Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att: - Studenten innehar grundläggande kunskaper för ett vårdvetenskapligt tänkande och ett evidensbaserat arbetssätt i vården. - Studenten får ett sikte mot ett vårdvetenskapligt kunskapsområde och vårdvetenskapens värdegrund synliggörs. - Studenten reflekterar om etiken i vårdandet. - Studenten får en kännedom om vårdteorier. - Studenten behärskar ett grundläggande vetenskapligt språk i tal och skrift.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas studenten vara förmögen att: - tillämpa grunderna för ett evidensbaserat arbetssätt i vårdens olika kontexter. - förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna argumentera för dess betydelse i vårdverkligheten. - förstå och tillämpa yrkesetiska principer och värden som grund för trygg och säker patientvård. - förstå betydelsen av teorier och tankemodeller som grund i vården. - förstå och använda sig av ett vetenskapligt språk.

Innehåll

- Grunder i vårdvetenskap - Evidensbaserad vård - Vårdandts etik - Vårdteorier

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Mer information

Deltagande i seminarier är obligatoriskt.

Litteratur

- Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby, USA. - Eriksson, K. 2018. Vårdvetenskap. Vetenskapen om vårdandet Om det tidlösa i tiden. Liber, Stockholm - Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro Oy, Helsingfors. - Eriksson, K. 1994. Den lidande människan. Liber utbildning, Stockholm. - Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå. - Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och Kultur, Stockholm. - Wiklund Gustin, L., Bergbom, I. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik.2017 . Lund, Studentlitteratur. + aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 87 timmar
 • Seminarier - 8 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande: Examination: Godkända skriftliga arbeten och deltagande i seminarier enligt utbildningsriktningarnas tidtabeller. Deltagande i worsopen för informationssökning.

Lärare

 • Ericsson Christoffer
 • Niemi Annika
 • Stenbäck Pernilla
 • Tana Jonas

Examinator

Tana Jonas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner

Kurs- och studieplansökning