Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Finska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Att förkovra de praktiska färdigheterna i
finska
språket i tal och skrift på högskolenivå.
Studenter lär sig att utarbeta olika typer av
dokument inom sitt eget yrkesområde, blir
förtrogen med facktexter och terminologi, som
hänför sig till det egna yrkesområdet samt
förbättrar sin förmåga att uttrycka sig på
finska
i arbetslivet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten ha
förvärvat sådana kunskaper i finska som enligt
lagen om de språkkunskaper, som krävs av
offentligt anställda (424/2003) krävs för en
tjänst inom ett tvåspråkigt ämbetsdistrikt för
vilken högskoleexamen är ett krav, och som
behövs
med tanke på studerandens yrkesutövning och
utveckling i yrkesmässigt avseende.

Innehåll

Terminologi
Muntlig framställning
Mötes- och förhandlingsteknik
Språkriktighet och språkvård
Platsansökan och meritförteckning
Meddelanden och anvisningar
Arbetslivs- och arbetslagstiftningsvokabulär
Rapporter

Förkunskaper

Kunskapsnivå minst B1 (europeiska referensramen
för
språk) samt skolbilning på antingen svenska eller
finska

Mer information

OBS! Kursen är obligatorisk för studerande som
har
haft
svenska eller finska som skolspråk i gymnasiet
eller
grundskolan.
Kursen i period 2 är avsedd för studerande som
har
vitsord i finska som modersmål från grundskolan
eller andra stadiet eller
magna cum laude approbatur eller högre i finska
som det andra inhemska språket (A-språk). För
studenten kan målet tänkas vara att nå goda
kunskaper (vitsorden 3, 4 eller 5) och att
finjustera ordvalet för utmanande situationer.
Undervisningen går helt på finska.
Kursinnehållet är identiskt i båda grupperna.
Målet på den här kursen är att förkovra
kommunikationsfärdigheter på god eller högre nivå
i finska (vitsorden 3, 4 eller 5),
medan kursen i period 1 är för studenter med
nöjaktig nivå i finska.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 23 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 5 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 7 timmar
 • Praktiska övningar - 14 timmar
 • Självstudier - 80 timmar
 • Skriftlig tentamen och muntligt test - 6 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Arbetsansökan och meritförteckning enligt anvisningarna

Examinationskrav

Skriftliga inlämningsuppgifter 20 %
Muntliga uppgifter 20 %
Skriftlig tentamen 30 %
Muntligt test 30 %

Lärare

Herva Marja

Examinator

Herva Marja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2020-04-11

Kursens tidtabell

Omtagning av skriftlig tentamen 25.1.2020 kl.
8.30 och 1.4.2019 kl. 11.30 - 13.30.
Omtagning av muntligt test 24.1.2020 kl. 15.30
och 4.4.2020 kl. 16.15 - 17.30.
Mera information finns i kursprogrammet på
Itslearning.
Anmälan till omtagningarna till adressen
E-post: marja.herva@arcada.fi asap eller senast fem
arbetsdagar före tent- eller testtillfället.

Examinationsformer

 • 2019-12-02 - Tentamina
 • 2019-11-04 - Demonstrationer och presentationer
 • 2019-11-11 - Rapporter och produktioner
 • 2019-11-18 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning