Kursens undervisningsperiod

 • 3 (2020-01-01 till 2020-03-22)
 • 4 (2020-03-23 till 2020-07-31)

Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

3

Omfattning

10 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande utvecklar sin kompetens inom handledning och lärande. Studerande övar sig i olika handlednings- och undervisningskontexter och blir bekanta med olika metoder. Studerande kan fastställa mål inför olika handlednings- och lärandesituationer för patienter och personal.

Läranderesultat

Studerande identifierar och förstår de etiska och pedagogiska utgångspunkterna för handledning. Opiseklija tunnistaa ja ymmärtää ohjaamisen eettiset ja pedagogiset lähtökohdat. Studerande kan planera, verkställa och utvärdera handledning och undervisning utgående från klient och grupp, i samarbete med andra sakkunniga Opiskelija osaa suunnitella, toteuttaa ja arvioida ohjausta ja opetusta asiakas- ja ryhmälähtöisesti yhteistyössä muiden asiantuntijoiden kanssa Studerande kan använda, i situationen lämpliga, handlednings- och undervisningsmetoder, vilka utgår från patienten/klienten. Opiskelja osaa käyttää tilanteeseen sopivia asiakas- ja potilaslähtöisiä opetus- ja ohjausmenetelmiä Studerande kan ändamålsenligt använda befintligt och producera nytt undervisnings- och handledningsmaterial. Opiskelija osaa käyttää olemassaolevaa ja kehittää uutta ohjaus ja opetusmateriaalia. Studernade kan bedöma sina färdigheter och utveckla sin egen verksamhet samt svara på följden av sina handlingar. Opiskelija kykenee arvioimaan omaa osaamistaan ja kehittämään omaa toimintaansa sekä vastaamaan toimintansa seurauksista. Studerande kan koordinera patientens helhetsvård i den befintliga kontexten enligt sitt ansvar/ Opiskelija osaa koordinoida potilaan kokonaishoidon kyseisessä kontekstissa vastuunsa mukaisesti

Innehåll

- Pedagogik och lärandeperspektiv - Samtalsmetodik och handledningsmodeller - Planering, genomförande och uppföljning av lärandeprocessen och processens olika faser - Handledning och undervisning av klient, patient och personal - Utvärdering och utveckling av handledning och lärande

Förkunskaper

Första och andra årets praktiker avklarade. Om det gått över två år sedan teoridelen av kursen lärande och handledning avlagts, bör studenten innan praktiken inleds påvisa tillräckliga kunskaper genom att delta i kursen eller kursernas praktiska övningar med godkänt resultat.

Kursen ersätter följande kurser

Vårdpedagogik

Mer information

Deltagande vid föreläsning (obligatorisk) Deltagande av undervisning och simulering (obligatorisk)

Litteratur

Klang Söderkvist, B. 2013. Patientundervisning. Studentlitteratur. Kyngäs et al. 2007. Ohjaaminen hoitotyössä. WSOY. Sandberg.H. 2014. Sjuksköterskans samtal- professionalitet och medmänsklighet. Studentlitteratur. Lipponen, Kaija. 2014. Potilasohjauksen toimintaedellytykset. Oulun yliopiston tutkijakoulu; Oulun yliopisto, Lääketieteellinen tiedekunta, Terveystieteidenlaitos. (http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526203720 .pdf) Andra källor: Kääriäinen, M. 2008. Potilasohjauksen laatuun vaikuttavat tekijät. Tutkiva hoitotyö vol 6 (4) Kääriäinen M, Kyngäs H, Ukkola L, Torppa K. 2005. Potilaiden käsityksiä heidän saamastaan ohjauksesta. Tutkiva Hoitotyö 3 (1), 10-15. näyttöön perustuva hoitotyö, Sairaanhoitaja- lehti 27.8.2014 https://sairaanhoitajat.fi/artikkeli/ohjaustutt u- mutta-epaselva-kasite/ Kääriäinen & Kyngäs. 2010. The quality of patient education evaluated by the health personnel. Scandinavian Journal of Caring Sciences. 24; 548-556 Woolfolk, A. 2016. Educational psychology. Pearson.

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 12 timmar
 • Praktiska övningar - 38 timmar
 • Självstudier - 10 timmar
 • Praktik - 210 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 270 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 270 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Flerformsundervisning (delvis nätundervisning handledd eller självstudier)

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Essä, rapporter, produktioner och portfolio

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: 1. Godkänd praktik med tillhörande uppgifter 2. Godkänd examinationsuppgift/simulering 3. Studerande deltar i ett handledningstillfälle där yngre studerande handleds i kliniska färdigheter.

Lärare

 • Kielo Emilia
 • Niemi Annika
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla
 • Åkermarck Erica
 • Sjölund Terese
 • Eronen Lotta

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning (62 studenter anmälda)

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kursens tidtabell

Kursen startar i period 3 Praktik för SJ under vecka 10-15.(Simulering v.9) Praktik för HV & BM under vecka 16-21(Simulering v.15)

Kursanmälningstid

2019-03-18 till 2020-07-31

Examinationsformer

 • 2019-02-26 - Tentamina
 • Datum meddelas senare - Rapporter och produktioner
Rumsbokningar
Datum Tid Rum Titel Beskrivning Organisatör
2020-01-08 08:00 - 11:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Obligatorisk närvaro 8-11 SJ, BM och HV. FV kommer till 09:00 Helsingfors stad kommer och berättar om jobb erbjudanden kl 10:50 Åkermarck Erica
2020-01-10 08:00 - 11:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-01-13 12:00 - 16:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-01-14 08:00 - 10:00 F249 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Teori Åkermarck Erica
2020-02-03 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-04 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-05 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-06 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-11 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-12 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-13 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-14 08:00 - 17:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Skills med KV II i E4 Stenbäck Pernilla
2020-02-24 08:00 - 16:00 E487.2 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-24 08:00 - 16:00 E492 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-24 08:00 - 16:00 E487.3 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-27 08:00 - 16:00 E492 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Kielo Emilia
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-27 08:00 - 16:00 E487.3 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Kielo Emilia
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-02-27 08:00 - 16:00 E487.2 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Kielo Emilia
Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-03-02 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-03 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-04 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-05 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-06 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-09 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-10 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-11 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-12 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-13 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-16 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-17 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-18 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-19 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-20 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-23 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-24 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-25 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-26 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-27 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-30 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-03-31 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-01 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-02 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-03 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-06 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-07 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-07 08:30 - 11:30 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Online Simulering https://arcada.zoom.us/j/993458853 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-04-07 12:30 - 15:30 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Simulering Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-04-08 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-08 08:30 - 11:30 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Online Simulering https://arcada.zoom.us/j/439815786 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-04-08 12:30 - 15:30 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård Online Simulering https://arcada.zoom.us/j/439815786 Silfver Jessica
Stenbäck Pernilla
2020-04-09 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-10 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-13 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-14 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-15 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-16 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-17 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-20 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-21 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-22 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-23 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-24 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-27 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-28 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-29 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-04-30 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-01 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-04 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-05 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-06 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-07 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-08 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-11 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-12 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-13 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-14 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-15 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-18 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-19 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-20 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-21 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård
2020-05-22 08:00 - 16:00 Praktik: Lärande och handledning inom hälso- och sjukvård

Kurs- och studieplansökning