och delaktighet,

Mer information

Obligatorisk närvaro vid övningar,
basgruppsarbete
och seminarier

Med anledning av det undantagastillstånd som
uppstått pga Corona virus spridning är högskolan
stängd och ingen närundervisning ges. Följande
förändringar har därmed skett i denna kurs;
- Alla föreläsningar och möten sker via Zoom
- Läranderesutatet i förhållande till
förflyttning förs över till höstens kurs
Aktivitet och delaktighet i senvuxenålder

Litteratur

E-böcker (Ebook Central)

Bassoe, GBE, & Syre, L 2016, The Bobath Concept
in
Adult Neurology, Thieme Medical Publishers,
Incorporated, NEW YORK. Available from: ProQuest
Ebook
Central. [18 March 2020].

Edmans, J (ed.) 2017, Occupational Therapy and
Stroke,
John Wiley & Sons, Incorporated, Hoboken.
Available
from: ProQuest Ebook Central. [18 March 2020].

Noggle, C, Dean, R, & Barisa, M (eds) 2013,
Neuropsychological Rehabilitation, Springer
Publishing
Company, New York. Available from: ProQuest
Ebook
Central. [18 March 2020].

Preston, J, & Edmans, J 2016, Occupational
Therapy and
Neurological Conditions, John Wiley & Sons,
Incorporated, Chicester. Available from:
ProQuest
Ebook Central. [18 March 2020].

Laaksonen, R, & Ranta, M (eds) 2013,
Introduction to
Neuropsychotherapy : Guidelines for
Rehabilitation of
Neurological and Neuropsychiatric Patients
Throughout
the Lifespan, Taylor & Francis Group, London.
Available from: ProQuest Ebook Central. [18
March
2020].
tex. cap 5 Effects of Brain Injury on Emotional
Reactions in a Therapeutic Process

Artiklar:
Bright, Felicity AS, et al. "Co-constructing
engagement in stroke rehabilitation: a
qualitative
study exploring how practitioner engagement can
influence patient engagement." Clinical
rehabilitation
31.10 (2017): 1396-1405.

Felicity A. S. Bright, Nicola M. Kayes, Linda
Worrall
& Kathryn M. McPherson (2015) A conceptual
review of
engagement in healthcare and rehabilitation,
Disability and Rehabilitation, 37:8, 643-654,
DOI:
10.3109/09638288.2014.933899 Finns på ItsL

Hebert, D. et al. (2016). Canadian stroke best
practice recommendations: Stroke rehabilitation
practice guidelines, update 2015. International
Journal of Stroke. 11. 10.1177/1747493016643553.

Kessler, Dorothy & Walker, Ian & Sauvé-Schenk &
Egan,
Mary 2019. Goal setting dynamics that facilitate
or
impede a client-centered approach. Scandinavian
Journal of Occupatinal Therapy, 26:5. 312?324.

Kessler, D. et al. (2014). Occupational
Performance
Coaching for stroke survivors: A pilot
randomized
controlled trial protocol: Protocole pilote d?un
essai
clinique randomisé sur l?Occupational
performance
coaching for stroke survivors (OPC-Stroke).
Canadian
Journal of Occupational Therapy, 81(5), 279?288.
https://doi.org/10.1177/0008417414545869 Extern länk

Plant, S. E., Tyson, S. F., Kirk, S., & Parsons,
J.
(2016). What are the barriers and facilitators
to
goal-setting during rehabilitation for stroke
and
other acquired brain injuries? A systematic
review and
meta-synthesis. Clinical rehabilitation, 30(9),
921?
930. https://doi.org/10.1177/0269215516655856 Extern länk

Scammell, Emma & Bates, Stephanie & Houldin,
Adina &
Polatajko, Helene. (2016). The Cognitive
Orientation
to daily Occupational Performance (CO-OP): A
scoping
review: Lapproche CO-OP (Cognitive Orientation
to
daily Occupational Performance) : examen de la
portee.
Canadian Journal of Occupational Therapy. 83.
10.1177/0008417416651277.

Shi, Y. X., Tian, J. H., Yang, K. H. & Zhao, Y.
2011.
Modified Constraint-Induced Movement Therapy
Versus
Traditional Rehabilitation in Patients With
Upper-
Extremity Dysfunction After Stroke: A Systematic
Review and Meta-Analysis. Archives of Physical
Medicine and Rehabilitation, 92(6), pp. 972-982.
doi:10.1016/j.apmr.2010.12.036

Toglia, J., Rodger, S.A., & Polatajko, H.J.
(2012).
Anatomy of Cognitive Strategies: A Therapist's
Primer
for Enabling Occupational Performance. Canadian
Journal of Occupational Therapy, 79, 225 - 236.

Wadden, Katie P et al. ?Predicting Motor
Sequence
Learning in Individuals With Chronic Stroke.?
Neurorehabilitation and neural repair vol. 31,1
(2017): 95-104. doi:10.1177/1545968316662526

Wader, K., Molineux, M. (2017). Occupational
adaptation and identity reconstruction: A
grounded theory synthesis of qualitative studies
exploring adults? experiences of adjustment to
chronic disease, major illness or injury.
Journal of Occupational Science, vol. 24.2, 225-
243.

Wolf, S.L. & Kwakkel, Gert & Bayley, Mark &
McDonnell,
M.N.. (2015). Best practice for arm recovery
post
stroke: An international application.
Physiotherapy.
101. e22-e23. 10.1016/j.physio.2015.03.030.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 4 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 28 timmar
 • Självstudier - 66 timmar
 • Nätbaserade - 4 timmar
 • Seminarier - 5 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Godkänt deltagande i grupparbete,
övningar och
seminarium

Godkänd examinationsuppgift ger
kursvitsordet.
(bedömningsskala 1 - 5)
Examinationsuppgiften värderas utgående
från
litteratur, beskrivning av resonemang,
bearbetning av resonemang, värdering av
resonemang, språk samt formalia.

Lärare

 • Arell-Sundberg Marina
 • Arola Annikki
 • Peri Heidi

Examinator

Peri Heidi

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-09-03

Kursens tidtabell

Presenteras innan kursens början

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-03-26 12:30 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II introduktion till kursen, genomgång av instuderingsfrågor och kort bas för neurologisk ergoterapi Peri Heidi
2020-04-01 12:30 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Bedömning och neurologisk rehabilitering Peri Heidi
2020-04-07 12:30 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Aktivitetsnedsättning i övre extremiteten Peri Heidi
2020-04-09 10:15 - 15:00 Aktivitet och delaktighet II Grupparbete inför 16.4.: Rehabilitering av övre extremiteten och caset. Peri Heidi
2020-04-16 09:15 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Obligatorisk: Koppling rehabilitering av övre extremiteten och case Peri Heidi
2020-04-20 14:30 - 15:30 Aktivitet och delaktighet II
2020-04-21 10:15 - 14:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Obligatorisk case handledning: 10.15-11 11-11.45 12.15-13 13-13.45 Peri Heidi
2020-04-23 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Mellanseminarium Peri Heidi
2020-04-24 10:00 - 11:00 Aktivitet och delaktighet II Träff med läraren ? frågor, funderingar och svar
2020-05-07 09:15 - 15:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Tom, Kari och Stina presentation av interventioner i kök. Peri Heidi
2020-05-11 12:30 - 14:30 DIAK Aktivitet och delaktighet II Boka handledningstid för gruppen vb. 12.30-13 13-13.30 13.30-14 14-14.30 Peri Heidi
2020-05-14 09:15 - 12:00 DIAK Aktivitet och delaktighet II Föreläsningserbjudande: Anpassningsprocess, aktivitets- och livsbalans Peri Heidi
2020-05-25 13:00 - 16:00 Aktivitet och delaktighet II Workshop: Temaeftermiddag kring ergoterapi och sexualitet Arell-Sundberg Marina
2020-05-28 09:15 - 13:30 DIAK Aktivitet och delaktighet II Slutseminarium på Zoom. Vi avbryter för lunch ca. 11.45-12.30 Peri Heidi

Kurs och studieplanssökning