Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
  • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

B. BEGREPPSLIG- OCH HANTVERKSMÄSSIG KOMPETENS inom Film och Media
C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK
MEDIABRANSCHKÄNNEDOM
D. PROFESSIONELL SAMVERKAN

Läranderesultat

Kunskap
- Du har praktisk erfarenhet av mentorskap inom en specifik inriktning.
- Du har en fördjupad praktiskt relaterad kunskap om olika modeller för problemlösning inom kreativ produktion.

Färdighet
- Du har förmågan att fungera som mentor inom en specifik inriktning och kan redovisa för den nytta du själv haft av uppdraget.
- Du kan genom ett mentorskap stöda en skapandeprocess mot en produktions gemensamma målsättningar.

Förhållningssätt
- Du förstår mentorskapets funktion och förhåller dig positivt till dess möjligheter.

Innehåll

Medverkan som mentor vid handledda studentproduktioner.

Förkunskaper

Fördjupade kunskaper om det område som handledningen omfattar.

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Kursprestationen kan utföras senare under studietiden då studerande behärskar det område som mentorskapet omfattar. Deltagande i flera produktioner utförda vid olika tidpunkter under studierna kan sammanräknat utgöra innehållet i kursen. Varje produktion bör rapporteras separat. Kursanmälan görs av utbildningsansvarig i samband med utvärdering av rapporten/rapporterna.

Litteratur

Ingen kurslitteratur.

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 135 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

Veriferat deltagande som mentor i studentproduktioner (intygas av produktionens producent tex. genom en skriftlig bekräftelse som bifogas till mentor-rapporten). Studenten bör dessutom lämna in en rapport som innehåller bl.a följande:
- beskrivning av arbetsuppgifterna
- redogörelse för samarbetet med den som man fungerat som mentor åt
- utredning över tidsåtgången
- egen reflektion över vad man lärt sig av under produktionens gång såväl om sin egen insats som om insikter om handledningsprocessen.

Rapporten jämte ev. bilagor lämnas in till examensansvarig.

Lärare

Nordström Fred

Examinator

Nordström Fred

Antal kursplatser

Ingen begränsning (5 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Se - see ASTA/ARBS

Kursanmälningstid

2022-08-01 till 2022-07-31

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning