Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att: - Studenten innehar grundläggande kunskaper för ett vårdvetenskapligt tänkande och ett evidensbaserat arbets- och förhållningssätt i vården. - Studenten får ett sikte mot ett vårdvetenskapligt kunskapsområde och vårdvetenskapens värdegrund synliggörs. - Studenten får en kännedom om olika vårdteorier och modeller. - Studenten behärskar ett grundläggande vetenskapligt språk i tal och skrift.

Läranderesultat

Efter avklarad kurs förväntas den studerande vara förmögen att: - tillämpa grunderna för ett evidensbaserat arbetssätt i vårdens olika kontexter. - förstå vårdvetenskapens teorikärna och kunna argumentera för dess betydelse i vårdverkligheten. - förstå och tillämpa yrkesetiska principer och värden som grund för trygg och säker patientvård. - förstå betydelsen av teorier och tankemodeller som grund i vården. - förstå evidensprocessen och tillämpa den för att söka kunskap, sammanställa resultat och kritiskt granska dessa - förstå och använda sig av ett vetenskapligt språk

Innehåll

- Evidensbaserad vård - Grunder i vårdvetenskap - Vårdteorier och modeller - Vårdetik

Förkunskaper

Inga

Kursen ersätter följande kurser

Ingen

Litteratur

- Wiklund Gustin, L. and Bergbom, I., 2017/2012. Vårdvetenskapliga begrepp i teori och praktik. Studentlitteratur. - Willman, A., Nilsson, R., Sandström, B. and Bahtsevani, C., 2016. Evidensbaserad omvårdnad: en bro mellan forskning och klinisk verksamhet. Studentlitteratur. - Greenhalgh, T., 2012. Att läsa vetenskapliga artiklar och rapporter: grunden för en evidensbaserad vård. Studentlitteratur. - Alligood, M. R. 2013. Nursing Theory. Mosby, USA. - Eriksson & al. 2013. Hoitotiede. Sanoma pro Oy, Helsingfors. - Eriksson, K. 1994. Den lidande människan. Liber utbildning, Stockholm. - Holopainen & al. 2014. Johda näyttö käyttöön hoitotyössä. Bookwell Oy, Borgå. - Wiklund, L. 2003. Vårdvetenskap i klinisk praxis. Natur och Kultur, Stockholm. + aktuella artiklar.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 36 timmar
 • Praktiska övningar - 4 timmar
 • Självstudier - 60 timmar
 • Nätbaserade - 35 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 135 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 135 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande: Alla veckovisa uppgifter behöver vara godkända. Uppgift II och III bedöms båda med skalan 0-5 poäng. Vitsordsskala: 0 = 0-5 poäng 1 = 6 poäng 2 = 7 poäng 3 = 8 poäng 4 = 9 poäng 5 = 10 poäng

Lärare

 • Hagström Sarah
 • Niemi Annika
 • Paakkonen Heikki
 • Silfver Jessica
 • Tana Jonas

Examinator

Tana Jonas

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (101 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursanmälningstid

2019-12-24 till 2020-01-20

Examinationsformer

2020-03-22 - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-09 09:00 - 12:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-14 13:00 - 16:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-15 08:00 - 11:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-16 13:15 - 15:15 F365 Evidensbaserat arbete Workshop i informationssökning 19BM, 19HV Hagström Sarah
2020-01-20 09:00 - 11:00 E385 Evidensbaserat arbete Workshop i informationssökning 19SJ Hagström Sarah
2020-01-21 13:00 - 15:00 F365 Evidensbaserat arbete Workshop i informationssökning 19FV Hagström Sarah
2020-01-22 12:00 - 15:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas
2020-01-24 09:00 - 12:00 F249 Evidensbaserat arbete Niemi Annika
Paakkonen Heikki
Tana Jonas

Kurs- och studieplansökning