Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att bygga upp / komplettera en matematisk bas för fortsatta naturvetenskapliga studier

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till olika talsystem
- känna till elementära funktioner och deras grafer
- kunna lösa ekvationer, olikheter och ekvationssystem
- kunna tillämpa grundläggande begrepp i lineär algebra

Innehåll

Talteori
- talområden
- tal i olika former
- närmevärden
Funktioner
- elementära funktioner
- exponential- och logaritmfunktioner
- trigonometriska funktioner
- sammansatta och inversa funktioner
Ekvationer
- lösning av ekvationer, ekvationssystem och olikheter
(inkl. numeriska metoder)
Lineär algebra
- matriser och determinanter
- tillämpning på lineära ekvationssystem

Förkunskaper

Grunder i matematik

Kursen ersätter följande kurser

Matematik 1

Litteratur

Staffan Rodhe, Håkan Sollervall: Matematik för ingenjörer, femte upplagan,
Almqvist&Wiksell, 1998, ISBN 91-89104-01-3

(Eero Launonen, Esko Sorvali, Pertti Toivonen:
Matematik för tekniska yrken 3 a, Utbildningsstyrelsen, ISBN 951-719-846-9)

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 20 timmar
  • Övningsbaserad undervisning - 50 timmar
  • Självstudier - 63 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 63 timmar
  • Varav schemalagda studier: 70 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

  • Tentamina
  • Rapporter och produktioner

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 ....
Examination 2 .... etc.
(examinationer = tentamina, demonstrationer och presentationer, rapporter och produktioner, uppsatser, samt närvaro vid angivna tillfällen)

Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: ...

Lärare

Sonja Engman

Examinator

Engman Sonja

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Kursens slutdatum

Slutdatum meddelas senare

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

  • 2010-05-18 - Tentamina
  • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning