Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

1

Omfattning

5 sp

Kompetensmål

Studerande utvecklar grundläggande kliniska färdigheter. Studerande innehar både teoretiska och praktiska kunskaper och färdigheter i klinisk vård. Under studiehelheten läggs grunden för studerandes yrkesidentitet.

Läranderesultat

Efter avklarad studiehelhet: - har studerande kompetens att möta patienter med olika typer av hälsohinder och hälsoresurser. - har studerande förmåga att under handledning bilda sig en uppfattning om patienten som helhet. - har studerande under handledning förmåga att planera, genomföra och utvärdera vården. - studerande har en uppfattning om särdrag i vården samt bemötandet av patienter med olika kulturell bakgrund. - har studerande grundläggande kliniska färdigheter i sjukhushygien och klinisk vård.

Innehåll

- Patientundersökning och kliniska vårdens centrala vårdaktiviteter och undersökningar - Pallitiv vård och vård vid livets slutskede - Systematisk dokumentering och rapportering - Aseptiskt arbete och infektionsbekämpning - Läkemedelsadministrering

Förkunskaper

Anatomi och fysiologi

Mer information

Obligatorisk närvaro vid introduktionsföreläsning och praktiska övningar

Litteratur

Boman, L. & Wikström, C. 2014. Medicinsk teknik. Teori, planering och genomförande. Studentlitteratur Dag-Gunnar Stubberud, Hallbjørg Almås, Randi Grønseth. Klinisk omvårdnad 1. 2011. Iivanainen. A. & Syväoja. P. 2013. Hoida ja kirjaa. Sanoma Pro Kurki,R. & Pammo, H. 2010. Tartuntataudit ja hoitotyön osaaminen. WSOY. Sairaanhoitajan käsikirja, 2013. Duodecim. Andershed, B., Ternestedt, B-M. & Håkanson, C. 2013. Palliativ vård- begrepp & perspektiv i teori och praktik. Studentlitteratur Nurminen, M-L. 2013. Lääkehoito. SanomaPro + aktuella artiklar och föreläsningsmaterial

Studieaktiviteter

 • Föreläsningar - 30 timmar
 • Praktiska övningar - 53 timmar
 • Självstudier - 40 timmar
 • Nätbaserade - 10 timmar
 • simulering - 0 timmar

Arbetsbelastning

 • Kursens totala antal arbetstimmar: 133 timmar
 • Varav självstyrda studieformer: 133 timmar
 • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationsformer

 • Tentamina (skriftliga-, muntliga-, hem-)
 • Demonstrationer och färdighetsprov

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten avlägger följande examinationer: Examination 1 Godkända praktiska övningar Examination 2 Tentamen

Lärare

 • Ekman Petra
 • Grönlund Anu
 • Holmström Anna
 • Sievers Hannele
 • Silfver Jessica
 • Stenbäck Pernilla

Examinator

Holmström Anna

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Examinationsformer

 • 2017-12-08 - Tentamina
 • 2017-12-15 - Demonstrationer och presentationer

Kurs- och studieplansökning