Kursens undervisningsperiod

2 (2019-10-28 till 2019-12-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studenten utvecklar sin förmåga att identifiera relevant undersökningsdesign för sitt kommande examensarbete. Studenten utvecklar sin förmåga att särskilja vilken typ av data och datainsamling som kan användas för att hitta svar på problemet.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten kunna - välja lämplig design för sitt examensarbete - identifiera ett lämpligt urval - välja lämplig datainsamlingsmetod - välja lämplig analysmetod - beakta och reflektera över de forskningsetiska principerna i arbetet.

Innehåll

Grupphandledning Skapande av plan för examensarbetet Deltagande i planseminarier Deltagande i minst 4 examensarbetspresentationer

Förkunskaper

Vetenskapsteori och metodik

Kursen ersätter följande kurser

VA-2-073 (0) Examensarbete

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Deltar i planseminarium och presenterar en utförlig plan för examensarbetet (bakgrund, syfte och frågeställning, teoretisk referensram, metod och beskrivning av materialet) Deltagande i minst 4 examensarbetspresentationer Prestationen bedöms med godkänd/underkänd.

Lärare

Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (13 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

Tills vidare

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Kurs och studieplanssökning