Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2023-01-01 till 2023-03-19)
  • 4 (2023-03-20 till 2023-07-31)

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

F. FORSKNING och UTVECKLING
C. KOMPETENSEN KRITISK OCH ANALYTISK
MEDIABRANSCHKÄNNEDOM

Läranderesultat

Kunskap
- Du känner till formerna för seminariearbete
- Du tar del av kunskap som förmedlas genom
studentpresentationer, opponering och diskussion.

Färdighet

Studenten lär sig att arbeta med sitt
examensarbete ensam och i grupp, betydelsen av
muntliga presentationer, inlämning av
mellanrapporter och fördelarna med
kamratrespons.

Förhållningssätt

Studenten lär sig att identifiera problem och att
kommunicera om dessa för en grupp samt att ta
emot och ge feedback som en del av kollektiv
kunskapsproduktion.

Innehåll

Kursen bygger på seminarier under vilka
deltagarna presenterar sina
seminarieuppsatser/pågående examensarbeten. Alla
ska presentera sitt eget arbete och även fungera
som opponent till en annan presentation. På
kursens första tillfälle formulerar seminariet
en tidtabell för kursen: delar ut datum för
presentationer och opponens.

Förkunskaper

Studenten skall ha avlagt eller avlägger under
kursens gång någondera av kurserna Metodik,
Kunskapsutveckling eller
Vetenskapligt skrivande.

Mer information

Kursen hålls på campus.

Litteratur

- Skrivguiden (von Hertzen, Maria & Stolt,
Kerstin)
https://start.arcada.fi/sites/default/files/dokum
ent/examensarbete/skrivguiden2014.pdf
- Att skriva en bra uppsats (Rienecker, Lotte
m.fl.)
- Seminarieboken: att skriva, presentera och
opponera (Björklund, Maria)

Studieaktiviteter

  • Basgruppsarbete - 5 timmar
  • Självstudier - 106 timmar
  • Seminarier - 24 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs krävs:
Presentation av seminarieuppsats (vanligtvis
pågående examensarbete). Uppsatsen presenteras
muntligt och inlämnas skriftligt
via ItsLearning, minst 2 dagar före
presentationen (så att opponenten och övriga
gruppen ska ha tid att läsa den).
- seminarieuppsatsen ska ha en längd på 10 sidor,
en tydlig frågeställning som uppsatser bygger på,
samt källhänvisningar och källförteckning som
följer Arcada skrivguide.
- en muntlig opponering av en annans
seminarieuppsats.
- utöver presentation och opponering krävs
närvaro på fyra seminarier i egenskap av åhörare
och deltagare i diskussion.
- Seminarieuppsatsen får gärna bygga på den text
som skrivits i kursen Kunskapsutveckling, men
viktigt är att seminarieuppsatsen utgör "följande
steg" i examensarbetsprocessen.

Lärare

Nylund Mats

Examinator

Nylund Mats

Antal kursplatser

Ingen begränsning (53 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2022-12-16 till 2023-01-10

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2022-12-09 10:30 - 12:15 A309 Thesis Forum Thesis Forum Emma Björkenheim
2022-12-14 10:30 - 12:15 A312 Thesis Forum Thesis Forum Saxby Young
2022-12-16 10:00 - 11:00 A311 Thesis Forum - Mediekultur Blomqvist Arn-Henrik
Lindfors Kauko
2022-12-16 11:00 - 12:00 A311 Thesis Forum - Film och media Blomqvist Arn-Henrik
Lindfors Kauko
2023-01-10 09:15 - 12:00 D4109 Examensseminarium Nylund Mats
2023-02-07 09:15 - 12:00 D4109 Examensseminarium Nylund Mats
2023-03-07 09:15 - 12:00 D4109 Examensseminarium Nylund Mats
2023-04-04 09:15 - 12:00 D4109 Examensseminarium Nylund Mats
2023-05-09 09:15 - 12:00 D4109 Examensseminarium Nylund Mats
2023-05-15 09:45 - 11:30 A311 Thesis forum Kristofer Söderströms presentation Grabber Klaus
Löv Monica
Nordström Fred
Nordström Robert

Kurs och studieplanssökning