Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att ge studenterna
en inblick i det franska samhället samt att
befästa och fördjupa studenternas färdigheter i
det allmänna språkbruket såväl muntligt som
skriftligt.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
vara förmögen att
-med hjälp av enkla fraser berätta om bostad,
arbete och studier
-kunna kommunicera muntligt i enkla
shopping/café-och restaurangsituationer
-kunna fråga efter vägen och berätta om vägen
-berätta om sig själv, sin familj och sina
intressen
-förstå huvuddragen i långsamt talad franska
-kunna använda de vanligaste regelbundna och
oregelbundna verben i presens
-känna igen passé composé-verbformerna och
kunna använda de mest frekventa verben i passé
composé.
-kunna använda imperativformerna av några
vanliga verb
-kunna månadernas/veckodagarnas namn
-kunna diskutera vädret
-kunna räkneorden
-kunna använda futur proche-formen
-kunna använda de personliga och de possessiva
pronomina
-klara av enkla talsituationer där hälsa
diskuteras
-klara av enkla talsituationer där
framtidsplaner diskuteras

Innehåll

Repetition av centrala grammatiska strukturer,
verbläran,vardagssituationer, telefonfraser,
framtidsplaner, livet i Frankrike, reseplanering.

Förkunskaper

CEFR A1.1
Franska 1

Kursen ersätter följande kurser

2010 Franska 2.

Mer information

Obligatorisk närvaro.

Litteratur

Martikainen, Mäkelä: Parfait 1. Helsingfors:
Otava, 2011. ISBN: 978-951-1-22182-1. Styckena 6-
12.
Lärarens material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 35 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 5 timmar
 • Självstudier - 55 timmar
 • - 30 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

Kursvitsord ges enligt följande:
Skriftlig tentamen: 35%
Muntlig tentamen: 35%
Aktivt deltagande: 20%
Skriftliga uppgifter: 10%

Lärare

Back-Seemer Susanna

Examinator

Back-Seemer Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2017-12-11 - Tentamina
 • 2017-12-13 - Demonstrationer och presentationer

Kurs och studieplanssökning