Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten kan:
- identifiera akut insjuknad patient
- anamnes och undersökning av insjuknand patient
- sköta akut insjuknand patient efter
läkarkonsultation
- möta patienten med akuta problem
- förstå olika handlingssätt ur ett Nordiskt
perspektiv

Målsättningen med kursen är att utveckla
färdigheter för att identifiera och hantera
anatomiska strukturer

Klinisk farmakologi:
Fördjupa kunskap om akutvårdens läkemedel i syfte
att lära sig administrera dem.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen:
- att igenkänna och bedöma patientens akuta
insjuknande genom att använda sig av en
vårdkunskap integrerad med patofysiologi och
medicin.
- Studenten kan utföra undersökningar och
genomföra åtgärder enligt givna direktiv eller
efter konsultering för patienter utsatta för
trauma, medicinska och kirurgiska problem.
- att lära sig observera, hantera och tolka
hjärtats signaler vid akut skada och iskemi.
- att förstå den prehospitala vårdprocessen och
vad ett värdigt bemötande prehospitalt
innefattar.
- att ha en uppfattning om hur processerna ser ut
ur det Nordiska perspektivet

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
klara av att administrera och självständigt
påbörja sådan läkemedelsbehandling som ordineras
av läkare för den akut insjuknade eller skadade
patienten.

Vid kursens slut förväntas studenten kunna
analysera och identifiera anatomiska strukturer
på mikroskopisk nivå och i in vivo vävnader och
kunna bedöma patologiska förändringar.

Innehåll

Akut insjuknande och akuta hjärt- och
kärlsjukdomar 12,5 sp, innefattande den
internationella delen.
Klinisk farmakologi 1,5 sp

Dissektion: Mikroskopiering, dissektion,
obduktion 1 sp

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi och patologi
Människokroppens kemi
Prehospitala akutvårdens tillämpning och teori 1
och 2

Kursen ersätter följande kurser

None

Mer information

Kursdeltagande förutsätter avklarade teoretiska
och praktiska tester på grundnivå. Delar av
kursinnehållet studeras tillsammans med medicine
kandidater från Helsingfors universitet.

Kursplatser: totalt 26 personer, alla akutvårdare
som klarat grundnivå testet samt resten
medicinekandidater

Som kurskoordinator fungerar Patrik Nyström.

Bokningar i ARBS enligt följande:
- akut insjuknad patients vård, OVä timmar för
akutvården
- Eh 2008, timmar tillsammans med
medicinekandidater
- Dissektion: lärare Nina Grönfors. Studiebesök
till en obduktion bokas senare.

Litteratur

Sluttentamen:
Kuisma et al. Uusi ensihoidon Käsikirja:
Sidorna:Uusi ensihoidon Käsikirja, ISBN 978-951-
26-5766-7: Sidorna:63-92, 114-323, 360-427, 454-
508, 545-579, 605-612.
Thaler, M.S.1999. The only EKG Book You Will Ever
Need. 4:th edition. Lippincott Williams &
Wilkins. Philadelphia.
- Föreläsningskompendier

Rosenberg P. et al. 2006 Anestesia ja tehohoito.
Kustannus Oy Duodecim. Gummerus Kirjapaino Oy,
Jyväskylä. ISBN 951-656-170-5
*sid 299-336
- Suonikanylointimenetelmät
- vapaa hengitystie ja intubaatio
Luomanmäki K. et al. 2005. Meilahden
akuuttihoito-opas 2005. 10. painos. ISBN 951-656-
158-6
I. Kardiologia (sid 11-128)
- hela stycket!

Mäkijärvi et al. EKG-tulkinnan työkirja
Duodecim, ISBN: 9789516562479

Budowick Anatomisk atlas
Bjålie, . Människokroppen

Klinisk farmakologi:
Materialet från kursen.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 48 timmar
  • Praktiska övningar - 32 timmar
  • Självstudier - 312 timmar
  • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 400 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 400 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Avklarad tentamen omfattande både den akuta
insjuknade -delen samt kliniska farmakologin.

Lärare

  • Lindén Kenneth
  • Tallberg Christian

Examinator

Linden Kenneth

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

TENTAMEN:
Akut insjuknad patients vård 1

Klinisk farmakologi

Omtentamen enligt omtentamenstabellen i ASTA.

Examinationsformer

2014-05-15 - Tentamina

Kurs och studieplanssökning