Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

 • Redovisning & ekonomistyrning (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Informationsbehandling (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Internationell affärslogistik (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it
 • Marknadsföring & kommunikation (fe 2002 - 2004) - Företagsekonomi och it

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

4 sp

Kompetensmål

Att ge inblick i grundläggande statistiska undersöknings-metoder med insamling, beskrivning och analys av
datamaterial. Efter avslutad kurs skall studenten kunna
ta del av och utföra statistiska undersökningar samt ha
en kritisk och saklig inställning till dessa. Studenten kan effektivt använda statistikprogram

Läranderesultat

Studenten behärskar grundläggande statistiska begrepp
och har kännedom om olika statistiska analysmetoder.

Studenten kan använda exel och spss för att göra diagram och tabeller och känner också till andra statistiska analyser som kan göras med dataprogrammen.

Innehåll

Statistiska grundbegrepp
Insamling och sammanställning av datamaterial
Deskriptiv statistik
Korrelation och regression
Statistiska test och hypotesprövning

Förkunskaper

Kursen "Handelsmatematik" bör vara avklarad

Mer information

I tentamen får luntlapp (2 sidor A4)och kalkylator medtas. Formlerna ges vid tentamenstillfället.

Litteratur

Föreläsningsunderlag på intranätet
Stödlitteratur:
Karjalainen Leila, 2002. Matematik inom företagsekonomi del 1 och del 2, statistikavsnitten
Östen Widjeskog,2000. Statistik - en introduktion. Fjärde upplagan.W-Statistik Ab, Åbo 2000
Byström Jan, 1998: Grundkurs i statistik. Natur och Kultur.

Studieaktiviteter

 • Demonstrationer
 • Föreläsningar
 • Inlämningsuppgifter
 • Presentationer
 • Skriftlig rapport
 • Föreläsningar och övningar. Halva kursen går i datasal med användning av exel och statistikprogrammet SPSS.
 • Individuellt arbete

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 0 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 0 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

Skriftlig tentamen

Examinator

Blomqvist Karl

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursens tidtabell

Se info på intranätet
My computer/intra on sambaserver/ undervisning/ företagsekonomi/gemensam/statistik

Kurs och studieplanssökning