Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att bygga upp / komplettera en matematisk bas för fortsatta naturvetenskapliga studier

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande

 • känna till olika talsystem
 • känna till elementära funktioner och deras grafer
 • kunna lösa ekvationer, olikheter och ekvationssystem
 • kunna tillämpa grundläggande begrepp i lineär algebra

Innehåll

Talteori

 • talområden
 • tal i olika former
 • närmevärden
  Funktioner
 • elementära funktioner
 • exponential- och logaritmfunktioner
 • trigonometriska funktioner
 • sammansatta och inversa funktioner
  Ekvationer
 • lösning av ekvationer, ekvationssystem och olikheter
  (inkl. numeriska metoder)
  Lineär algebra
 • matriser och determinanter
 • tillämpning på lineära ekvationssystem

Förkunskaper

Grunder i matematik

Kursen ersätter följande kurser

Matematik 1

Litteratur

Staffan Rodhe, Håkan Sollervall: Matematik för ingenjörer, femte upplagan,
Almqvist&Wiksell, 1998, ISBN 91-89104-01-3

(Eero Launonen, Esko Sorvali, Pertti Toivonen:
Matematik för tekniska yrken 3 a, Utbildningsstyrelsen, ISBN 951-719-846-9)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 20 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 50 timmar
 • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
 • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Sonja Engman

Examinator

Engman Sonja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2010-05-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning