Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Valfri

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenterna är
insatta i skötseln av personalärenden och
löneadministrationen i ett företag

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande
- känna till lagstiftningen beträffande
personalrelaterade ärenden
- vara förtrogen med rekryteringsärenden och
olika slag av arbetsavtal
- känna till olika slag av personalutveckling
och
samarbetsrutiner i ett företag
- vara insatt i ett företags
löneräkningsrutiner

Innehåll

- lagstiftning på området
- personalen
- rekrytering
- samarbete
- lönerutiner

Förkunskaper

Företagsekonomins grunder eller motsvarande
kunskaper.

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Mera information vid introduktionen och på
Itslearning.

Litteratur

Österberg Maritta: Henkilöstöasiantuntijan
käsikirja
Tomperi Soile: Bokföring i praktiken,kapitlet
om Löner och lönebikostnader.
Utbildningsstyrelsen 2012
Lagar
Utdelat material.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 14 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 2 timmar
 • Individuell handledning och grupphandledning - 10 timmar
 • Basgruppsarbete - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 48 timmar
 • Självstudier - 34 timmar
 • Nätbaserade - 15 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänt vitsord skall studenten delta i
kursens fyra delmoment och totalt uppnå godkänt
antal poäng: Skriftlig tent, elektronisk
lagsöknings-tent, ett inlämningsarbete med
presentation och ett inlämningsarbete.
Mera information vid introduktionen och på
Itslearning.

Lärare

Broth Joacim

Examinator

Fabricius Susanna

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • Tentdatum meddelas senare - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning