Kursens undervisningsperiod

 • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
 • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom
Film och Media
A. KREATIVITET
D. KOMPETENSEN PROFESSIONELL SAMVERKAN inom
kulturfältet

Läranderesultat

Kunskap
- Du känner till dokumentärfilmens historia, de
viktigaste dokumentära formaten samt de viktigaste
referenserna som inspiration för din egen skapande
verksamhet.

- Du kan analysera och kritiskt diskutera
dokumentärfilm.

- Du känner till de produktionsfaser som ingår för
produktion av film inom en dokumentär genre.

- Du har kunskap om de viktigaste begreppen och
processerna för att skapa innehåll producerat i en
dokumentärfilmsproduktion.

Färdigheter
- Du kan planera och förverkliga en
dokumentärfilmsproduktion utifrån den egna
inriktningen.

- Du kan tillämpa grundläggande utrustning som
krävs för produktion av film inom din egen
inriktning.

- Du kan definiera och problematisera specifika
personliga målsättningar som en del av en helhet
och gemensamma målsättningar för en produktion.

Förhållningssätt
- Du förstår ledarskapets roll i skapande
verksamhet och kan leda och bli ledd mot
gemensamma målsättningar i en produktionsgrupp för
dokumentärfilmsproduktion.

-Du anpassar din skapande verksamhet till givna
omständigheter för att tillsammans nå gemensamma
målsättningar i grupp.

- Du vänjer dig vid att ditt verk möter en publik
och förstår att ta lärdom av feedback och kritik.

Innehåll

Kursen presenterar en möjlighet till växelverkan
mellan teori och praktiska övningar.

Kursen består av föreläsningar och
övningsuppgifter samt handledning i samband med
dessa. Deltagarna som deltar i P2 researchar och
producerar en dokumentärfilm inom ramen för
kursen.

Förkunskaper

Deltagaren bör ha avlagt minst två av kurserna
Introduktion till medieproduktion, Reportage och
inslag, Medieproduktion eller kan framlägga
dokumenterat bevis på motsvarande kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Dokumentär 1 och 2

Litteratur

Se Itslearning

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 70 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 30 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 100 timmar
 • Självstudier - 40 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs 80% närvaro (max 2
frånvaron, ytterligare frånvaro föranleder
kompenserande uppgifter).

Den studerande bör få godkänt samtliga skriftliga
uppgifter (3), delta i samtliga praktiska
övningsuppgifter (3), samt delta i produktionen av
dokumentären utifrån sin egen inriktning.

Bedömningsgrunder för Dokumentärt berättande:

-Deltagande under handledningar, pitchen, check
points och utvärderingar.

-En bedömning av studerandens ansvarsroll inom
gruppen och gruppdynamiken.

-En bedömning av dokumentären utifrån studerandens
inriktning.

-En bedömning av dokumentären som helhet.

-Studerandens inlämnade reflektionsrapport eller
kursevaluering.

Bedömningen av studeranden görs tillsammans med
kursens lärare under ett vitsordsmöte utgående
från studerandens egna inriktning.

Lärare

 • Blomqvist Arn-Henrik
 • Engebretsen Nanna
 • Grabber Klaus
 • Lindfors Kauko
 • Nordström Fred

Examinator

Engebretsen Nanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning (22 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-09-01 09:15 - 12:00 A309 Dokumentärt berättande Kick Off Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-09-08 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-09-15 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-09-22 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-09-29 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-10-06 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-10-12 09:15 - 12:15 A309 Dokumentärt berättande Avid genomgång/ frivilligt Lindfors Kauko
2022-10-13 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-10-20 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-10-27 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande PITCH Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-11-03 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande Check Up inför inspelningarna Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-11-04 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNINGSPERIOD
2022-11-05 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNINGSPERIOD
2022-11-06 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNINGSPERIOD
2022-11-10 09:15 - 18:00 A309 Dokumentärt berättande Check Point 1 gruppvis (på campus eller vid behov från fältet per zoom) Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-11-11 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNINGSPERIOD forts.
2022-11-12 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNINGSPERIOD forts.
2022-11-13 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNINGSPERIOD forts.
2022-11-17 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNING/POSTPRODUKTION
2022-11-18 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNING/POSTPRODUKTION
2022-11-19 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNING/POSTPRODUKTION
2022-11-20 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande INSPELNING/POSTPRODUKTION
2022-11-25 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION
2022-11-26 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION
2022-11-27 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION
2022-12-01 09:15 - 18:00 A309 Dokumentärt berättande Check Point 3 gruppvis Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-12-02 08:15 - 18:00 Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION forts.
2022-12-03 08:15 - 18:00 Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION forts.
2022-12-04 08:15 - 18:00 Dokumentärt berättande POSTPRODUKTION forts.
2022-12-08 09:15 - 18:00 A309 Dokumentärt berättande Check point 4 - handledning gruppvis POSTPROD forts. Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-12-09 08:15 - 18:00 Dokumentärt berättande POSTPROD fortsätter, dokumentären bör vara klar till visningen torsdagen 15.12. Små justeringar kan göras efter det, men meningen är att den arkiveras senast måndagen 19.12 :)
2022-12-15 09:15 - 16:00 A309 Dokumentärt berättande SCREENING och FEEDBACK för dokumentärerna Blomqvist Arn-Henrik
Engebretsen Nanna
Lindfors Kauko
2022-12-16 08:00 - 18:00 Dokumentärt berättande ARKIVERING av dokumentärerna
2022-12-19 08:15 - 18:00 Dokumentärt berättande ARKIVERING av dokumentärerna + redovisning, avtal etc. till Nanna

Kurs och studieplanssökning