Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

2

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar sina kliniska kompetenser. Studerande fördjupar sin kunskap i bedömning och vård av den kritiska patienter inom intensivvård, intraoperativ vård och anestesisjukvård. Opiskelija kehittää osaamistaan kliinisessä hoitotyössä. Opiskelija syventää osaamistaan kriittisesti sairaan potilaan hoitotyössä, mihin kuuluvat tehohoitotyö, leikkaussali hoitotyö ja anestesiahoitotyö.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studerande: -Kunna kommunicera, diskutera samt aktivt delta i närundervisning dagarna i simuleringscentrum. Tema: De centrala vård åtgärderna, uppgifterna och ansvaret inom intensivvård och intraoperativ vård inklusive anestesi. (Separata lärandemål för varje modul hittas för varje modul hittas på kursens lärplattform) Kurssin päätyttyä opiskelijan odotetaan osaavan: - kommunikoida ja keskustella sekä osallistua lähiopetus päiville simulaatio keskuksessa. Teema: hoitotyön keskeiset toiminnot, tehtävät ja vastuu tehohoitotyössä ja leikkaussalityössä sisältäen anestesiahoitotyön. (Vaihtoehtoiset oppimistavoitteet löytyvät jokaisen kurssin oppimisalustalta)

Innehåll

Introduktion till intensivvård. (2sp.) Introduktion till anestesisjukvård (1 sp.) Introduktion till vårdarbete i operationssal (instrumentskötare/passare) (1 sp.) Nätkurs, "Vaccinationsberedskap" (1sp) (Se itslearning för mera information om kursinnehållet) Johdanto tehohoitotyöhön (2op) Johdanto anestesiahoitotyöhön (2op) Johdanto leikkaussali hoitotyöhön (instrumenttihoitajan ja valvovan hoitajan tehtävät) (1op) (Lisää itsLearning-oppimisympäristössä)

Förkunskaper

Studerande skall ha avklarat följande kurser (kursen i sin helhet godkänd): Anatomi och fysiologi Läkemedelsbehandling & patientsäkerhet Klinisk vård I Kurser som skall vara avklarade (studenten har deltagit aktivt och tenterat kursen, resultatet behöver inte ännu vara klart): Klinisk vård II Klinisk vård III Studenten måste ha varit ut på minst två olika praktikfält före deltagande i kursen. Opiskelijalla on oltava suoritettuina seuraavat kurssit: Anatomia ja fysiologia Lääkehoito ja potilasturvallisuus Kliininen hoitotyö I Opiskelija on osallistunut seuraaville kursseille (aktiivinen osallistuminen kursseille ja tenttiin, mutta opintosuoritusken ei tarvitselle vielä olla rekisteröitynä): Kliininen hoitotyö II Kliininen hoitotyö III

Kursen ersätter följande kurser

Klinisk Vård IV

Mer information

Deltagande i närstudiedagar i simuleringscentret samt godkänd teoritentamen är förutsättningar för godkänd kurs. Osallistuminen lähiopetuspäiville simulaatiokeskuksessa ja hyväksytty tentti ovat edellytyksiä kurssin hyväksytylle suorittamiselle.

Litteratur

Tilläggsmaterial finns på itslearning. * Clarke, D, Ketchell, A. 2014. Att vårda akut sjuka vuxna. Prioriteringar vid bedömning och omhändertagande. Studentlitteratur. SOM ANDRA ALTERNATIV * Wood, I., Garner, M (red).2013. Inledande omhändertagande av akut sjuka personer - en bok för sjuksköterskor. Studentlitteratur OCH * Jevon, P. & Ewens, B. (red) 2014. Att övervaka patienter med livshotande sjukdom. Studentlitteratur (kap 1- 15) * Aktuella artiklar och forskningar * Föreläsningsmaterial Referenslitteratur: * Castrén, M et al 2009. Ensihoidosta päivystyspoliklinikalle. WSOY * Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande. (kapitel om CV kateter) Studentlitteratur Niemi-Murola, L., Metsävainio, K., Saari, T., Vahtera, A., Vakkala, M. 2016. Anestesiologian ja tehohoidon perusteet. Duodecim (valda delar) * Ruokonen, E., Ala-Kokko, T., Koivula, I., Parviainen, I. (toim) 2014. Akuuttihoidon lääkkeet. Duodecim. (valda delar)

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 0 timmar
 • Praktiska övningar - 85 timmar
 • Självstudier - 50 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd kurs bör studerande avklara följande: Delta i praktiska övningar och simuleringar. Delta i teoristudier/aktiviteter på itslearning. Godkänd skriftlig tentamen. Kurssin hyväksytty suorittaminen edellyttää: Osallistumista käytännön harjoituksiin ja simulaatioihin. Osallistumista teoreettisiin opintoihin/aktiviteetteihin itsLearning- oppimisympäristössä. Tentin hyväksyttyä suorittamista.

Lärare

 • Ekman Petra
 • Kielo Emilia
 • Mannevaara Pauleen
 • Skogster Annika
 • Villikka Denise

Examinator

Skogster Annika

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

See arbs

Examinationsformer

 • 2017-05-18 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning