Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Den studerande:

har förmågan att förstå, utveckla och kreativt
uttrycka sin professionella och subjektiva
identitet

har utvecklat en medvetenhet om sammanhang och
position i ett konstnärligt fält

kan hantera kreativa processer och metoder (i,
genom eller om konst)

behärskar en metod för forskning efter att ha
granskat befintliga metoder

är i stånd att initiera och styra en process för
konstnärlig forskning

kan utforska med hjälp av kreativa experiment

kan öppna upp möjligheter till innovation genom
experiment

kan konceptualisera och kommunicera kring
konstnärlig forskning

kan reflektera över och presentera hens process
och dess resultat

har förmågan att konceptualisera sina perspektiv

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att hantera forskning via konstnärliga
metoder och processer

Innehåll

Breddstudier som självständigt projektarbete.

Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i
kurser gäller för vitt skilda typer av projekt,
där den kreativa processen står i centrum.

Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för
det arbete de gör ute på kulturfältet.

Genom breddstudien fördjupar eller breddar
studeranden sin kompetens och förståelse.

Breddstudier som självständigt projektarbete kan
vara:

- Produktion av verk, projekt och initiativ som
innebär en kreativ process (t.ex. musikproduktion,
manuskript, föreställning, spel, film,
dokumentär, radioprogram, app)
- Förmedling av verk, projekt och initiativ i
olika sammanhang (t.ex. festival, klubb,
utställning)
- Produktioner som skapar en mötesplats mellan
studenter, konstnärer/kulturaktörer och publiken
(t.ex. seminarium)

Till produktionen ska studenten lägga skriftliga
uppgifter i form av:

Inlärningsplan och Analys och en
presentation (Projektpresentationer inför andra
studerande ordnas 3 gånger i året).

I samråd med den som ansvarar för kursen gör
studenten följande:

1. Inlärnings- och litteraturplan:
Ur planen ska det klart framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur
detta påverkar studentens yrkesidentitet. Ur
litteraturplanen framkommer vilken
litteratur studeranden tänker fördjupa sig i för
att förstå kontexten för projektet/produktionen.

Tänk dig minimi 3-5 akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.

Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord.

Du går till Arcadas bibliotek och bokar en tid med
en informatiker. (Du kan också göra det via
nätet.)

Tillsammans med informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen. Den
kursansvariga ska sedan godkänna planen.

OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor.

2. Projektpresentation (den presentation i t.ex.
PPT format som du använder som botten på
Presentationsdagen.

3. Analys: På basen av litteraturen i
litteraturplanen skriver du en 5-10 sidor lång
facktext (se Arcadas skrivguide!) kring ett
ämne som du kommit överens om med den med
kursansvariga. Deadline 2-3 veckor efter
presentation (Analysen får lämnas in tidigare)
eller enligt överenskommelse med ansvarig lektor.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord
underkänt/godkänt och är en obligatorisk del av
breddstudierna. För godkänd presentation
bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen.

Vitsord på skalan 2-5 kräver att du också gör
Inlärnings-och litteraturplan och den Analys som
beskrivs ovan.

I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt
utförande, innehåll, språkbehandling, analys,
inlämning i tid.

Förkunskaper

none

Kursen ersätter följande kurser

ingen

Mer information

-

Litteratur

Se kursinnehåll

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationskrav

Se kursinnehåll

Lärare

Molin Sofia

Examinator

Molin Sofia

Antal kursplatser

Ingen begränsning (3 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Kurs och studieplanssökning