Kursens undervisningsperiod

3 (2023-01-01 till 2023-03-19)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Ingår huvudsakligen i följande yrkesspecifika
kompetenser:
B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom
Film och Media
A. KREATIVITET

Läranderesultat

Kunskap
- Du har kunskap om vad produktion av
medieinnehåll innebär i en journalistisk kontext.
- Du har grundläggande kunskap i berättartekniker
för arbete ur en journalistisk synvinkel.
- Du visar fördjupad kunskap i grunderna inom
video och audioteknik.

Färdighet
- Du kan de viktigaste begreppen och processerna
för att producera audiovisuellt material i en
journalistisk kontext.
- Du hanterar basutrustning i enkameraproduktion
och har bekantat dig med central programvara för
efterarbete av audiovisuellt material.
- Du har grundläggande färdigheter för
produktionsarbete i grupp.

Förhållningssätt
-Du anpassar din skapande verksamhet till en given
journalistisk kontext
-Du anpassar din kreativitet för att tillsammans
nå gemensamma målsättningar i grupp.

Innehåll

Kursens upplägg går från enklare övningar till
produktion av korta audiovisuella inslag,
planering och produktion av reportage sker delvis
parallellt med detta.

Närmare beskrivning av upplägget ges senast vid
kursstart.

Förkunskaper

För att deltagande i kursen måste studenten fylla
följande behörighetskrav:

1. Studenten har avlagt kursen MK-2-112 (0) -
Introduktion till berättande (10 sp) eller har
framvisat dokumentation på annan motsvarande
utbildning som visat att studenten är förmögen
att utnyttja bild och ljud i det filmiska
berättandet, förstå tanken med bildberättandet
och skillnaden med ett bildberättande som har ett
påstående och perspektiv eller är observerande,
inse teamarbetets betydelse och kunna samarbeta
mot ett gemensamt mål samt att studenten har
grundläggande kunskaper om dramaturgi och dess
teorier kring film.

2. Studenten har fått godkänt i samtliga övningar
inom kursen MK-2-113 (0) - Introduktion till
medieproduktion (10 sp) eller har framvisat
dokumentation på annan motsvarande utbildning som
visat att studenten är förmögen att jobba i
arbetsteam, producera enklare
singelkameraproduktioner samt använda den
vanligaste audiovisuella produktionsutrustningen.

Mer information

Angående närvaro i kursen:
- Obligatorisk närvaro (80%, frånvaro med anmälan
på förhand)
- Observera att närvaro är en förutsättning för
fungerande gruppdynamik i kursen.
- Frånvaro kan påverka möjligheterna till egna val
för kursverksamheten och kan föranleda
kompenserande uppgifter.
- Feedbacktillfällen och presentationer kräver
närvaro för rättvis ventilering av
arbetsprestationerna.

Litteratur

Meddelas senast vid kursstart.
All kurslitteratur finns tillgänglig i
elektronisk form eller på Arcadas bibliotek.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 15 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 5 timmar
 • Praktiska övningar - 45 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 50 timmar
 • Självstudier - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att den studerande
blir godkänd i alla delmomenten i kursen:

Deltagande och aktivitet
Godkända (samtliga) övningsuppgifter
Deltagande i kursproduktionen (Reportaget)

Som grund för bedömning i kursen ligger
genomförandet av färdighetsprov (kursproduktioner)
och inlämningsuppgifter. Förmåga till att arbeta i
grupp och reflektion över produktionsprocesserna,
samt aktivitet under föreläsningarna, kan påverka
vitsordet.

Lärare

 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Nordström Fred
 • Räisä Tiina

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (25 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2023-01-10 09:15 - 16:00 A309 Reportage och inslag Kick off + journalistik Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-01-11 09:15 - 12:00 A311 Reportage och inslag Intervjuteknik Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-01-17 09:15 - 14:00 A309 Reportage och inslag ÖU1 genomgång + presentation av ÖU2 Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-01-18 09:15 - 16:00 A206 Reportage och inslag ÖU2 inspelning. OBS! Gruppvis genomgång av utrustning enligt sparat tidtabell. Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-01-24 09:15 - 14:00 A309 Reportage och inslag ÖU2 genomgång Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-01-25 09:15 - 12:00 A311 Reportage och inslag Reportage Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-01-31 09:15 - 14:00 A309 Reportage och inslag Presentation av ÖU3 Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-02-07 09:15 - 13:00 A309 Reportage och inslag Pitch Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-02-14 09:15 - 14:00 A309 Reportage och inslag Pitch 2 Obs! Gruppvis träff, separat tidtabell ges senare. Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-03-14 10:15 - 11:45 Socåkom Reportage och inslag Infotillfälle för Smocka Grabber Klaus
Nordström Fred
Räisä Tiina
2023-03-15 09:15 - 16:00 A309 Reportage och inslag Screening av kursproduktion Grabber Klaus
Räisä Tiina
2023-03-16 09:15 - 16:00 A313 Reportage och inslag Arkivering av kursproduktion. Grupperna bestämmer vilka gruppmedlemmar som behöver närvara. Grabber Klaus

Kurs och studieplanssökning