Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är man skapar och
vidareutvecklar en strategisk användning av IT
lösningar och applikationer som effektiverar
företagets tjänsteverksamhet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara
förmögen att utveckla en organisations webbplats och
IT lösningar med fokus på värdeskapande för både
kunden och företaget.

Innehåll

- Utveckling av en webbplats för ett företag

- Användning av digital marknadsföring för att knyta samman
organisationen med intressenter i dess omvärld.

- Utveckling och implementering av kommunikationen mellan
företaget och dessa kunder via digitala kanaler.

- Redovisning av projektarbetet i en skriftlig
rapport och en praktisk utveckling av olika it-lösningar.

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

It för verksamhetsutveckling för marknadsförare
(2006-2008)
Produkters och tjänsters kvalitetsutveckling 5sp
(2005 - 2006)

Mer information

ingen

Litteratur

Chaffey, David et. al.Internet Marketing -
Strategy, implementation and practice.Prentice
Hall. ISBN 978-0-273-69405-2

Artiklar, kompendium och material i Arcadas
nätstudiemiljö itslearning.
Uttag ur olika böcker som meddelas vid kurstart.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 33 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 40 timmar
 • Nätbaserade - 20 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Demonstrationer och färdighetsprov
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studenten genomförande följande:
Examination 1: Skriva en rapport om utvecklingen av ett
företags
digitala tjänster
Examination 2: Implementera en webbplats samt därtill
hörande
aktiviteter inom digital marknadsföring
Examination 3: Presentera webbplatsen och olika aktiviteter
inom
digital marknadsföring
i ett slutseminarium

Lärare

Forsström Mikael

Examinator

Forsström Mikael

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2014-09-30

Examinationsformer

 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning