Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att -studenten innehar grundläggande kunskaper för ett vårdvetenskapligt tänkande och ett evidensbaserat arbetssätt i vården -studenten får ett sikte mot ett vårdvetenskapligt kunskapsområde och vårdvetenskapens värdegrund synliggörs -studenten får en kännedom om olika vårdteorier -studenten behärskar ett grundläggande vetenskapligt språk i tal och skrift

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att -tillämpa grunderna för ett evidensbaserat arbetssätt i vårdens olika kontexter. -förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna argumentera för dess betydelse i vårdverkligheten. -förstå och tillämpa yrkesetiska principer och värden som grund för god, trygg och säker patientvård -förstå betydelsen av teorier och tankemodeller som grund i vården -förstå och använda sig av ett vetenskapligt språk

Innehåll

- Grunder i vårdvetenskap - Evidensbaserad vård - Vårdandts etik - Vårdteorier

Förkunskaper

Inga

Litteratur

- Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby, USA. - Eriksson, K. 2018. Vårdvetenskap. Vetenskapen om vårdandet Om det tidlösa i tiden. Liber, Stockholm - Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro Oy, Helsingfors. - Eriksson, K. 1994. Den lidande människan. Liber utbildning, Stockholm. - Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå. - Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och Kultur, Stockholm. - Wiklund Gustin, L., Bergbom, I. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.2017 . Lund, Studentlitteratur. + aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

  • Föreläsningar - 36 timmar
  • Praktiska övningar - 4 timmar
  • Självstudier - 87 timmar
  • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination: Godkända skriftliga arbeten och deltagande i seminarier enligt utbildningsriktningarnas tidtabeller. Deltagande i workshopen för informationssökning.

Lärare

Ekman Petra

Examinator

Grönlund Anu

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs- och studieplansökning