Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 1 (2022-08-01 till 2022-10-23)
  • 2 (2022-10-24 till 2022-12-31)
  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten ska få
fördjupad
teoretisk kunskap om manusproduktion för film och
TV.
Studenten ska ta del av resonemang och studier
kring mediets
historia, dess utveckling, uttryckssätt och
påverkan på sin publik.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att känna till och reflektera över de centrala frågeställningarna inom manus och regi.

Innehåll

Boktentamen består av två essä-uppgifter och en analysuppgift - sammanlagt skriver du tre uppgifter. Du kan lämna in dem som en pdf till E-post: jan.nals@arcada.fi. En ungefärlig längd är 2 sidor/uppgift. Godkänd tentamen kräver att du använt dig av tre böcker i dina essäsvar. Du bör använda källhänvisningar i dina tre texter.

Bekanta dig med kurslitteraturen (3 av 4 böcker) och välj två av nedanstående essärubriker (1-6) och skriv sedan två skilda essäer. Använd konkreta exempel från kurslitteraturen och bidra med egna reflektioner kring frågeställningarna.

Analysuppgiften går ut på att du läser ett valfritt filmmanus från nätet (t ex från www.simplyscripts.com Extern länk eller www.dailyscript.com Extern länk). Du kan välja manus för en kortfilm, en serie eller en långfilm. Analysera sedan manuset utgående från en eller flera av rubrikerna (7-9) med hjälp av kurslitteraturen (främst Sundstedt och/eller Vacklin, Roswall & Nikkinen, men du kan gärna använda dig av de andra böckerna också, t ex Bordwell&Thompson skriver också om filmdramaturgi och manus). Använd konkreta exempel från manuset och förankra analysen i kurslitteraturens tankar och teorier.

Essäfrågor:

1.Reflektera kring filmens möjligheter att som medium adressera och besvara frågor om detmoderna livets problem och möjligheter. (Koivunen)

2.Diskutera begreppet media som offentlighet och film som identitetspolitik, genomexemplet La Sape-kulturen på You Tube. (Koivunen)

3.Definiera mediala metaforer och reflektera kring deras historiska utveckling. (Koivunen)

4.Förklara begreppet mise-en-scène och reflektera över varför det kan anses vara centraltför det filmiska berättandet. (Bordwell&Thompson)

5.Redogör för begreppet filmgenre och diskutera skillnader i genrer som dokumentär,experimentell film och animation. (Bordwell&Thompson)

6.Narrativ som ett formellt system. (Bordwell&Thompson)

7.De två dominerande dramaturgierna i västerländsk film - "Vem-vinner-historien" och"Resan". (Sundstedt/Vacklin et al.)

8.Att skriva fascinerande karaktärer - hur skapas en fiktiv karaktär. (Sundstedt/Vacklin et al.)

9.Dialogens funktion i ett filmmanus. Ge exempel på undertext och användning av tystnad idialog. (Sundstedt/Vacklin et al.)

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Boktentamen i Manus och konceptutveckling

Mer information

MEDDELA ATT DU ANMÄLT DIG TILL KURSEN TILL E-post: jan.nals@arcada.fi

Litteratur

Film och andra rörliga bilder: Koivunen A. (red)
Raster Förlag

Film Art - An Introduction: Bordwell D. & Thompson K. McGraw Hill.

Elokuvan runousoppia - Käsikirjoittamisen syventävät tiedot: Vacklin A., Rosenwall J. & Nikkinen A. LIKE

Att skriva för film; Sundstedt K. Ordfront

Studieaktiviteter

Självstudier - 130 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 130 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 130 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)

Examinationskrav

Alla tre uppgifter inlämnade och godkända.

Lärare

Nåls Jan

Examinator

Nåls Jan

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen avläggas på distans. Intresse att delta i kursen anmäls per e-post till kursens examinator. Ta kontakt med kursexaminator per e-post (E-post: jan.nals@arcada.fi) för tilläggsinformation.

Kursanmälningstid

2022-08-10 till 2022-09-06

Examinationsformer

Tentdatum meddelas senare - Tentamina

Kurs och studieplanssökning