Kursen ingår i dessa läroplaner och studiehelheter

Kursens undervisningsperiod

1 (2019-08-01 till 2019-10-27)

Nivå/kategori

Breddstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

BM-kompetenser: Professionellt beslutsfattande, självständighet och ansvar. (BM 1.2) - kan definiera barnmorskans självständiga verksamhetsområde inom mödrahälsovården. - Känner det egna ansvarsområdet som BM och kan fatta självständiga beslut samt delge sitt specialkunnande. - kan utnyttja handledning och stöd i situationer som överskrider det egna ansvarsområdet. Interaktion och bemötande (BM 2.2) - Skapar ett tryggt och tillitsfullt samarbetsförhållande med individen och familjen och erbjuder behovsanpassat stöd. - Stöder tidig interaktion Lärande- och handledningsfärdighet (BM 2.3) - Kan handleda individen och familjen utgående från deras reurser och förstärker deras förmåga till beslutsfattande Barnmorskekunskap under graviditeten (BM 3.3) - Kan rådgiva, handleda och vårda kvinnan och familjen vid familjeplanering samt under graviditeten - Kan följa upp kvinnans och fostrets mående under graviditeten - Kan förebygga, förutse och förebygga risker och komplikationer under graviditeten HV kompetenser: Verksamhetsmodeller och arbetsmetoder i häsovårdararbete (HV 1.5) - Väljer och använder modeller och arbetsmetoder som främjar delaktighet på individ- och gruppnivå. Hälsovårdararbete med familjer som väntar barn (HV 2.1) - Kan handleda och stöda kunderna i ärenden rörande parförhållandet och familjeplaneringen - Kan tillsammans med den blivande familjen planera verkställa och utvärdera dess hälsa och välmående. Följa upp deras resurser och förstärka dem vid behov. - Bedöma den gravida kvinnans och fostrets hälsa och identifiera graviditetsrelaterade risker och vid behov remittera vidare för vård. - Känner till förlossningsvården och kan agera vid akut förlossning - Kan planera och verkställa och utvärdera det nyfödda barnets och dess familjs behov av stöd och stärka delaktigheten.

Läranderesultat

- studenten kan planera mödravården och handleda den gravida kvinnan och familjen under graviditetens olika skeden - studenten kan planera, förverkliga och utvärdera mödravård i barnmorske -och hälsovårdararbetet. Har goda kunskaper om regelbunden graviditet samt behövlig kunskap i obstetrik. Studenten kan identifiera eventuella risker och avvikelser och agera enligt detta. studenten utvecklar sin förmåga att interagera med kvinnan/familjen i olika situationer: - studenten handleder och stöder föräldrarna i familjetillblivelsen och parförhållandet under graviditeten och inför förlossningen. - Studenten identifierar och främjar familjens hälsoresurser och kan stöda familjens individuella behov utgående från ett multiprofessionellt arbetsteam inom mödravården. - Studenten förstår betydelsen av anknytning till barnet och vikten av att stärka familjens delaktighet. Studenten utvecklar sina förutsättningar att arbeta kvinno- och familjecentrerat. - Studenten förstår betydelsen av handledning på olika nivåer. - studenten identifierar olika familjekonstellationer och deras stödbehov - studenten identifierar olika typer av behov för ökade stödinsatser. -studenten har kännedom om det regelbundna förlossningsförloppet - studenten känner till den egna professionens ansvarsområde och kan handla i enlighet med det i ett mångprofessionellt team

Innehåll

Kunskap om graviditeten och dess uppföljning samt rådgivningens struktur 2,5 sp Obstetrik och fosterdiagnostik 1,5 sp Familjeförberedelsekurs 1 sp

Förkunskaper

Avklarade grundstudier för sjukskötare

Kursen ersätter följande kurser

-

Mer information

Obligatoriska simuleringar och övningar ingår i kursen. Obligatoriskt deltagande i familjeförberedelsekurs. I tentamen bör 60 % vara korrekt för godkänt vitsord. I Obstetrik 50% för godkänt Praktiskt prov ingår

Litteratur

Tentamenslitteratur: Äitiysneuvolaopas- Suosituksia äitiysneuvolatoimintaan. Kansallinen äitiyshuollon asiantuntijaryhmä (kirj.) Reija Klemetti, Tuovi Hakulinen- Viitanen( toim.)Tampere 2013. På svenska Handbok för mödrarådgivningen Nationella Expertgruppen För Mödravården, Klemetti Reija, Hakulinen-Viitanen Tuovi (red.) 2015 Valda delar: Kaplan et.al 2009: Lärobok för barnmorskor Paanannen, Pietiläinen, Raussi-Lehto,Äimälä 2015,Kätilötyö Edita ISBN 978-951-37-6604-7 Synnytyspelon hoito neuvolassa. Saisto, T. Lidbohm, P. Stenbäck, P. Toivonen , R. 2014. Suomen Lääkäri lehti 16-17/2014 v sk 69. www.laakarilehti.fi Artiklar enligt skild anvisningar Referenslitteratur: Graviditet, hälsa och träning av Cecilia Fridén, Birgitta Nordgren, Susanne Åhlund. 2011, Studentlitteratur ISBN 978-91-44-07342-2 Sari Haapio, Kirsti Koski,Pirjo Koski, 2009. Perhevalmennus. - aktuella forskningsartiklar och avhandlingar (itslearning)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Studiebesök och demonstrationer - 10 timmar
 • Praktiska övningar - 10 timmar
 • Projekt- och produktionsarbete/konstnärlig verksamhet - 20 timmar
 • Självstudier - 30 timmar
 • Nätbaserade - 25 timmar
 • simulering familjeförberedelse mässa - 10 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

- godkända tent i mödrahälsovård (60%) och obstetrik (50%) - godkänt praktiskt prov - godkänt deltagande i övningar, simuleringar och familjeförberedelse projekt inklusive slutrapport

Lärare

 • Ekman Petra
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Tillman Ilse

Examinator

Silfver Jessica

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (20 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Omtentamensdatum

 • 2019-11-22
 • 2020-01-17

Kursanmälningstid

2019-08-12 till 2019-09-08

Examinationsformer

 • 2019-10-03 - Tentamina
 • 2019-10-02 - Demonstrationer och presentationer
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2019-08-28 12:30 - 15:30 B522 Graviditet och hälsa Introduktion till kusen=obligatorisk Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-08-30 09:00 - 12:00 B522 Graviditet och hälsa Regelbunden graviditet Silfver Jessica
2019-09-04 09:00 - 12:30 D4106 Graviditet och hälsa, MINJA föreläser Minja Silfver Jessica
2019-09-05 09:00 - 12:00 F367 Graviditet och hälsa FAmiljeförberedelse intro+ arbetstid Niemi Annika
2019-09-09 12:30 - 15:30 D4110 Graviditet och hälsa Föreläsning 3, case Silfver Jessica
2019-09-16 09:00 - 12:00 E491 Graviditet och hälsa Skills graviditet och hälsa (mödrar rdg-SYPE-barn+ postpartum) Ekman Petra
Niemi Annika
Silfver Jessica
2019-09-16 09:00 - 12:00 E490 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-09-16 09:00 - 16:00 D4110 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2019-09-16 12:45 - 15:45 Graviditet och hälsa Obstetrik BM+HV, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-23 09:00 - 12:00 A503 Graviditet och hälsa Obstetrik BM+HV, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-23 12:45 - 15:45 A503 Graviditet och hälsa Obstetrik fördjupning BM, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-25 09:00 - 14:00 E493 Graviditet och hälsa Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-09-25 09:00 - 14:00 E487.2 Graviditet och hälsa STYRKOPPI För simulering i 486 Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-09-25 09:00 - 14:00 E486 Graviditet och hälsa SIMULERING, mödrahälsovård Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-09-25 14:15 - 16:15 B518 Graviditet och hälsa Obstetrik BM+HV, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-09-30 12:00 - 15:00 A503 Graviditet och hälsa Obstetrik BM, Sabrina Forsell Forsell Sabrina
Silfver Jessica
2019-10-02 08:30 - 16:00 E490 Graviditet och hälsa Prakitskt prov+ eftergranskning Sabrina Forsell 4 timmar Silfver Jessica
2019-10-02 10:30 - 16:00 E486 Graviditet och hälsa PRAKTISKT PROV Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-02 10:30 - 16:00 E487.2 Graviditet och hälsa PRAKTISKT PROV, behöver en plats i styrkoppin Ekman Petra
Silfver Jessica
2019-10-02 10:30 - 16:00 E488 Graviditet och hälsa filmning av familjeförberedelse Ekman Petra
Helsingius Theresa
Karmano Mikael
Silfver Jessica
2019-10-02 11:00 - 16:00 Graviditet och hälsa Filminspelningar i små grupper Ekman Petra
Helsingius Theresa
Silfver Jessica
2019-10-03 10:00 - 12:00 D4106 Graviditet och hälsa TENTAMEN HV Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
Åkermarck Erica
2019-10-03 13:00 - 15:00 A503 Graviditet och hälsa TENTAMEN BM Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla

Kurs och studieplanssökning