Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Nivå/kategori

Allmäna studier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättning med kursen är att studeranden
- får en inblick i hur lagstiftningen fungerar som en grund för samhällets struktur samt vilka möjligheter det finns för en enskild medborgare att påverka beslut på olika nivåer i samhället.
- får en uppfattning om den lagstiftning som rör arbetslivet
- känner till den lagstiftning som är central för det egna yrkesområdet
- lär sig hitta, använda och förstå de lagar som ligger till grund för samhällsstrukturen, arbetslivet och det egna yrkesområdet

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att
- använda vissa rättsbegrepp och beskriva rättegångsförfarandet samt domstolsväsendets uppbyggnad
- reflektera över på vilket sätt den Europeiska unionen påverkar det finländska samhället
- redogöra för den lagstiftande maktens olika roller i beslutsfattandet utgående från grundlagen
- beskriva den kommunala beslutsprocessen och den kommunala demokratin
- redogöra för den lagstiftning som är central i arbetslivet
- visa med hjälp av rättsfallsövningar på vilket sätt lagar inom arbetsrättens område tillämpas i praktiken
- redogöra för den viktigaste lagstiftningen inom det egna yrkesområdet
- beskriva på vilket sätt lagstiftningen påverkar det egna yrkesområdet.

Innehåll

Det finländska samhället
Lagstiftning som rör arbetslivet
Lagstiftning inom företagsvärlden och industrin
Finlands och europeiska Unionens rättsordning

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Inga

Mer information

Ges under föreläsningarna

Litteratur

-Surakka Aapo:Access to Finnish Law, Helsinki 2005
Publisher:WSOY
ISBN 951-0-28941-8
Van Houtte Hans: The Law of International Trade, London 1995, Publisher Sweet & Maxwell
ISBN 0-421-48090-4
Acts
Material distributed by the lecturer

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 45 timmar
 • Övningsbaserad undervisning - 0 timmar
 • Självstudier - 88 timmar
 • Praktik - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 88 timmar
 • Varav schemalagda studier: 45 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina
 • Rapporter och produktioner

Lärare

Wikström Göran

Examinator

Blomqvist Karl

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2009-12-28

Examinationsformer

 • 2009-04-09 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs och studieplanssökning