Kursens undervisningsperiod

  • 3 (2022-01-01 till 2022-03-13)
  • 4 (2022-03-14 till 2022-07-31)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Se kursinnehåll

Läranderesultat

Se kursinnehåll

Innehåll

Breddstudier som självständigt projektarbete.

Breddstudier och produktionsinriktad verksamhet i kurser gäller för
vitt skilda typer av projekt, där den kreativa processen står i centrum.
Ofta gör studenten dessa studier inom ramarna för det arbete de gör
ute på kulturfältet.
Genom breddstudien fördjupar eller breddar studeranden sin
kompetens och förståelse.
Breddstudier som självständigt projektarbete kan vara:

- Produktion av verk, projekt och initiativ som innebär en kreativ
process (t.ex. musikproduktion, manuskript, föreställning, spel, film,
dokumentär, radioprogram, app)
- Förmedling av verk, projekt och initiativ i olika sammanhang (t.ex.
festival, klubb, utställning)
- Produktioner som skapar en mötesplats mellan studenter,
konstnärer/kulturaktörer och publiken (t.ex. seminarium)

Till produktionen ska studenten lägga skriftliga uppgifter i form av
Inlärningsplan och Analys och en
presentation (Projektpresentationer inför andra studerande ordnas 3
gånger i året).

I samråd med den som ansvarar för kursen gör studenten upp
följande:

1. Inlärnings- och litteraturplan:
Ur planen ska det klart framgå vad studenten
ämnar lära sig av projektet/produktionen och hur detta påverkar
studentens yrkesidentitet. Ur litteraturplanen framkommer vilken
litteratur
studeranden tänker fördjupa sig i för att förstå kontexten för
projektet/produktionen. Tänk dig minimi 3-5 akademiska artiklar,
eller/och en till två böcker.
Med den kursansvariga identifierar ni nyckelord. Du går till
Arcadas bibliotek och bokar en tid med en informatiker. (Du kan
också göra det via nätet.) Tillsammans med informatikern söker ni
relevant litteratur för litteraturplanen. Den kursansvariga ska
sedan godkänna planen.
OBS! Vissa kurser har färdiga litteraturlistor.

2. Projektpresentation (den presentation i t.ex. PPT format som du
använder som botten på Presentationsdagen.

3. Analys: På basen av litteraturen i litteraturplanen skriver
Du en 5-10 sidor lång facktext (se Arcadas skrivguide!) kring ett
ämne
som du kommit överens om med den med kursansvariga. Deadline
2-3 veckor efter presentation (Analysen får lämnas in tidigare) eller
enligt överenskommelse med ansvarig lektor.

Examination:
Presentationen bedöms med vitsord underkänt/godkänt och är en
obligatorisk del av breddstudierna. För godkänd presentation
bedöms du med vitsord 1 i breddstudiekursen. Vitsord på skalan 2-5
kräver
att du också gör Inlärnings-och litteratur plan och den Analys som
beskrivs ovan.
I de skriftliga uppgifterna bedöms, tekniskt utförande, innehåll,
språkbehandling, analys, inlämning i tid.

Förkunskaper

none

Litteratur

Se kursinnehåll

Studieaktiviteter

Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 270 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

Se kursinnehåll

Lärare

Bäck Maria

Examinator

Bäck Maria

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2021-12-24 till 2022-01-20

Kurs och studieplanssökning