Nivå/kategori

Yrkesstudier

Undervisningsspråk

Svenska

Kurstyp

Obligatorisk

Cykel/nivå

Yrkeshögskoleexamen

Rekommenderat studieår

4

Omfattning

15 sp

Kompetensmål

Målsättningen med kursen är att studerande når barnmorskekunskap under graviditet och främjandet av reproduktiv och sexual hälsa samt familje och kvinnocentrerad barnmorskekunskap. / Kurssin tavoitteena on että kätilöopiskelija on asiantuntija raskausaikana ja myös edistää seksuaali- ja lisääntymisterveyttä sekä perhe-ja naiskeskeistä kätilöosaamista.

Läranderesultat

Vårdande kompetenser inom antenatal kompetens MÖDRARÅDGIVNINGEN (5veckor) Under handledning sköta en gravid kvinna och hennes familj på mödra-, eller mödra -och barn rådgivningen under graviditeten och barnsängstiden Ohjattuna hoitaa raskaana olevaa naista sekä hänen perhettä äitiys-ja lastenneuvolassa sekä lapsivuodeaikana Studenten förstår rådgivningens uppgift och känner till när den gravida eller fostret är vid behov av specialvård samt kan vidta åtgärder för förverkligandet Opiskelija ymmärtää neuvolan perustehtävän ja tunnistaa milloin raskaana oleva tarvitsee erikoissairaanhoitoa ja osaa tarvittaessa toteuttaa hoidon Studenten klarar av att följa upp graviditeten och fostrets välmående under hela graviditeten Opiskelija osaa seurata tulevan äidin ja sikiön vointia koko raskausajan Studenten känner till och kan handleda om de sociala förmånerna som hör till den gravida, förälrar och barnfamiljen Opiskelija on tietoinen sosialiset etuuksista mitä kuuluvat raskaana olevalle ja venhemmille sekä lapsiperheille Studenten handlar enligt WHO rekomendationerna och kan stöda amning också i krävande amningsituationer Opiskelija osaa WHO:n suosituksien mukaisesti tukea imetystä eri tilanteissa, myös ongelmatilanteissa Studerande känner till hälsogranskiningar för barnet upp till 1 års ålder samt vaccinationsprogrammet Opiskelija on tietoinen lasten terveystarkastuksista lapsen ensimmäisenä ikävuotena ja on samalla tietoinen rokotusohjelmasta Studerande kan enligt överenskommelse förverkliga självständigt en del av familje/förlossnings förberedelse kurs på rådgivningen Opiskelija voi sopimuksen mukaan toteutaa synnytys-tai perhevalmennuskurssia neuvolassa Vårdande kompetenser inom antenatal kompetens ANTENATALAVDELNING/PKL (5veckor): Studenten har ett familje- och kvinnocentrerat handlingsmönster i sitt arbete. I lärandet och handledandet av kvinnorna och familjerna framkommer det ett kultursensitivt bemötande. Opiskelijalla on perhe- ja naiskeskeinen työote asiakkaisiin. Oppimistilanteissa sekä naisten ja perheiden kohtaamisessa kulttuurisensitiivinen suhtautuminen tulee esille. I samarbete med handledaren kan studenten planera och förverkliga vården av den riskgravida kvinnan. Yhteystyössä ohjaajan kanssa opiskelija osaa suunnitella ja toteuttaa hoidon kun naisella on riskiraskaus. Studenten förstår sin yrkesroll och sitt eget ansvarsområdet och kan arbeta i ett mångprofessionellt team. Opiskelija ymmärtää oman ammattiroolinsa ja oman vastuualuensa ja osaa työskennellä moniammatillisessa työtiimissä. Studenten känner till den antenatala vårdprocessen och kan i samråd med handledaren ansvara och fatta professionella vårdbeslut. Hoitoprosessit antenatalihoidossa on opiskelijalle tuttuja ja opiskelija pystyy ohjattuna tekemään ammatillisia päätöksiä. Studenten har ett etiskt förhållningssätt, och tar i sitt arbete beaktande patientsäkerheten. Opiskelijalla on eettinen suhatutuminen ja ottaa työssän huomioon potilasturvallisuuden. Studenten har kunskap prenatala vården och kan utföra de vanligaste vårdhandlingarna på avdelningen. Opiskelijalla on tietoa prenataalihoidosta ja osaa suorittaa tavallisimmat hoitotoimenpiteet osastolla.

Innehåll

Handledd klinisk praktik i 5 veckor på mödra/barn rådgivning. Uppföljning av moderns och fostrets hälsa under hela gravidteten Uppföljning eller genomförandet av efterkontrollen post partum -hembesök -amningsstöd, beaktar EU-direktiv och följer WHOs anvisningar om amning. -samarbete och stöd till familjer. -studerande känner till förmåner till mor, föräldrar, barn och barnfamiljer. -deltagandet/förverkligandet av en del av familjeförberedelsekurs. -uppföljning av barnets utveckling och hälsa (0-1år). -uppföljning av vaccinationsprogrammet. Studerande gör sina praktiska studier 5 veckor inom antenatalvård alternerande på antenatalavdelning/mödrapoliklinik eller på förlossningsmottagning -jour

Förkunskaper

Grundstudier inom sjukskötarutbildningen, Vården av kvinnor och barn. Avklarade teoristudier i sexual och reproduktiv hälsa. Familjeinriktad hälsovård del 1 och 2.

Kursen ersätter följande kurser

sexual och reproduktiv hälsa, praktik på antenatalavdelning

Litteratur

samma som i teorikurserna

Studieaktiviteter

  • Självstudier - 15 timmar
  • Seminarier - 10 timmar
  • Praktik - 380 timmar

Arbetsbelastning

  • Kursens totala antal arbetstimmar: 405 timmar
  • Varav självstyrda studieformer: 405 timmar
  • Varav schemalagda studier: 0 timmar

Undervisningsform

Närundervisning

Examinationskrav

För godkänd prestation krävs att studenten har genomfört praktiken och gjort praktikuppgifen godkänt.

Lärare

  • Silfver Jessica
  • Stenbäck Pernilla

Examinator

Stenbäck Pernilla

Kursens hemsida

https://arcada.itslearning.com/

Antal kursplatser

Ingen begränsning

Delprestation i kraft till

12 månader efter kursens slutdatum

Kurs- och studieplansökning