Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studenten ska efter avklarad kurs vara förtrogen med den historiska
omställningen från analog till digitala respektive sociala medier och
hur detta skifte ses genom framförallt en förändrad
mediekommunikation. Hen skall känna till begreppen social,
medier/media och kommunikation. Därutöver ska hen ha
grundläggande
insikter i begreppen plattformssamhälle, individ, institution,
representation och semiotik. Studenten ska ha utvecklat ett analytiskt
förhållningssätt till sociala medier och förstår de utmaningar som
sociala medier och plattformssamhället har för medborgarsamhället
och
för en professionell medieproduktion.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs ska studenten känna till de centrala begreppen
som ingår i fältet sociala medier respektive kommunikation. Efter
kursen ska studenten ha tillskansat sig en bredare och mer
professionell förståelse för de sociala mediernas betydelse för individ
och samhälle. Studenterna har lärt sig att problematisera och
förhålla sig till sociala medier så att hen kan tillämpa begreppen i
skriven text och i muntliga gruppsamtal. I kursen övar studenten
också
sin förmåga i att tala och skriva. Retorik, Framförandan,
Debatteringsövningar och Processkrivning ingår alla i
kommunikationsdelen av kursens innehåll.

Innehåll

Kursen består av läsning av material, föreläsningar, grupparbeten,
debatter och diskussioner samt en essä. Studenten jobbar i grupp och får nödvändigt material och rubrik för debatten utdelat inför föreläsningen. Studenten skriver en första akademisk essä som kontrasterar två valfria men väletabalerade teorier inom medie-, konst- och kulturfältet.
Kursen bygger på att studenten arbetear i team. Varje team deltar i ett antal Oxford-stil debatter för att öva sin verbala argumentationsförmåga och att framföra sitt teams ståndpunkt i debatten. Studenten för en personlig lärdagbok och deltar i att föra en teamdagbok. Teamdagboken presenteras i form av en Podcast på c 20 minuter, där teammedlemmarna diskuterar vad de lärt sig under kursen.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

2013 - 2016: Webbanalys och sociala Medier
2017: KP-2-101 (0) Sociala medier och produktion

Mer information

Studenter på utbildningsprogrammen mediekultur och
kulturproducentskap har förtur då denna kurs är obligatorisk
för dessa utbildningar.

Litteratur

Arendt H (2019) The Human Condition: Second Edition. University of Chicago Press.
Barthes R (2012) Mythologies: The Complete Edition, in a New Translation. Farrar, Straus and Giroux.
Baudrillard J (1994) Simulacra and Simulation. University of Michigan Press.
Benjamin W (2008) The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media. Harvard University Press.
Bourdieu P (1998) On Television. New Press.
Chaudhuri S (2006) Feminist Film Theorists: Laura Mulvey, Kaja Silverman, Teresa de Lauretis, Barbara Creed. 1st edition. London ; New York: Routledge.
Foucault M (2019) Discipline and Punish: The Birth of the Prison. Penguin UK.
Goffman E (1959) The Presentation of Self in Everyday Life. Doubleday.
Goffman E (1986) Frame Analysis: An Essay on the Organization of Experience. Northeastern University Press.
Hall S (1997) Representation: Cultural Representations and Signifying Practices. SAGE.
Horkheimer M and Adorno TW (2002) Dialectic of Enlightenment. Stanford University Press.
Katz E, Lazarsfeld PF and Roper E (2017) Personal Influence: The Part Played by People in the Flow of Mass Communications. Routledge.
Marcuse H (2012) One-Dimensional Man: Studies in the Ideology of Advanced Industrial Society. Beacon Press.
McLuhan M (2013) Understanding Media: The Extensions of Man. Critical edition. Gingko Press.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 24 timmar
 • Praktiska övningar - 8 timmar
 • Basgruppsarbete - 50 timmar
 • Självstudier - 43 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio
 • Gruppdagbok, i form av en 20min podcast. Som mp3 eller på valfri platform.

Examinationskrav

Kursvitsordet baserar sig på grupparbetet samt på den
individuella essän. Alla i gruppen får samma vitsord. Det
individuella vitsordet kan höja/sänka vitsordet +- 1-2.

Lärare

 • Engebretsen Nanna
 • Grönvall John

Examinator

Grönvall John

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2021-05-23 - Rapporter och produktioner
 • 2021-05-30 - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning