Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Engelska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

The aim of the course is to understand the impact of the basic elements of tourist behavior and also know how to take legislation into account. This course gives you also an idea of how to analyze demand.

Målsättning med kursen är att den studerande känner till de grundläggande elementen i konsumentbeteende inom turism även juridiskt. Kursen ger också inblick i de olika marknadsundersökningsmetoderna som behövs för att analysera efterfrågan.

Läranderesultat

At the end of the course the student is expected to be able to understand how the consumer behavior effects service provider from planning to marketing and selling. The student must also know the legislation for tourism products. He/ she will also be familiar with some methods in marketing research.

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att förstå vad inverkar på kundens beteende vid köpen av tjänster och produkter och vad bör en tjänsteerbjudare lägga märke till. Studerande kan tillämpa lagstiftningen i turisttjänsternas planering och försäljning.Därtill blir vissa marknadsundersökningsmetoder bekanta.

Innehåll

Tourism motivators
Tourist typologies
Purchase processes for customers
Principles for consumer behavior processes
Some qualitative and quantitative methods

Motiv för resor och inköp
Turisttypologier
Resenärens köpprocess
Principer för att analysera konsumentbeteendet i turism
Valda analysmetoder(kvalitativa, kvantitativa)

Förkunskaper

inga

Kursen ersätter följande kurser

Konsumentbeteende inom turism 2014-2015

Mer information

Read criterias for evaluation.
At course start you will receive information of deadlines and assignments for this course.

Se bedömningskriterier
Vid kursstarten ges noggrannare information om uppgifter och när de skall lämnas in.

re-exam 1 17.12.2015
re-exam 2 18.1.2016

Litteratur

Christensen, Lars [et al.]2001. Marknadsundersökning : en handbok / Lund, Studentlitteratur
Swarbrooke & Horner. 2007.Consumer Behaviour in Tourism, Elsevier
Reisinger. 2009.International tourism ; cultures and behaviour. Elsevier.
Mills, J.E.&Laws,R.(ed).2004.Handbook of Consumer behavior,tourism and the internet.Binghamton:Haworth Hospitality Press
Pearce, Philip L.2011. Tourist Bahaviour and the Contemporary World. Aspects of Tourism. Channel View Publications.
Aunola,Elisa,Heikkinen V.A.2015.Visions of Hospitality and Tourism Business (kan beställas som e-bok)

Cbriera,Kozak,Ferraderia.2013.From tourist motivations to tourist satisfaction i International Journal of Culture,Tourism and Hospitality Research. Vol 7,iss 4 pp 411-424
Lalicic L.2014."Parets-to-be" and future holiday planning: What is it all about? I International Journal of Culture,Tourism and Hospitality of Research. Vol 8 iss:1 pp 48-57
Madupalli,R.K.,Poddar,A.2014.Problematic Customer and Customer Service Employee Retaliation

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 20 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 55 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

To pass the course the student should pass the following examinations:
Examination 1 exam 30 p
Examination 2 assignment 30 p
Examination 3 analysis assignment 20 p
Examination 4 assignment 20 p
All parts must be passed.
(examinations include written examination tests, demonstrations and presentations, reports and productions, essays, and also presence at specified occasions)
Your presence at study visits, guest speakers presentations and your group members presentations is obligatory, other vise takes -5p/occasion off.

The examinations contribute to the final grade as follows: max. 100 points, for to be graded is 50 points minimum needed
50-59=1, 60-69=2, 70-79=3, 80-89=4, 90-100=5

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer:
Examination 1 tentamen 30 p
Examination 2 uppgift 30 p
Examination 3 analysuppgift 40 p
Alla delar måste vara godkända.

Vid eventuella studiebesök och gästföreläsningar samt gruppens presentationer obligatorisk närvaro. Frånvaro inverkar avdrag med -5p/gång
Examinationerna väger sinsemellan på följande sätt: Max 100 p, för godkänt betyg krävs min. 50p
50-59=1, 60-69=2, 70-79=3, 80-89=4, 90-100=5

Lärare

Aittoniemi Hellevi

Examinator

Aittoniemi Hellevi

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

Till datum 2016-05-31

Examinationsformer

 • 2015-12-09 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
 • Datum meddelas senare - Övriga uppgifter

Kurs och studieplanssökning