Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapi genom att:
- förstå hur mental ohälsa inverkar på personens
aktivitet
och delaktighet
- tillämpa olika referensramar och modeller samt
praxismodeller i arbetet med personer
inom mentalvården.
- förstå betydelsen av samt hur gruppaktivitet
kan främja
mental hälsa
- redogöra för det aktivitetsvetenskapliga
begreppet
aktivitetsrättvisa med koppling till
mentalvården

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
ergoterapiprocessen och professionellt
resonemang genom att:
- tillämpa ergoterapiprocessens olika delar i ett
givet case
- identifiera aktivitetsrättvisa och dess
innebörd i ett givet
case

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
professionellt förhållande och kompanjonskap
genom att:
- känna till riktlinjerna för mångprofessionellt
arbete inom
mentalvården i Finland
- förmedla information, idéer, problem och
lösningar inom
ergoterapins område
interdisciplinärt, till lekmän samt till
ergoterapistuderande

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
professionell självständighet och
professionellt ansvar genom att:
- känna till rådande lagstiftning gällande
klientens
rehabilitering med fokus på
förebyggande samt upprätthållande insatser inom
mentalvården

Studerande utvecklar sin kompetens i fråga om
forskning och utveckling i ergoterapi och
aktivitetsvetenskap genom att:
- kritiskt använda forskningsresultat i
planeringen av
ergoterapin för ett givet case

Läranderesultat

Efter avklarad kurs:
- kan studerande redogöra för hur mental ohälsa
samt psykiatrisk- och missbrukarproblematik
påverkar aktivitetsutförandet
- kan studerande välja ut och använda lämplig
referensram/modell/metod som bas för
ergoterapiprocessen
- kan studerande motivera sitt resonemang och
val av instrument/metod, vad gäller bedömning
inom mentalvården
- kan studerande visa på sitt professionella
resonemang i förhållande till planering och
målformulering samt på ett ändamålsenligt sätt
använda perspektivet aktivitetsrättvisa i ett
givet case
- kan studerande använda sig av ett
evidensbaserat arbetssätt i arbetet med
personer med mental ohälsa
- kan studerande planera, genomföra och
motivera för aktivitetsval samt evaluera en
aktivitetsgrupp, vilka omfattar
psykoedukativa-, färdighetstränings- eller
skapande grupper, då målsättningen är att
främja den mentala hälsan.
- skriva ett blogginlägg för Inside Arcada för
att förmedla
sitt
lärande

Innehåll

Aktivitet, delaktighet och mental hälsa
Gruppens och gruppaktiviteternas betydelse för
mental hälsa
Lagstiftning och rekommendationer för
rehabiliteringen inom mentalvården
Professionellt resonemang
Psykatrisk problematik och aktivitetsutförande

Förkunskaper

Grundkurs i ergoterapi, Ergoterpiprocessen,
Aktivitet, hälsa och samhälle
Omgivning och delaktighet, Medicin 2

Kursen ersätter följande kurser

Ergoterapi vid psykiatriska nedsättningar,
aktivitet och delaktighet II

Mer information

Alla workshops, handledningar och
färdighetsträningar samt
seminarium innebär obligatorisk närvaro.

Frånvaro kompenseras genom ett referat på en
artikel som behandlar det ämne som varit
aktuellt (teoretisk del). Artikelns innehåll
diskuteras också i
förhållande till den egna professionen (subjektiv
del)
Ett referat/ frånvaro.

Litteratur

Obligatorisk litteratur för examination:

Creek, J.(ed.) 2002,3 uppl. Occupational
Therapy and Mental Health. Philadelphia:
Elsevier Churchill & Livingstone. China. 0443-
06447-4
Speciellt sektion 2,4 och 5

ELLER:

Creek, J & Lougher L. 2008, 4 uppl.
Occupational Therapy and Mental Health.
Philadelphia:
Elsevier Churchill & Livingstone. Speciellt
sektion 2,5 samt
valda delar av sektion 6 (ex. 21 och 29)

OCH:

Eklund, M. & Gunnarsson, B. & Leufstadius Ch.
2010. Aktivitet och relation. Mål och medel
inom psykosocial rehabilitering.
Studentlitteratur:
Lund. ISBN 978-91-44-04868-0. Kapitel:
3,4,6,8,11

Referenslitteratur ex:

Borg, B. Giroux Bruce, M.A 2002. Psychosocial
Frames of Reference - Core for Occupation-Based
Practice. 3rd ed. Thorofare: Slack. ISBN 1-
55642-494-9

Brown, C. & Stoffel, V. 2011. Occupational
Theraphy in Mental Health. A Vision for
Participation. Philadelphia: F.A Davis Company.
ISBN-13: 978-0-8036-1704-9. 2.811

Christansen, Charles. H & Townsend, Elizabeth.
A. 2010. 2:dra uppl. Introduction to
Occupation. The Art and Science of Living. New
Jersey: Pearson

Cole, M.B. 2005. 3 uppl. eller 4 uppl. Group
Dynamics in
Occupational Therapy. The Theoretical Basis and
Practice Application of Group Treatment. Slack
Inc. Thorofare.1-55642-687-9

Early, M. B. 2017, 5:de uppl. Mental Health
Concepts & Techniques for the Occupational
Thearpy Assistant. Philadelphia: Wolters Kluwer

Finlay,L. 2004. The Practice of Psychosocial
Occupational Therapy. Cheltenham:Nelson Thornes
Ltd. ISBN: 074877257x. Kapitel 10

Koffert,T. Kuusi, K. 2007. 11 uppl.
Koskisuu, J. 2004. Eri tietä perille, mitä
melenterveyskuntoutus on? Edita. Helsingfors.
ISBN 951-37-4119-2

Koskisuu, J. 2004. Oman elämänsä puolesta,
mielenterveyskuntoutujan työkirja. Edita.
Helsingfors. ISBN 951-37-3765-9

Manville, C.A, & Keough J.L. 2016. Mental Health
Practice for the Occupational Therapy
Assistant. Thorofare:Slack Incorporated.
Kapitlen: 12,13,14

Pakolaisten mielenterveyden tukeminen Suomessa:
Paloma-
hankeen käsikirja
http://www.julkari.fi/handle/10024/136193 Extern länk

Pierce, Doris (red.)2014.Occupational Science
for Occupational Therapy. Thorofare:Slack
Incorporated. Kapitel 13

Salo-Chydenius, S. 2003. Yhdessä harkittu
toiminta - mitä asiaksakeskeisyys on
toimintaterapian mielenterveystyössä. Pro Gradu
tutkielma. Terveystieteen laitos/ Jyväskylän
Yliopisto.
http://selene.lib.jyu.fi:8080/gradu/v03/G000015 Extern länk
7.pdf

Schell & Schell.2018. Clinical and professional
reasoning in
Occupational Therapy. Wolters Kluwer. Second
edition.

Turpin, M. & Iwama, M.K. 2011. Using
Occupational Therapy Models in Practice - a
field guide. Churchill Livingstone. Elsevier

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 4 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 16 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 23 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Examination (Paruppgift) Case rapport: Et-
processen för en klient inom mentalvården. Se instruktioner på ItsLearning

Bedöms i vitsord: skala 1-5.
Blankett för kriterierna för bedömningen finns
synliga på ItsLearning

Lärare

 • Marina Arell-Sundberg
 • Werner Tove

Examinator

Arell-Sundberg Marina

Antal kursplatser

Ingen begränsning (18 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Till datum 2018-03-17

Kursens tidtabell

Vänligen se de bokningar som är gjorda i ARBS

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

2019-12-20 - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-10-23 09:15 - 11:15 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Kursintro + pretask + info om högskoledagen 31.10 Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-10-29 10:15 - 15:00 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tidsreservation grupparbete med pretask Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-10-31 09:00 - 16:00 B328 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Högskoledagen Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-01 09:15 - 11:45 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Föreläsning/Lecture (TW): Mental hälsa/ohälsa. Mentalvårdens organisation i Finland + Aktivitetsorättvisa / Mental health and illness, mental health care in Finland and occupational justice Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-01 13:00 - 16:00 D4106 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Föreläsning/Lecture (M A-S) 13.00 - 13.30 The Occupational Therapy Process 13.45 - 14.30 The CMCE-model and the Therapeutic Relationship 14.45 - 15.15 The Assessment Process in Mental Health 15.20 - 16.00 The Assessment Tools - a walk-through Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-04 09:15 - 11:15 A510 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Studiebesök, erfarenhetsexpert: Klubbhus Fontana i Karis Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-08 09:15 - 11:00 D4107-08 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Lecture:(MAS): 9.15 - 10.00 Activity-analyze by Pierce 10.15 - 11.15 Group work as a method within the OT-process Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-08 12:00 - 15:00 M702 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 1: Opening up the Case 12.00 - 13.00 Grupp C 13.00 - 14.00 Grupp A 14.00 - 15.00 Group B ( in English) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-12 13:15 - 16:00 DIAK Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Erbjudande: Olika sätt att främja mental hälsa i yrkeslivet + posterpresentation pretask (MAS,TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-13 08:30 - 12:00 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa AMK kampuspäivä, presentation av ergoterapiutbildningen (studenter, lärare, tutorer)Klockslag fastställs senare. Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-14 13:00 - 14:00 A510 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Erbjudande: Gruppaktivitet - att leda grupper inom mental hälsa Arell-Sundberg Marina
2019-11-15 09:15 - 11:15 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Lecture (TW): Demanding situations in OT-work Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-15 12:00 - 15:00 M702 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 2: Starting the OT-process/assessment process 12.00 - 13.00 Group A 13.00 - 14.00 Group B - English 14.00 - 15.00 Grupp C Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-25 13:00 - 16:00 D275 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Workshop: Gruppverksamhet inom ergoterapin (MA, TW) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-11-26 08:30 - 11:00 M702 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 3: Att sätta upp mål och Planera för ergoterapi Kl 08.30 - 9.30 Grupp A Kl. 9.45 - 11.00 Grupp C Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-12-02 14:15 - 16:00 B516 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Erbjudande: Sexualitet och psykisk ohälsa Werner Tove
2019-12-09 13:00 - 15:00 M602 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Workshop: Gruppaktiviteter i praktiken Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-12-10 12:00 - 15:00 M602 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Workshop: Gruppaktiviteter i praktiken Arell-Sundberg Marina
Werner Tove
2019-12-13 12:00 - 15:00 M702 Aktivitet och delaktighet för mental hälsa Tematräff 4: Handledning/Tutorial Kl 12.00 - 13.00 Grupp C Kl. 13.00 - 14.00 Grupp A Kl. 14.00 - 15.00 Group B ( in English) Arell-Sundberg Marina
Werner Tove

Kurs och studieplanssökning